Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āharati:[ā-hṛ] 取出,取去,(搬)運,抓住,誦,反覆重複(repeat). ger. āharitvā; pp. āhaṭa; grd. āhariya,āhacca; pass. āhariyati; caus. āharāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
āharati:[ā-hṛ] 取り出す,取り去る,運ぶ,つかむ,誦す,繰返す. ger. āharitvā; pp. āhaṭa; grd. āhariya,āhacca; pass. āhariyati; caus. āharāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āharati,(ā + har + a),帶來,接來,生產。 āhari,【過】。 āharamāna,【現分】。 āharitvā,【獨】。(p60)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āharati,(ā+har拿+a),帶來,接來,生產。āhari,【過】。āharamāna,【現分】。āharitvā,【獨】。2s.imp. āhara。3s.opt. āhareyya。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āharati:āharati(kri)
အာဟရတိ(ႀကိ)
«ā+hara+a+ti»
[အာ+ဟရ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āharati:[ā + har + a] brings; fetches; produces.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āharati,[ā + hṛ] -- 1. to take,take up,take hold of,take out,take away M.I,429 (sallaṁ); S I 121; III,123; J.I,40 (ger. āharitvā “with”),293 (te hattaṁ); Nd2 540c (puttamaṁsaṁ,read āhāreyya?); Pv.II,310; DA.I,186,188 ‹-› 2. to bring,bring down,fetch D.II,245; J IV 159 (nāvaṁ; v. l. āhāhitvā); V,466; VvA.63 (bhattaṁ); PvA.75. ‹-› 3. to get,acquire,bring upon oneself J.V,433 (padosaṁ); DhA.II,89. -- 4. to bring on to,put into (w. Loc.); fig. & intrs. to hold on to,put oneself to,touch,resort to M.I,395 (kaṭhalaṁ mukhe ā.; also inf. āhattuṁ); Th.1,1156 (pāpacitte ā.; Mrs. Rh. D. Brethren ver. 1156,not as “accost” p. 419,n.). -- 5. to assault,strike,offend (for pāhari?) Th.1,1173. -- 6. (fig.) to take up,fall or go back on (w. Acc.),recite,quote,repeat (usually with desanaṁ & dasseti of an instructive story or sermon or homily) J.III,383 (desanaṁ),401; V,462 (vatthuṁ āharitvā dassesi told a story for example); SnA 376; PvA.38,39 (atītaṁ),42,66,99 (dhamma-desanaṁ). See also payirudāharati. ‹-› pp. āhaṭa (q. v.). -- Caus. II. āhārapeti to cause to be brought or fetched; to wish to take,to call or ask for J.III,88,342; V,466; PvA.215. (Page 116)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āharati:To bring,to fetch,to take,to plunder,to tell,to relate
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀHARATI:(ā+har+a) mang lại,đem,dắt đến,sản xuất [aor] āhari [prp] āharamāna [abs] āhariṭvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āharati:အာဟရတိ(ႀကိ)
[အာ+ဟရ+အ+တိ]
(က) ေဆာင္၏၊ ေဆာင္ယူ၏။ (ခ) ထုတ္ေဆာင္ေဖာ္ျပ၏။ (ဂ) ဆြဲထုတ္၏။ ပယ္ရွား၏။ (ဃ) ျဖစ္ေစ၏။ (င) ေထာက္ပံ့၏။ (စ) သြတ္သြင္း၏၊ မ်ိဳခ်၏။ (ဆ) ေရာက္၏။ (ဇ) ေဆာင္ယူပူေဇာ္၏။ (စ်) ငုံထား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āharati:အာ-ဟရတိ (အာ√ဟရ္)
ေဆာင္၏။ ေဆာင္ယူ၏။ ထုတ္ေဆာင္၏။ ႏုတ္ယူ၏။
အာဟာရ ေမ ပတၱစီဝရံ၊ ငါ၏သပိတ္သကၤန္းကို ေဆာင္ယူခဲ့ေလာ့။ ဣမံ ဓမၼေဒသနံ အာဟရိတြာ၊ ဤတရားေဒသနာကို ေဆာင္ေတာ္မူ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,