Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ākāra:m. [〃] 行相,相,相貌,様相.
パーリ語辞典 水野弘元著
ākāra:m. [〃] 行相,相,相貌,様相.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ākāra,【陽】 樣子,情況,境界,外表。(p49)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ākāra,(ā + karoti,kar),【陽】樣子,情況,境界,外表,行相(form、figure、shape、stature、appearance、external gesture、aspect of the body、expression of the face 等)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ākāra:ākāra(pu)
အာကာရ(ပု)
«ā+kāra»
[အာ+ကာရ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ākāra:ākāra(pu)
အာကာရ(ပု)
«ā+kara+ṇa»
[အာ+ကရ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ākāra,(m.),manner; condition; state; appearance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ākāra,[a + karoti,kṛ] “the (way of) making”,i. e. (1) state,condition J.I,237 (avasan° condition of inhabitability); II,154 (patan° state of falling,labile equilibrium),cp. paṇṇ°. -- (2) property,quality,attribute D.I,76 (anāvila sabb°-sampanna endowed with all good qualities,of a jewel); II,157 (°varûpeta); J.II,352 (sabb° paripuṇṇa altogether perfect in qualities). -- (3) sign,appearance,form,D.I,175; J.I,266 (chātak° sign of hunger); Miln.24 (°ena by the sign of . .); VvA.27 (therassa ā. form of the Th.); PvA.90,283 (rañño ā. the king’s person); Sdhp.363. -- (4) way,mode,manner,sa-ākāra in all their modes D.I,13 = 82 = III,111; J.I,266 (āgaman° the mode of his coming). Esp. in Instr. sg. & pl. with num. or pron. (in this way,in two ways etc.):chah’ākārehi in a sixfold manner Nd2 680 (cp. kāraṇehi in same sense); Nett 73,74 (dvādasah’ākārehi); Vism.613 (navah’ākārehi indriyāni tikkhāni bhavanti); PvA.64 (yen’ākārena āgato ten’ākārena gato as he came so he went),99 (id.). ‹-› (5) reason,ground,account D.I,138,139; Nett 4,8 sq.,38; DhA.I,14; KhA 100 (in expln. of evaṁ). In this meaning freq. with dass (dasseti,dassana,nidassana etc.) in commentary style “what is meant by”,the (statement of) reason why or of,notion,idea PvA.26 (dātabb°dassana),27 (thoman°-dassana),75 (kāruññ °ṁ dassesi),121 (pucchan°-nidassanaṁ what has been asked); SnA 135 (°nidassana).

--parivitakka study of conditions,careful consideration,examination of reasons S.II,115; IV,138; A.II,191 = Nd2 151. (Page 93)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀKĀRA:[m] cử chỉ,điều kiện,trạng thái,hình dáng,phong thái
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ākāra:cách thức thể thức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ākāra:အာကာရ(ပု)
[အာ+ကရ+ဏ]
(၁) (က) အေၾကာင္း၊ အက်ိဳးတရားကို ျဖစ္ေပၚလာေစေသာ အေၾကာင္း။ (ခ) အေၾကာင္းအဂၤါ၊ တစ္ခု ႏွစ္ခုစေသာ အစိတ္အပိုင္း အဂၤါျဖစ္ေသာ အေၾကာင္း။ (ဂ) အေၾကာင္းဥပါယ္၊ ပရိယာယ္၊ နည္းလမ္း။ (၂) အျခင္းအရာ၊ သြားျခင္း လာျခင္းစေသာ ႀကိယာ၊ သြားပုံ,လာပုံ,ေျပာဆိုပုံ,ျပဳံးရယ္ပုံစေသာ ဟန္ပန္အမူအရာ။ (၃) အသြင္၊ ပုံသဏၭာန္။ (၄) အဆင္းေရာင္။ (၅) သေဘာ။ (က) ေဝဒနာ,သညာ စသည္တို႔၏ အခ်င္းခ်င္း မတူေသာသေဘာ (ေဝဒနာ၏ အာ႐ုံခံစားျခင္းသေဘာ,သညာ၏ အာ႐ုံကို မွတ္သားျခင္းသေဘာ စသည္ျဖင့္ တစ္ပါး,တစ္ပါး မတူေသာ သေဘာ)။ (ခ) ႐ုပ္နာမ္တရားတို႔၏ မျမဲျခင္းစေသာ သေဘာ။ (၆) ပစၥယသတၱိ၊ ေဟတု,အာရမၼဏ-စေသာ ပစၥည္းတရားတို႔၏ အစြမ္းသတၱိ (အက်ိဳးပစၥယုပၸန္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တည္တံ့ေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ ပစၥယသတၱိ)။ (၇) အဖို႔အစု။ (၈) အျခင္းအရာတရား၊ အတိတ္အေၾကာင္း,ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးစေသာ ၂ဝ-ေသာ အျခင္းအရာတရား။ (၉) အျပား၊ တစ္ခုႏွစ္ခု-စသည္ ကြဲျပားေသာ-တရား-အရာဝတၳဳ။ (၁ဝ) ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း သတၱဝါဟု သိေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အဆင္းစေသာ အာ႐ုံ (ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိ ဉာဏ္ျဖင့္ ျပန္၍ ေအာက္ေမ့အပ္ေသာ ႐ုပ္အဆင္း,စားခဲ့ဘူးေသာ အစာအာဟာရ-စေသာ အာ႐ုံ)။ (၁၁) အျခင္းအရာ၊ ဝတ္,ျပည့္စုံ မျပည့္စုံကို သိေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေကာင္းစြာ ခင္းထားအပ္ေသာ ေညာင္ေစာင္းအင္းပ်ဉ္စေသာ အျခင္းအရာ။ (၁၂) ျပဆိုခဲ့ၿပီးေသာ စကားဝါက်ကို ေဝဖန္ရွင္းလင္းျခင္း။ အာကာရသဏၭာနဂဟဏ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ākāra:အာကာရ(ပု)
[အာ+ကာရ]
အာ ဧဝ အာကာေရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ākāra:အာ-ကာရ(ပ) (အာ√ကရ္+ဏ)
အျခင္းအရာ။ အမူအရာ။ အေၾကာင္း။ အသြင္သဏၭာန္။ အာ-အျပဳ။ အာ-အကၡရာ။
တုေမွ ေကနာကာေရန ဂတာ၊ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ေသာ အသြင္ျဖင့္ သြားေရာက္ၾကကုန္သနည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,