Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āgu:n. [Sk. āgas] 罪惡. -cārin 犯罪者,惡漢.
パーリ語辞典 水野弘元著
āgu:n. [Sk. āgas] 罪悪. -cārin 犯罪者,悪漢.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āgu,【中】 罪行,罪過。 ~cārī,【陽】 罪犯,壞人。(p50)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āgu,【中】罪行,罪過。āgucārī,【陽】罪犯,壞人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āgu:āgu(na)
အာဂု(န)
«(1)agantabba+gamu+ṇu.(2)ā+gamu+ṇu.agantabbaṃ gacchati etenāti āgu,ā pīḷayaṃ gacchatīti vā āgu. ,ṭī. 84. (3) apa+gamu+ṇu. apagacchantyanenāti āgu,ṇu,palopo,rassassadīghatā.,ṭī.355.(āsaṃ)»
[(၁)အဂႏၲဗၺ+ဂမု+ဏု။(၂)အာ+ဂမု+ဏု။အဂႏၲဗၺံ ဂစၧတိ ဧေတနာတိ အာဂု၊ အာ ပီဠယံ ဂစၧတီတိ ဝါ အာဂု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၄။ (၃) အပ+ဂမု+ဏု။ အပဂစၧႏၲၽေနနာတိ အာဂု၊ ဏု၊ ပေလာေပါ၊ ရႆႆဒီဃတာ။ဓာန္၊ဋီ။၃၅၅။(အာဂသ္သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āgu:āgu(kri)
အာဂု(ႀကိ)

PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āgu,(nt.) [for Vedic āgas nt.] guilt,offence,S.I,123; A.III,346; Sn.522 = Nd2 337 (in expln. of nāga as āguṁ na karotī ti nāgo); Nd1 201. Note. A reconstructed āgasa is found at Sdhp.294 in cpd. akatāgasa not having committed sin.

--cārin one who does evil,D.II,339; M.II,88; III,163; S.II,100,128; A.II,240; Miln.110. (Page 95)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āgu:Guilt,offence,crime
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀGU:[nt] sự phạm tội,phạm luật --cārī người phạm hình luật,người hạ tiện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āgu:အာဂု(ႀကိ)

အာဂစၧတိ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āgu:အာဂု(န)
[(၁)အဂႏၲဗၺ+ဂမု+ဏု။(၂)အာ+ဂမု+ဏု။အဂႏၲဗၺံ ဂစၧတိ ဧေတနာတိ အာဂု၊ အာ ပီဠယံ ဂစၧတီတိ ဝါ အာဂု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၄။ (၃) အပ+ဂမု+ဏု။ အပဂစၧႏၲၽေနနာတိ အာဂု၊ ဏု၊ ပေလာေပါ၊ ရႆႆဒီဃတာ။ဓာန္၊ဋီ။၃၅၅။(အာဂသ္သံ)]
(၁) မေကာင္းမႈ၊ အကုသိုလ္။ (၂) အျပစ္၊ ျပစ္မႈ။ အာဂုစာရီ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āgu:အာဂု(န)
မေကာင္းမႈ။ အကုသိုလ္။ အျပစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,