Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āgacchati:[ā-gacchati] 來,走近,走過來,靠(接)近,回來. ger. āgamma,āgantvā; aor. āgacchi,āgamāsi,āgama,āgamaṃ,āgamiṃsu,āgā; fut. āgamissati,āgacchissati; pp. āgata; caus. āgameti 使(叫,讓)~來,(等)待,期待,歡迎 [(譯者補充請自行判斷) āgacchati = āyāti ].
パーリ語辞典 水野弘元著
āgacchati:[ā-gacchati] 来る,近づく,帰る. ger. āgamma,āgantvā; aor. āgacchi,āgamāsi,āgama,āgamaṃ,āgamiṃsu,āgā; fut. āgamissati,āgacchissati; pp. āgata; caus. āgameti 来らしむ,待つ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āgacchati,(ā + gam + a),走過來,接近。āgacchi,āgami,【過】。(p49)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āgacchati,(ā+gam去+a),走過來,接近。āgacchi,āgami,【過】。ger. āgantvā(=āgamitvā),來了之後。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āgacchati:āgacchati(kri)
အာဂစၧတိ(ႀကိ)
«ā+gamu+a+ti»
[အာ+ဂမု+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āgacchati:[ā + gam + a] comes to; approaches.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āgacchati,[ā + gacchati,gam] to come to or towards,approach,go back,arive etc.

I. Forms (same arrangement as under gacchati):(1) √gacch:pres. āgacchati D.I,161; J.II,153; Pv IV.151; fut. āgacchissati J.III,53; aor. āgacchi Pv.II,133; PvA.64. -- (2) √gam:aor. āgamāsi PvA.81,āgamā D.I,108; J.III,128,and pl. āgamiṁsu J.I,118; fut. āgamissati VvA.3; PvA.122; ger. āgamma (q. v.) & āgantvā J.I,151; Miln.14; Caus. āgameti (q. v.). -- (3) √:aor. āgā Sn.841; Pv.I,123 (= āgacchi PvA.64). -- pp. āgata (q. v.).

II. Mcanings:(1) to come to,approach,arrive D.I,108; Pv.I,113; II,133; Miln.14; to return,to come back (cp. āgata) PvA.81,122. -- (2) to come into,to result,deserve (cp. āgama2) D.I,161 (gārayhaṁ ṭhānaṁ deserve blame,come to be blamed); Pv IV.151 (get to,be a profit to = upakappati PvA.241). -- (3) to come by,to come out to (be understood as),to refer or be referred to,to be meant or understood (cp. āgata 3 & āgama 3) J.I,118 (tīṇi piṭakāni āgamiṁsu); SnA 321; VvA.3. See also āgamma. (Page 94)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āgacchati:To come,to approach,to arrive,to return
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀGACCHATI:(ā+gam+a) đi đến với,lại gần [aor] --chi,āgami
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āgacchati:အာဂစၧတိ(ႀကိ)
[အာ+ဂမု+အ+တိ]
(၁) (က) လာ၏၊ ေရာက္၏၊ လာေရာက္၏။ (ခ) ကပ္ေရာက္၏။ (ဂ) ထင္ရွား၏။ (ဃ) တဖန္ လာေရာက္၏။ (၂) (က) ဆည္းကပ္၏၊ ကိုးကြယ္၏။ (ခ) သိ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āgacchati:အာ-ဂစၧတိ (အာ√ဂမ္)
လာ၏။ ေရွးရွဴလာ၏။ ေရာက္လာ၏။
အေဟာ ဝတ အေညပိ သတၱာ ဣတၳတၱံ အာဂေစၧယ်ံဳ၊ တစ္ပါးလည္းျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ဤဘံုသို႔ လာကုန္မူကား ေကာင္းေလစြတကား။ ဥယ်ာနေမဝ အာဂစၧိ၊ ဥယ်ာဥ္သို႔သာလွ်င္ လာခဲ့၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,