Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āhuti:f. [〃] 供犠,供祭,祭祀.
パーリ語辞典 水野弘元著
āhuti:f. [〃] 供犠,供祭,祭祀.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āhuti,【陰】 供奉,提供。(p60)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āhuti,【陰】供奉,提供。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āhuti:āhuti(thī)
အာဟုတိ(ထီ)
«ā+hu+ti»
[အာ+ဟု+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āhuti:[f.] oblation; offering.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āhuti,(f.) [Vedic āhuti,ā + hu] oblation,sacrifice; veneration,adoration M III 167; S.I,141; Th.1,566 (°īnaṁ paṭiggaho recipient of sacrificial gifts); J.I,15; V,70 (id.); Vv 6433 (paramâhutiṁ gato deserving the highest adoration); Sn.249,458; Kvu 530; SnA 175; VvA.285. (Page 117)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āhuti:Offering,oblation
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀHUTI:[f] sự cúng hiến,đồ dâng cúng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āhuti:အာဟုတိ(ထီ)
[အာ+ဟု+တိ]
(၁) (က) ေဆာင္ယူ၍ ေပးလွဴပူေဇာ္ဖြယ္ ပစၥည္းဝတၳဳ။ (ခ) (မဟာျဗဟၼာကို ေကြၽးေမြးအံ့ဟု ၾကံ၍) မီးပူေဇာ္-မီး၌ထည့္-အပ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဉ္။ (၂) မီးပူေဇာ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āhuti:အာ-ဟုတိ(ဣ) (အာ√ဟု+တိ)
ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,