Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādicca:m. [Sk. āditya] 太陽,日. -patha 太陽路(路線,軌道),虛空. -bandhu 日種,日種族.
パーリ語辞典 水野弘元著
ādicca:m. [Sk. āditya] 太陽,日. -patha 太陽路,虚空. -bandhu 日種,日種族.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādicca,【陽】 太陽。 ~patha,【陽】 天空。 ~bandhu,【陽】 太陽的親屬,太陽的種族。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādicca,【陽】太陽。ādiccapatha,【陽】天空。ādiccabandhu,【陽】太陽的親屬,太陽的種族(佛陀稱號)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādicca:ādicca(pu)
အာဒိစၥ(ပု)
«āditi+ṇya. rū. nhā-22va. ā+dīpa+a. ābhuso dippatīti ādicco,ppassa cco. ,ṭī. 62. (āditya-saṃ)»
[အာဒိတိ+ဏ်။ ႐ူ။ ႏွာ-၂၂ဝ။ အာ+ဒီပ+အ။ အာဘုေသာ ဒိပၸတီတိ အာဒိေစၥာ၊ ပၸႆ ေစၥာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၂။ (အာဒိတ်-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādicca:[m.] the sun.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādicca,[Vedic āditya] the sun S.I,15,47; II,284; III,156; V,44,101; A.I,242; V,22,263,266 sq.; It.85; Sn.550,569,1097 (“ādicco vuccati suriyo” Nd2 125); DhA.IV,143; Sdhp.14,17,40.

--upaṭṭhānā sun-worship D.I,11 (= jīvikatthāya ādiccaparicariyā DA.I,97); J.II,72 (°jātaka; ādiccaṁ upatiṭṭhati p. 73 = suriyaṁ namassamāno tiṭṭhati C.). --patha the path of the sun,i. e. the sky,the heavens Dh.175 (= ākāsa DhA.III,177). --bandhu “kinsman of the sun”,Ep. of the Buddha Vin.II,296; S.I,186,192; A.II,54; Sn.54,915,1128; Nd1 341; Nd2 125b; Vv 425,7810; VvA.116. (Page 99)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Ādicca:Another name for Suriya,the Sun (D.iii.196).Buddhaghosa explains the name as meaning Aditi’s son (Aditiyā putto).ādicca was also the gotta name of the Sākyans who were called the ādiccā (Sn.v.423).Buddhaghosa (VibhA.466) gives it as a gotta-name of the Khattiyas,together with Kondañña-gotta.See also below,ādiccabandhu.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDICCA:[m] mặt trời --paṭha [m] hư không --bandhu [m] thân quyến của mặt trời,của giòng giống Thái dương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādicca:အာဒိစၥ(ပု)
[အာဒိတိ+ဏ်။ ႐ူ။ ႏွာ-၂၂ဝ။ အာ+ဒီပ+အ။ အာဘုေသာ ဒိပၸတီတိ အာဒိေစၥာ၊ ပၸႆ ေစၥာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၂။ (အာဒိတ်-သံ)]
(၁) ေန၊ ေနဝန္း၊ ေနမင္း။ (၂) အာဒိစၥ-မည္ေသာ အႏြယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādicca:အာဒိစၥ(ပ)
ေန။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādicca:အာဒိစၥ(တိ)
အဒိတိမည္ေသာသူ၏ သားျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,