Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ājīva:m. [〃ā-jīva] 活命,命,生活. -pārisuddhi 活命遍淨. -vipatti 活命喪失. -sampadā 活命具足.
パーリ語辞典 水野弘元著
ājīva:m. [〃ā-jīva] 活命,命,生活. -pārisuddhi 活命遍浄. -vipatti 活命喪失. -sampadā 活命具足.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ājīva,【陽】 生計,生活,生存。(p50)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ājīva,(ā向+ jīva命; Sk. ājīva),【陽】生計,生活,生存(livelihood,mode of living,living,subsistence)。sammā-ājīva,正命。micchā-ājīva,邪命。 ājīvapārisuddhi,正命清凈。ājīva-vipatti,正命失敗。ājīva-sampadā,具足正命。parisuddho ājīvo,清凈活命,命行清凈(合乎戒律的生活方式)。uṭṭhānaphalūpajīvī na kammaphalūpajīvī,以努力(工作)來維生,不是以(善)業的果報來維生。《法集論根本註》(Dhammasaṅgaṇī-mūlaṭīkā CS:p.97):Ekavīsati anesanā nāma 1.vejjakammaṁ karoti,2.dūtakammaṁ karoti,3.pahiṇakammaṁ karoti,4.gaṇḍaṁ phāleti,5.arumakkhanaṁ deti,6.uddhaṁvirecanaṁ deti,7.adhovirecanaṁ deti,8.natthutelaṁ pacati,9.cakkhutelaṁ pacati,10.veḷudānaṁ deti,11.paṇṇadānaṁ deti,12.pupphadānaṁ deti,13.phaladānaṁ deti,14.sinānadānaṁ deti,15.dantakaṭṭhadānaṁ deti,16.mukhodakadānaṁ deti,17.cuṇṇadānaṁ deti,18.mattikādānaṁ deti,19.cāṭukakammaṁ karoti,20.muggasūpiyaṁ,21.pāribhaṭyaṁ,22.jaṅghapesaniyaṁ dvāvīsatimaṁ dūtakammena sadisaṁ,tasmā ekavīsati.((比丘)二十一種錯誤的謀生方式:1.醫療、2.作使者(報信的工作)、3.作差使者、4.破癰、5.傷痛處塗油、6.使嘔吐、7.使下瀉、8.灌鼻油的煎熬、9.灌眼油的煎熬、10.送竹子、11.送樹葉、12.送花、13.送水果、14.送沐浴粉、15.送牙刷(齒木)、16.送洗臉水、17.送竹子作禮物、18.送泥土、19.諂媚、20.豆湯語(喻半真半假,似是而非)、21.撫愛(他人的孩子)、22.步行運送資訊,二十二種錯誤的謀生方式,(其中)作使者相似,因此,有二十一種。) DA.2./I,235.(=MA.4./I,136.;AA.2.2./II,113.):Ko ājīvoti pañca micchāvaṇijjā pahāya dhammena samena jīvitakappanaṁ. Vuttañhetaṁ-- “Pañcimā,bhikkhave,vaṇijjā upāsakena akaraṇīyā. Katamā pañca? Satthavaṇijjā,sattavaṇijjā,maṁsavaṇijjā,majjavaṇijjā,visavaṇijjā. Imā kho,bhikkhave,pañca vaṇijjā upāsakena akaraṇīyā”ti (什麼是(優婆塞的)活命?舍斷五種邪貿易,以法公正地維持生命。曾這麼說(A.5.177./III,208.):『諸比丘!在家信徒不可從事這五種買賣。是哪五種?買賣武器、買賣有情(AA.5.177./III,303.:Sattavaṇijjāti manussavikkayo.買賣有情︰買賣人)、買賣肉、買賣酒類、買賣毒品。諸比丘!在家信徒不可從事這五種買賣。』)D.30./III,176.:micchājīvaṁ pahāya sammā-ājīvena jīvikaṁ kappesi,tulākūṭa kaṁsakūṭa mānakūṭa ukkoṭana vañcana nikati sāciyoga chedana vadha bandhana viparāmosa ālopa sahasākārā paṭivirato ahosi.(舍邪命,以正命為營生,遠離:欺鬥秤、偽幣(假鈔)、錯誤的尺寸、賄賂、欺瞞、詐欺、走後門、(用手對眾生)斬切、屠宰、(以粗繩)捆綁、(山中及樹叢中)攔劫、(村、城等)搶劫、打家劫舍。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ājīva:ājīva(pu)
အာဇီဝ(ပု)
«ā+jīva+a. etaṃ āgamma jīvantīti ājīvo. visuddhi,1.29.»
[အာ+ဇီဝ+အ။ ဧတံ အာဂမၼ ဇီဝႏၲီတိ အာဇီေဝါ။ ဝိသုဒၶိ၊၁။၂၉။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
ājīva:'livelihood'. About right and wrong livelihood.,s. sacca (IV. 5) and micchā-magga (5).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ājīva:[m.] livelihood; living; subsistence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ājīva,[ā + jīva; Sk. ājīva] livelihood,mode of living,living,subsistence,D.I,54; A.III,124 (parisuddha°); Sn.407 (°ṁ = parisodhayi = micchājīvaṁ hitvā sammājīvaṁ eva pavattayī SnA 382),617; Pug.51; Vbh.107,235; Miln.229 (bhinna°); Vism.306 (id.); DhsA.390; Sdhp.342,375,392. Esp. freq. in the contrast pair sammā-ājīva & micchā-ā° right mode & wrong mode of gaining a living,e. g. at S.II,168 sq.; III,239; V,9; A.I,271; II 53,240,270; IV,82; Vbh.105,246. See also magga (ariyaṭṭhaṅgika).

--pārisuddhi purity or propriety of livelihood Miln.336; Vism.22 sq.,44; DhA.IV,111. --vipatti failure in method of gaining a living A.I,270. --sampadā perfection of (right) livelihood A.I,271; DA.I,235. (Page 97)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀJĪVA:[m] sự nuôi sống,mạng sống,sự sanh sống
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ājīva:sự sống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ājīva:အာဇီဝ(ပု)
[အာ+ဇီဝ+အ။ ဧတံ အာဂမၼ ဇီဝႏၲီတိ အာဇီေဝါ။ ဝိသုဒၶိ၊၁။၂၉။]
(၁) အသက္ေမြးျခင္း၊ အသက္ေမြးမႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း။ (၂) အသက္ေမြးေၾကာင္း-ပစၥည္းရွာမွီးေၾကာင္း-ျဖစ္ေသာ လုံ႔လပေယာဂ။ အာဇီဝပါရိသုဒၶိ-ၾကည့္။ အာဇီဝဝိပတၱိ-လည္းၾကည့္။ (၃) အသက္ေမြးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပစၥည္းေလးပါး။ (၄) အသက္ေမြးမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပညတ္အပ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ ၆-ခု။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ājīva:အာ-ဇီဝ(ပ) (အာ√ဇီဝ္+အ)
အသက္ေမြးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,