Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādiyati:① [ā-diyati = ādāti,ādeti] (拿)取,拿起. opt. ādiye; imper. ādiya; aor. ādiyi,ādiyāsi; ger. ādiyivā,ādīya,ādiya,ādāya,ādā,āditvā. ② [ā-dṛ 的 pass.] 被打破,被破壞,破裂.
パーリ語辞典 水野弘元著
ādiyati:① [ā-diyati=ādāti,ādeti] 取る. opt. ādiye; imper. ādiya; aor. ādiyi,ādiyāsi; ger. ādiyivā,ādīya,ādiya,ādāya,ādā,āditvā. ② [ā-dṛ の pass.] 破れる,裂ける.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādiyati,(ā + dā + i + ya),拿起來,抓住。 (這是被動的詞基,卻有主動的意義)。 ādiyi,【過】。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādiyati,2(ā + diyati,Sk. ādīryate,Pass. of dr to split:see etym. under darī),分開地,分離地(to split,go asunder,break. pp. ādiṇṇa. See also avadīyati. Cp. also upādiṇṇa.)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādiyati,1 [ā + diyati,med. pass. base of dadāti4,viz. di° & dī°; see also ādāti & ādeti] 拿起來(to take up),抓住(seize on,grasp),顧慮。(這是被動的詞基,卻有主動的意義)-- pot. ādiye; imper. ādiya -- aor. ādiyi,ādiyāsi ,ādapayi。ppr. ādiyamāna。-- ger. ādiyitvā (= ādā); (C. for ādiya T.); (an° not heeding; v. l. anāditvā,cp. anādiyanto not attending);(T. anādayitva not heeding),(vacanaṁ anādiyitvā not paying attention to his word),ādiya (v. l. an° for anādīya); (= ādiyitvā C.); see also ādiya2,& ādīya (an°). See also upādiyati & pariyādiyati.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādiyati:ādiyati(kri)
အာဒိယတိ(ႀကိ)
«ā+dā+ya+ti»
[အာ+ဒါ+ယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādiyati:[a + dā + i + ya] takes up; grasps. (This is a passive base,but has active meaning).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādiyati,2 [ā + diyati,Sk. ādīryate,Pass. of dṛ to split:see etym. under darī] to split,go asunder,break Ps.I,49. ‹-› pp. ādiṇṇa. See also avadīyati. Cp. also upādiṇṇa. (Page 99)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādiyati,1 [ā + diyati,med. pass. base of dadāti4,viz. di° & dī°; see also ādāti & ādeti] to take up; take to oneself,seize on,grasp,appropriate,fig. take notice of,take to heart,heed. -- pres. ādiyati A IIJ.46; Sn.119,156,633,785,Nd1 67; Nd2 123,124; J.III,296:V.367. -- pot. ādiye Sn.400; imper. ādiya M.III,133 (so read for ādissa?). -- aor. ādiyi D.III,65; A.III,209,ādiyāsi Pv IV.148 (sayaṁ daṇḍaṁ ā. = acchinditvā gaṇhasi PvA.241),& ādapayi (Caus. formation fr. ādāti?) to take heed S.I,132 (v. l. ādiyi,trsl. “put this into thy mind”). -- ger. ādiyitvā Vin.IV,120 (= ādā); J.II,224 (C. for ādiya T.); III,104; IV,352 (an° not heeding; v. l. anāditvā,cp. anādiyanto not attending J.III,196); DhA.III,32 (id.); PvA.13 (T. anādayitva not heeding),212 (vacanaṁ anādiyitvā not paying attention to his word),ādiya S.III,26 (v. l. an° for anādīya); J.II,223 (= ādiyitvā C.); see also ādiya2,& ādīya S.III,26 (an°). See also upādiyati & pariyādiyati. (Page 99)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ādiyati:To take,to receive,to obtain,to take to heart,to attend to
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDIYATI:(ā+dā+i+ya) lấy đi,bám níu [aor] --ādiyi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ādiyati:giữ lấy,đoạt lấy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādiyati:အာဒိယတိ(ႀကိ)
[အာ+ဒါ+ယ+တိ]
(က) ယူ၏။ (ခ) ယူ၏၊ နာယူ၏။ ႐ိုေသေလးစား၏၊ လိုက္နာျပဳက်င့္၏။ (ဂ) ယူ၏၊ ျဖစ္ေစ၏။ (ဃ) ယူ၏၊ စား၏၊ သုံးေဆာင္၏။ (င) ယူ၏၊ ေၾကာင့္ၾက ပလိေဗာဓ ျပဳ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādiyati:အာဒိယတိ (ကမၼ) (အာ√ဒိရ္+ယ)
ခြဲအပ္၏။ ျဖတ္အပ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādiyati:အာဒိယတိ (ကမၼ) (အာ√ဒါ+ယ)
ယူအပ္၏။ ခံယူအပ္၏။ ခိုးယူအပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,