Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādheyya:a. [ā-dadhāti 的 grd.] 能(可,應)被放置的,能(可,應)被貯藏的 (記憶在頭腦和心裏). -mukha 輕信的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ādheyya:a. [ā-dadhāti の grd.] 置かるべき,貯蔵さるべき. -mukha 軽信の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādheyya,【形】 屬於,應該生的。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādheyya,【形】屬於,應該生的(to be deposited)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādheyya:ādheyya(ti)
အာေဓယ်(တိ)
«ā+dhā+ṇya»
[အာ+ဓာ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādheyya:[adj.] belonging to; fit to be borne.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādheyya,(adj.) [grd. of ā + dadhāti cp. ādhāna2] to be deposited (in one’s head & heart Pug.A),to be heeded,to be appropriated [in latter meaning easily mixed with ādheyya,cp. vv. ll. under ādiya2]; nt. depository (= ādhātabbatā ṭhapetabbatā Pug.A 217) Pug.34 (°ṁ gacchati is deposited); Miln.359 (sabbe tass’ādheyya2 honti they all become deposited in him,i. e. his deposits or his property).

--mukha see ādiya2. (Page 100)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDHEYYA:[a] thuộc về,có thể sanh được
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ādheyya:sự trân trọng,sự quan trọng,sự nổi bậc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādheyya:အာေဓယ်(တိ)
[အာ+ဓာ+ဏ်]
(၁) ထားအပ္ေသာ၊ သိုမွီး၍ထား-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။ (၂) အာေဓယ္ (သဒၵါက်မ္းဩကာသ ကာရက,ဆိုင္ေသာ အသုံးအႏႈန္း)၊ တည္ရာမွီရာျဖစ္ေသာ အာဓာရအေပၚ၌-ထားအပ္-တည္မွီ၍ေနတတ္-ေသာ၊ အရာဝတၳဳ။ (၃) ဆက္စပ္ေသာ (ပုဂၢိဳလ္တဦးဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ)။ (၄) ပဌမေျပာစကား၌သာ လက္ခံထားရွိအပ္ေသာ။ အာေဓယ်မုခ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādheyya:အာ-ေဓယ်(တိ) (အာ√ဓာ+ဏ်)
သိုမွီးသင့္သည္။ ႏွလံုး၌ ထားသင့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,