Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āhaccapādaka:āhaccapādaka(ti)
အာဟစၥပါဒက(တိ)
«āhaccapāda+ka»
[အာဟစၥပါဒ+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āhaccapādaka:[adj.] with removable legs.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
āhaccapādaka:(-pītha,mañca)ghế hay giường xếp,có thể gấp lại khi cần vì mục đích an toàn,vị tỳ khưu không được dùng loại giường ghế này trong một căn phòng quá chật (vehāsakuṭi),không đủ rộng để xoay trở nếu dùng,phạm ba dật đề
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āhaccapādaka:အာဟစၥပါဒက(တိ)
[အာဟစၥပါဒ+က]
အေပါင္ကို ထြင္း၍ သြင္းအပ္ေသာ အေျခရွိေသာ၊ ေညာင္ေစာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āhaccapādaka:အာဟစၥပါဒက(ပ)
ေျခတပ္ေသာ ေညာင္ေစာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āhaccapādaka:အာဟစၥပါဒက(တိ)
အေပါင္၌ အေျခစြပ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,