Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ākāsa:m. [Sk. ākāśa] ① 虛空,空. ② 無棋盤之棋(虛空棋). ③ 鉤引者(拉鉤者) [※從 ākassati 之語源變化而來]. -ṭṭha 虛空住的 [※空處住(七識住之一)]. -dhātu (虛)空界 [※六界(地水火風空識)之一)]. ākāsānañcāyatana 空無邊處 [※譯者補充請自行判斷].
パーリ語辞典 水野弘元著
ākāsa:m. [Sk. ākāśa] ① 虛空,空. ② 無盤碁. ③ 鉤引者. -ṭṭha 虛空住の. -dhātu 虚空界. ākāsānañcāyatana 空無辺処.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ākāsa,【陽】天空,空間。~gaṅgā,【陰】天河。~cārī,【形】空中飛行。~ṭṭha,【形】位於天空的,住在天空的。~tala,【中】一楝建築物的平坦屋頂。~dhātu,【陰】空界,虛空元素。 即是:醚、以太。(p49)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ākāsa,2,【陽】虛空棋(a game,playing chess “in the air” (sans voir)水野弘元譯:無盤棋)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ākāsa,1(ā+kās(梵kāw)照耀;Sk. ākāwa),【陽】天空,空間。ākasagaṅgā,【陰】天河。ākasacārī,【形】空中飛行。ākasaṭṭha,【形】位於天空的,站立於虛空的。ākasatala,【中】一棟建築物的平坦屋頂。ākasadhātu,【陰】空界,虛空元素。ākāsaṭṭhā devā,空居天,虛空天。ākasayāna,【新巴】飛機。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ākāsa:ākāsa(na)
အာကာသ(န)
«ākāsa+kīḷana.kye»
[အာကာသ+ကီဠန။ေနာက္ပုဒ္ေက်]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ākāsa:ākāsa(pu,na)
အာကာသ(ပု၊န)
«(1) akāsa (=na+kasa+ṇa. na+kāsu+a)+ṇa. (2) ā+kāsu+a. ākāsoti nabhaṃ. tañhi na kassatīti ākāso. nīti,dhā.173. bhusaṃ kāsante dippante padatthā etenāti ākāso,na kassati na vilekhīyatīti vā ākāso. ,ṭī.45-6. viggahābhāvato na kassati kasituṃ chindituṃ nasakkāç na vā kāsati dibbatīti akāsaṃ,akāsameva ākāsaṃ. visuddhi,ṭī,2.88. na kassatīti akāso,akāsoyeva ākāso. vibhāvinī,ṭī,199. sakatthe ṇa-kāroti āha akāsoyeva ākāsoti. maṇimañjū,2.137»
[(၁) အကာသ (=န+ကသ+ဏ။ န+ကာသု+အ)+ဏ။ (၂) အာ+ကာသု+အ။ အာကာေသာတိ နဘံ။ တၪႇိ န ကႆတီတိ အာကာေသာ။ နီတိ၊ ဓာ။၁၇၃။ ဘုသံ ကာသေႏၲ ဒိပၸေႏၲ ပဒတၳာ ဧေတနာတိ အာကာေသာ၊ န ကႆတိ န ဝိေလခီယတီတိ ဝါ အာကာေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅-၆။ ဝိဂၢဟာဘာဝေတာ န ကႆတိ ကသိတုံ ဆိႏၵိတုံ နသကၠာ,န ဝါ ကာသတိ ဒိဗၺတီတိ အကာသံ၊ အကာသေမဝ အာကာသံ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၈၈။ န ကႆတီတိ အကာေသာ၊ အကာေသာေယဝ အာကာေသာ။ ဝိဘာဝိနီ၊ဋီ၊၁၉၉။ သကေတၳ ဏ-ကာေရာတိ အာဟ အကာေသာေယဝ အာကာေသာတိ။ မဏိမၪၨဴ၊၂။၁၃၇]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
ākāsa:'space',is,according to Com.,of two kinds:1. limited space (paricchinnākāsa or paricchedākāsa),2. endless space (anantākāsa),i.e. cosmic space.

1. Limited space,under the name of ākāsa-dhātu (space element),belongs to derived corporeality (s. khandha,Summary I; Dhs 638) and to a sixfold classification of elements (s. dhātu; M 112,115,140). It is also an object of kasiṇa (q.v.) meditation. It is defined as follows:"The space element has the characteristic of delimiting matter. Its function is to indicate the boundaries of matter. It is manifested as the confines of matter; or its manifestation consists in being untouched (by the 4 great elements),and in holes and apertures. Its proximate cause is the matter delimited. It is on account of the space element that one can say of material things delimited that 'this is above. below,around that' " (Vis.M. XIV,63).

