Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādhāvati:[ā-dhāvati] 跑,跑來. n. ādhāvana 突進(猛衝,全力推進,突擊),激動.
パーリ語辞典 水野弘元著
ādhāvati:[ā-dhāvati] 走る,走り来る. n. ādhāvana 突進,激動.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādhāvati,(a + dhāv + a) 跑向。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādhāvati,(a+dhāv追+a) 跑向。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādhāvati:ādhāvati(kri)
အာဓာဝတိ(ႀကိ)
«ā+dhāvu+a+ti»
[အာ+ဓာဝု+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādhāvati:[ā + dhāv + a] runs towards.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādhāvati,[ā + dhavati1] to run towards a goal,to run after M.I,265 (where id. p. S.II,26 has upadh°); DA.I,39. Freq. in combn. ādhāvati paridhāvati to run about,e. g. J.I,127,134,158; II,68. (Page 100)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDHĀVATI:(ā+dhav+ā) chạy đi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādhāvati:အာဓာဝတိ(ႀကိ)
[အာ+ဓာဝု+အ+တိ]
(က) ေရွး႐ႈေျပးလမ္း။ (ခ) စိတ္ႏွလုံးကို လႊမ္းမိုး၍ ေျပးဝင္လာ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādhāvati:အာ-ဓာဝတိ (အာ√ဓာဝ္)
ေရွးရွဴေျပး၏။
အာဓာဝတိ ပရိဓာဝတိ၊ ထိုမွဤမွ ေျပး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,