Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādika:a. [ādi-ka] 最初的. instr. ādikena 從最初,起初,在一開始(的時候),立刻,馬上.
パーリ語辞典 水野弘元著
ādika:a. [ādi-ka] 最初の. instr. ādikena 最初から,直ちに.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādika,【形】 等等。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādika,【形】等等。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādika:ādika(pu,na)
အာဒိက(ပု၊န)
«ādi+ka»
[အာဒိ+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādika:[adj.] and so on.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādika,(adj.) [ādi + ka] from the beginning,initial (see adhika); Instr. ādikena in the beginning,at once,at the same time M.I,395,479; II,213; S.II,224; J.VI,567. Cp. ādiya3. (Page 99)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDIKA:[a] vân vân …
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādika:အာဒိက(ပု၊န)
[အာဒိ+က]
(န) (၁) ဝန္ကို ေဆာင္ယူျခင္း။ (ပု) (၂) အဦးအစ၊ လက္ဦးပဌမ။ (တိ) (၃) အစရွိေသာ (အလုံးစုံ အကုန္အစင္မျပလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ အဦးအစပိုင္းမွ်ေလာက္သာ ျပဆိုထားအပ္ေသာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādika:အာဒိ-က(တိ)
အစျဖစ္ေသာ။ ေရွးဦးျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,