2. Endless space is called in Aṭṭhasālinī, ajatākāsa,'unentangled',i.e. unobstructed or empty space. It is the object of the first immaterial absorption (s. jhāna),the sphere of boundless space (ākāsānañcāyatana). According to Abhidhamma philosophy,endless space has no objective reality (being purely conceptual),which is indicated by the fact that it is not included in the triad of the wholesome (kusala-tika),which comprises the entire reality. Later Buddhist schools have regarded it as one of several unconditioned or uncreated states (asaṅkhatadhamma) - a view that is rejected in Kath. (s. Guide. p. 70). Theravāda Buddhism recognizes only Nibbāna as an unconditioned element (asaṅkhata-dhātu:s. Dhs. 1084).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ākāsa:[m.] the sky; space.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ākāsa,2 (nt.?) a game,playing chess “in the air” (sans voir) Vin.II,10 = D.I,6 (= aṭṭhapada-dasapadesu viya ākāse yeva kiḷanaṁ DA.I,85). (Page 93)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ākāsa,1 [Sk. ākāśa fr. ā + kāś,lit. shining forth,i. e. the illuminated space] air,sky,atmosphere; space. On the concept see Cpd. 5,16,226. On a fanciful etym. of ākāsa (fr. ā + kassati of kṛṣ) at DhsA.325 see Dhs.trsl. 178. ‹-› D.I,55 (°ṁ indriyāni saṅkamanti the sense-faculties pass into space); III,224,253,262,265; S.III,207; IV,218; V,49,264; J.I,253; II,353; III,52,188; IV,154; VI,126; Sn.944,1065; Nd1 428; Pv.II,118; SnA 110,152; PvA.93; Sdhp.42,464. --ākāsena gacchati to go through the air PvA.75 (āgacch°),103,105,162; °ena carati id. J.II,103; °e gacchati id. PvA.65 (cando). -- Formula “ananto ākāso” freq.; e. g. at D.I,183; A.II,184; IV,40,410 sq.; V,345.

--anta “the end of the sky”,the sky,the air (on °anta see anta1 4) J.VI,89. --ānañca (or ânañca) the infinity ef space,in cpd. °āyatana the sphere or plane of the infinity of space,the “space-infinity-plane”,the sphere of unbounded space. The consciousness of this sphere forms the first one of the 4 (or 6) higher attainments or recognitions of the mind,standing beyond the fourth jhāna,viz. (1) ākās°,(2) viññāṇ’ānañc-āyatana (3) ākiñcaññ°,(4) n’eva saññānâsaññ°,(5) nirodha,(6) phala. -- D.I,34,183; II,70,112,156; III,224,262 sq.; M.I,41,159.; III,27,44; S.V,119; Ps.I,36; Dhs.205,501,579,1418; Nett 26,39; Vism.326,340,453; DA.I,120 (see Nd2 under ākāsa; Dhs.265 sq.; Dhs.trsl. 71). As classed with jhāna see also Nd2 672 (sādhu-vihārin). --kasiṇa one of the kasiṇ’āyatanas (see under kasiṇa) D.III,268; A.I,41. --gaṅgā N. of the celestial river J.I,95; III,344. --gamana going through the air (as a trick of elephants) Miln.201. --cārika walking through the air J.II,103. --cārin = °cārika VvA.6. --ṭṭha living in the sky (of devatā) Bu I.29; Miln.181,285; KhA 120; SnA 476. --tala upper story,terrace on the top of a palace SnA 87. --dhātu the element of space D.III,247; M.I,423; III,31; A.I,176; III,34; Dhs.638. (Page 93)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀKĀSA:[m] hư không,không gian,bầu trời --gaṅgā [f] con sông thiên --cārī [a] bay trên hư không --ṭṭha [a] ở trên hư không --ṭala [nt] sân thượng trên cao ốc --dhāṭu [f] dưỡng khí,nguyên chất của không gian
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ākāsa:hư không,khoảng trống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ākāsa:အာကာသ(ပု၊န)
[(၁) အကာသ (=န+ကသ+ဏ။ န+ကာသု+အ)+ဏ။ (၂) အာ+ကာသု+အ။ အာကာေသာတိ နဘံ။ တၪႇိ န ကႆတီတိ အာကာေသာ။ နီတိ၊ ဓာ။၁၇၃။ ဘုသံ ကာသေႏၲ ဒိပၸေႏၲ ပဒတၳာ ဧေတနာတိ အာကာေသာ၊ န ကႆတိ န ဝိေလခီယတီတိ ဝါ အာကာေသာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅-၆။ ဝိဂၢဟာဘာဝေတာ န ကႆတိ ကသိတုံ ဆိႏၵိတုံ နသကၠာ,န ဝါ ကာသတိ ဒိဗၺတီတိ အကာသံ၊ အကာသေမဝ အာကာသံ။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၈၈။ န ကႆတီတိ အကာေသာ၊ အကာေသာေယဝ အာကာေသာ။ ဝိဘာဝိနီ၊ဋီ၊၁၉၉။ သကေတၳ ဏ-ကာေရာတိ အာဟ အကာေသာေယဝ အာကာေသာတိ။ မဏိမၪၨဴ၊၂။၁၃၇]
(၁) ေကာင္းကင္။ (၂) တဏွာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ākāsa:အာကာသ(န)
[အာကာသ+ကီဠန။ေနာက္ပုဒ္ေက်]
ေကာင္းကင္၌ (အန္စာခ်၍) ကစားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ākāsa:အာ-ကာသ(ပ) (အာ√ကာသ္+အ)
လဟာ။ ေကာင္းကင္။
အာကာေသန ဂစၧတိ၊ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ သြား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,