Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āhāra:m. [〃] 食,食物. -ṭṭhitika 食住,因食而住. -samudaya 食之集,食之集起(起因).
パーリ語辞典 水野弘元著
āhāra:m. [〃] 食,食物. -ṭṭhitika 食によって住す. -samudaya 食の集(起原).
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āhāra,【陽】食物,營養物。 ~ṭṭhitika,【形】依靠食物生活。(p60)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āhāra,【陽】食物(可增益身心),營養物。āhāraṭṭhitika,【形】依靠食物生活。āhārasamuṭṭhānarūpa,食生色,從吞食物後開始,在受到(消化之火)支助,色聚的食素即能產生食生色。Tad āhāranirodhā yaṁ bhūtaṁ taṁ nirodhadhammaṁ ti bhikkhave passatha.(諸比丘!凡是見它已生者,由於食物之滅止,它也滅止法嗎?) sabbe sattā āhāraṭṭhitikā,一切有情依食而住。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āhāra:āhāra(pu)
အာဟာရ(ပု)
«ā+hara+ṇa»
[အာ+ဟရ+ဏ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
āhāra:'nutriment','food',is used in the concrete sense as material food and as such it belongs to derived corporeality (s. khandha,Summary I.) In the figurative sense,as 'foundation' or condition,it is one of the 24 conditions (paccaya,q.v.) and is used to denote 4 kinds of nutriment,which are material and mental:1. material food (kabaliṅkārāhāra),2. (sensorial and mental) impression (phassa),3. mental volition (mano-sañcetanā),4. consciousness (viññāṇa).

1. Material food feeds the eightfold corporeality having nutrient essence as its 8th factor (i.e. the solid,liquid,heat,motion,color,odour,the tastable and nutrient essence; s. rūpa-kalāpa). 2. Sensorial and mental impression is a condition for the 3 kinds of feeling (agreeable,disagreeable and indifferent); s. paṭiccasamuppāda (6). 3. Mental volition (= kamma,q.v.) feeds rebirth; s. paṭiccasamuppāda (2). 4. Consciousness feeds mind and corporeality ; nāma-rūpa; ib.,2) at the moment of conception" (Vis.M. XI).

Literature (on the 4 Nutriments):M. 9 & Com. (tr. in 'R. Und.'),M 38; S. XII,11,63,64 - The Four Nutriments of Life,Selected texts & Com. (WHEEL 105/106).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āhāra:[m.] food; nutriment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āhāra,[fr. ā + hṛ,lit. taking up or on to oneself] feeding,support,food,nutriment (lit & fig.). The term is used comprehensively and the usual enumn. comprises four kinds of nutriment,viz. (1) kabaḷiṅkāra āhāro (bodily nutriment,either oḷāriko gross,solid,or sukhumo fine),(2) phassāhāro n. of contact,(3) manosañcetanā° n. of volition (= cetanā S. A. on II.11 f.),(4) viññāṇ° of consciousness. Thus at M.I,261; D.III,228,276; Dhs.71--73; Vism.341. Another definition of Dhammapāla’s refers it to the fourfold tasting as asita (eaten),pīta (drunk),khāyita (chewed),sāyita (tasted) food PvA.25. A synonym with mūla,hetu,etc. for cause,Yamaka,I.3; Yam. A (J.P.T.S.,1910--12) 54. See on term also Dhs.trsl. 30. -- Vin.I,84; D.I,166; S.I,172; II,11,13,98 sq. (the 4 kinds,in detail); III,54 (sa°); V,64,391; A.III,51 (sukhass°),79,142 sq.,192 sq.; IV,49,108; V,52 (the four),108,113 (avijjāya etc.),116 (bhavataṇhāya),269 sq. (nerayikānaṁ etc.); Sn.78,165,707,747; Nd1 25; Ps.I,22 (the four) 122 (id.),55,76 sq; Kvu 508; Pug.21,55; Vbh.2,13,72,89,320,383,401 sq. (the four); Dhs.58,121,358,646; Nett 31,114,124; DhsA.153,401; DhA.I,183 (°ṁ pacchindati to bring up food,to vomit); II,87; VvA.118; PvA.14,35,112,148 (utu° physical nutriment); Sdhp.100,395,406; A.V,136 gives ten āhāra opposed to ten paripanthā. --an° without food,unfed M.I,487 (aggi); S.III,126; V,105; Sn.985.

--ûpahāra consumption of food,feeding,eating Vin.III,136. --ṭhitika subsisting or living on food D.III,211,273; A.V,50,55; Ps.I,5,122. --pariggaha taking up or acquirement of food Miln.244 or is it “restraint or abstinence in food”? Same combn. at Miln.313. --maya “food-like”,feeding stuff,food J.III,523. --lolatā greed after food SnA 35. --samudaya origin of nutriment S.III,59. (Page 117)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀHĀRA:[m] vật thực,thực phẩm,vật nuôi dưỡng --ṭṭhikiṭa [a] sống do nơi vật thực
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āhāra:vật thực,thức ăn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āhāra:အာဟာရ(ပု)
[အာ+ဟရ+ဏ]
(၁) ခံတြင္းသို႔ ေဆာင္အပ္-စားမ်ိဳအပ္-ေသာ အရာဝတၳဳ၊ စားေသာက္ဖြယ္၊ အစာ၊ (၎ကိုပင္ ကဗဠီကာရာဟာရ-ဟု ဆိုႏိုင္၏။ ကဗဠီကာရာဟာရ-ၾကည့္)။ (၂) (က) အေၾကာင္း၊ သာမညအေၾကာင္း။ (ခ) မိမိဆိုင္ရာအက်ိဳးကို-လြန္စြာ ေဆာင္တတ္-ျဖစ္ေစတတ္-ေသာ အေၾကာင္း၊ ထူးေသာ အေၾကာင္း၊ အာဟာရတရား။ (၎တို႔ကား ကဗဠီကာရာဟာရ,ဖႆာဟာရ,မေနာသေၪၥတနာဟာရ,ဝိညာဏာဟာရ-ဟူ၍ ေလးမ်ိဳးရွိ၏)။ အာဟာရပစၥယ-ၾကည့္။ (၃) ေဆာင္ယူျခင္း။ (၄) အခြန္အတုတ္ကို ေဆာင္ရာဌာန၊ ဇနပုဒ္။ သာဟာရ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āhāra:အာ-ဟာရ(ပ) (အာ√ဟရ္+ဏ)
ေရွး႐ႈေဆာင္ျခင္း။ ခြန္အားကို ေဆာင္ေသာ သတၱိ။ အစာ။ အေၾကာင္း။
ပဏီတာဟာေရန၊ မြန္ျမတ္ေသာ အာဟာရျဖင့္။ အာဟာရတၳာယ၊ အာဟာရအလို႔ငွာ။ သုခႆာဟာရ၊ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,