Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ājīvaka:ājīvika [ājīva-ika] ① m. 活命者,邪命者,邪命外道. ② n. 生活.
パーリ語辞典 水野弘元著
ājīvaka:ājīvika [ājīva-ika] ① m. 活命者,邪命者. 邪命外道. ② n. 生活.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ājīvaka,ājīvika [ājīva-ika] ① m. 活命者,邪命者. 邪命外道. ② n. 生活
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ājīvaka,ājīvika,【陽】 一種非佛教出家人,邪命外道。(p50)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ājīvaka,ājīvika,【陽】一種非佛教出家人,邪命外道。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ājīvaka:ājīvaka(ti)
အာဇီဝက(တိ)
«ā+jīva+ṇvu. thī-nitea ājīvakinīç ājīvikā»
[အာ+ဇီဝ+ဏြဳ။ ထီ-၌ အာဇီဝကိနီ,အာဇီဝိကာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ājīvaka:[m.] a kind of non-Buddhist ascetics.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ājīvaka,(& °ika) [ājīva + ka,orig. “one finding his living” (scil. in a peculiar way); cp. BSk. ājīvika Divy 393,427] an ascetic,one of the numerous sects of non-buddhist ascetics. On their austerities,practice & way of living see esp. DhA.II,55 sq. and on the whole question A. L. Basham,Hist. & Doctrines of the Ājīvikas,1951. -- (a) ājīvaka:Vin.I,291; II,284; IV,74,91; M.I,31,483:S.I,217; A.III,276,384; J.I,81,257,390. -- (b) ājīvika: Vin.I,8; Sn.381 (v. l. BB. °aka).

--sāvaka a hearer or lay disciple of the ājīvaka ascetics Vin II 130,165; A.I,217. (Page 97)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀJĪVAKA:ājīvika [m] một hạng tu sĩ ngoài Phật giáo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ājīvaka:အာဇီဝက(တိ)
[အာ+ဇီဝ+ဏြဳ။ ထီ-၌ အာဇီဝကိနီ,အာဇီဝိကာ]
(၁) တကၠတြန္း၊ အဝတ္မဝတ္ေသာ- တိတၳိရဟန္း-ပရိဗိုဇ္။ (၂) အသက္ေမြးျခင္း။ အာဇီဝကဘယ-ၾကည့္။ အာဇီဝိကာ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ājīvaka:အာဇီဝ-က(ပ)
တကၠတြန္း။ ကိုယ္အဝတ္မကပ္ အခ်ည္းစည္းေနေသာ တိတၳိ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,