Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āgantukavatta:āgantukavatta(na)
အာဂႏၲဳကဝတၱ(န)
«āgantuka+vatta»
[အာဂႏၲဳက+ဝတၱ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
āgantukavatta:nói chung những bổn phận của một vị tăng khách phài ghi nhớ để hành xử khi đến chỗ khác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āgantukavatta:အာဂႏၲဳကဝတၱ(န)
[အာဂႏၲဳက+ဝတၱ]
ဧည့္သည္-အာဂႏၲဳ-ရဟန္းတို႔က ျပဳအပ္ေသာ က်င့္ဝတ္၊ အာဂႏၲဳကဝတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āgantukavatta:အာဂႏၲဳက-ဝတၱ(န)
ဧည္သည္တို႔အား ျပဳရာေသာ ဝတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,