Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āghātana:n. [ā-ghāta-na] ① 殺戮. ② 刑場,斬首台.
パーリ語辞典 水野弘元著
āghātana:n. [ā-ghāta-na] ① 殺戮. ② 刑場,斬首台.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āghātana,【中】 屠宰場,處決的地方。(p50)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āghātana,【中】屠宰場,處決的地方。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āghātana:āghātana(na)
အာဃာတန(န)
«ā+hana+yu»
[အာ+ဟန+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āghātana:[nt.] slaughter house; place of execution.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āghātana,(nt.) [ā + ghāta(na),cp. āghata which has changed its meaning] -- 1. slaying,striking,destroying,killing Th.1,418,711; death D.I,31 (= maraṇa DA.I,119). ‹-› 2. shambles,slaughter-house Vin.I,182 (gav°); A.IV,138; J.VI,113. -- 3. place of execution Vin.III,151; J.I,326,439; III,59; Miln.110; DhA.IV,52; PvA.4,5. (Page 95)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀGHĀTANA:[nt] lò sát sinh,nơi pháp trường,chỗ hành quyết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āghātana:အာဃာတန(န)
[အာ+ဟန+ယု]
(၁) (က) (သူခိုးစသည္ကို) သတ္ျဖတ္ရာဌာန၊ လူသတ္ကုန္။ (ခ) (ဒ႑နီတိ ဓမၼသတ္က်မ္းလာ တရားစီရင္ထုံးျဖင့္) လက္ေျခစသည္ျဖတ္ရာ စဉ္းတီတုံး၊ ယင္း စဉ္းတီတုံးျဖင့္ မွတ္သားအပ္ေသာ ကုန္းေျမ၊ လူသတ္ကုန္း။ (၂) ေသျခင္း။ (၃) သတၱဝါတို႔၏ ပ်က္စီးရာျဖစ္ေသာ အေၾကာင္း-ကံ-ကိေလသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āghātana:အာ-ဃာတန(န)
စဥ္းတီတံုး။ သတ္ရာ အရပ္။ ကြပ္ညႇပ္ရာ အရပ္။ လက္ေျခစသည္တို႔ကို ျဖတ္ရာ အရပ္။အာဃာေတတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,