Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āhuna:āhuna(na)
အာဟုန(န)
«(1) ā+hu+yu. āmantetvā havanaṃ dānaṃ āhunaṃ. mūlaṭī,1.176. visuddhi,ṭī,2.328. (2) ā+hu+ta. ta napru. vi,pi,niruttidīpanī.nhā-32,5va1- a. hunitabbaṃç hunanaṃ ārhiso huç kiyādināpa,apa eiea. ānetvā hunitabbanti āhunaṃ. aṃ,ṭī,2.195. ādarena (ānetvā) hunanaṃ pūjanaṃ āhunaṃ. dī,ṭī,3.199»
[(၁) အာ+ဟု+ယု။ အာမေႏၲတြာ ဟဝနံ ဒါနံ အာဟုနံ။ မူလဋီ၊၁။၁၇၆။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၃၂၈။ (၂) အာ+ဟု+တ။ တကို နျပဳ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္ႏွင့္ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။ႏွာ-၃၂၊၅ဝ၁-တို႔ အလိုတည္း။ သို႔ေသာ္ ဟုနိတဗၺံ,ဟုနနံ ပုဒ္တို႔ ပါဌ္မွန္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အာေရွးရွိေသာ ဟုဓာတ္,ကိယာဒိနာပစၥည္း၊ အပစၥည္းလည္း ျဖစ္သင့္၏။ အာေနတြာ ဟုနိတဗၺႏၲိ အာဟုနံ။ အံ၊ဋီ၊၂။၁၉၅။ အာဒေရန (အာေနတြာ) ဟုနနံ ပူဇနံ အာဟုနံ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁၉၉]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āhuna,= āhuti,in āhuna-pāhuna giving oblations and sacrificing VvA.155; by itself at Vism.219. (Page 117)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āhuna:အာဟုန(န)
[(၁) အာ+ဟု+ယု။ အာမေႏၲတြာ ဟဝနံ ဒါနံ အာဟုနံ။ မူလဋီ၊၁။၁၇၆။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၃၂၈။ (၂) အာ+ဟု+တ။ တကို နျပဳ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္ႏွင့္ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။ႏွာ-၃၂၊၅ဝ၁-တို႔ အလိုတည္း။ သို႔ေသာ္ ဟုနိတဗၺံ,ဟုနနံ ပုဒ္တို႔ ပါဌ္မွန္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အာေရွးရွိေသာ ဟုဓာတ္,ကိယာဒိနာပစၥည္း၊ အပစၥည္းလည္း ျဖစ္သင့္၏။ အာေနတြာ ဟုနိတဗၺႏၲိ အာဟုနံ။ အံ၊ဋီ၊၂။၁၉၅။ အာဒေရန (အာေနတြာ) ဟုနနံ ပူဇနံ အာဟုနံ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁၉၉]
(က) ပင့္ဖိတ္၍ ေပးလွဴပူေဇာ္ျခင္း။ (ခ) အေဝးမွေဆာင္ယူ၍-႐ိုေသစြာ-လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္း-လွဴဒါန္း ပူေဇာ္အပ္ေသာ ပစၥည္းဝတၳဳ။ အာဟုေနယ်-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āhuna:အာ-ဟုန(န) (အာ√ဟု+ယု)
အေဝးမွ ေဆာင္၍ ေပးလွဴျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,