Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ājīvavipatti:ājīvavipatti(thī)
အာဇီဝဝိပတၱိ(ထီ)
«ājīva+vipatti»
[အာဇီဝ+ဝိပတၱိ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ājīvavipatti:lối sống tà mạng bằng cách lừa mị thiên hạ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ājīvavipatti:အာဇီဝဝိပတၱိ(ထီ)
[အာဇီဝ+ဝိပတၱိ]
(က) အသက္ေမြးမႈ၏ ပ်က္စီးျခင္း၊ မွားေသာအားျဖင့္ အသက္ေမြးမႈျပဳျခင္း။ (ခ) အသက္ေမြးမႈအတြက္ ပညတ္အပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ ၆-မ်ိဳး၊ ၎ ၆-မ်ိဳးကို က်ဴးလြန္ျခင္း။ (ဂ) (မွားယြင္းစြာ ရွာမွီးျခင္း သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္) ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေသာ-အာဇီဝ-အသက္ေမြးေၾကာင္း-ပစၥည္း ေလးပါး။ အာဇီဝဝိပတၱိပစၥယ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ājīvavipatti:အာဇီဝ-ဝိပတၱိ(ဣ)
အသက္ေမြးျခင္း၏ ပ်က္စီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,