Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āghāta:m. [〃] 瞋害,瞋怒,害心,嫌(隙怨)恨. -vatthu 瞋怒事,嫌(隙怨)恨事.
パーリ語辞典 水野弘元著
āghāta:m. [〃] 瞋害,瞋怒,害心,嫌恨. -vatthu 瞋怒事,嫌恨事.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āghāta,【陽】 1. 激怒,憎恨。 2. 碰撞。(p50)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āghāta,(梵āghāta打﹑殺﹐BSk.āghāta傷害。cp.ghāta & ghāteti),【陽】嫌惡(anger,ill-will),憎恨(hatred)。āghātanāghāta ,從瞋解脫。āghātapaṭivinaya 忍氣吞聲(repression of ill-will)。āghātavatthu﹐瞋的事情。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āghāta:āghāta(pu)
အာဃာတ(ပု)
«ā+hana+ta»
[အာ+ဟန+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āghāta:[m.] 1. anger; hatred; 2. collision.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āghāta,[Sk. āghāta only in lit. meaning of striking,killing,but cp. BSk. āghāta in meaning “hurtfulness” at M Vastu I.79; Av. Ś II.129; cp. ghāta & ghāteti] anger,ill-will,hatred,malice D.I,3,31; III,72 sq.; S.I,179; J.I,113; Dhs.1060,1231; Vbh.167,362,389; Miln.136; Vism.306; DA.I,52; VvA.67; PvA.178. --anāghāta freedom from ill will Vin.II,249; A.V,80.

--paṭivinaya repression of ill-will; the usual enumn. of ā-° paṭivinayā comprises nine,for which see D.III,262,289; Vin.V,137; A.IV,408; besides this there are sets of five at A.III,185 sq.; SnA 10,11,and one of ten at Vin.V,138. --vatthu occasion of ill-will; closely connected with °paṭivinaya & like that enumd. in sets of nine (Vin.V,137; A.IV,408; Ps.I,130; J.III,291,404; V,149; Vbh.389; Nett 23; SnA 12),and of ten (Vin.V,138; A.V,150; Ps.I,130; Vbh.391). (Page 95)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀGHĀTA:[m] hung dữ,sân hận,sự đụng chạm nhau (quyền lợi)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
āghāta:sự hiềm khích,sự kết oán
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āghāta:အာဃာတ(ပု)
[အာ+ဟန+တ]
စိတ္ကို-ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-တတ္ေသာတရား၊ စိတ္ကို-ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တရား၊ စိတ္ကို-ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-ျခင္း။ အမ်က္ေဒါသ၊ ရန္ၿငိဳး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āghāta:အာ-ဃာတ(ပ) (အာ√ဟန္)
အမ်က္။ ရန္ၿငိဳး။ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္း။ ညႇဥ္းဆဲျခင္း။
ေဗာဓိသေတၱ အာဃာတံ ဗႏၶိတြာ၊ ဘုရားအေလာင္း၌ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,