Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādhāra:m. [ā-dhāra] 受器,容器,支持,支持(講)台.
パーリ語辞典 水野弘元著
ādhāra:m. [ā-dhāra] 受器,容器,支持,支持台.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādhāra,【陽】 容器,固定器,基礎,支持,臺子。 ~ka,【中】 凳子,臺子。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādhāra,【陽】容器,固定器,基礎,支援,臺子。ādhāraka,【中】凳子,臺子。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādhāra:ādhāra(pu)
အာဓာရ(ပု)
«ā+dhara+ṇa»
[အာ+ဓရ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādhāra,(m.),a container; receptacle; holder; basis; support; stand.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādhāra,[ā + dhāra] -- 1. a container,receptacle,basin,lit. holder A.III,27; J.VI,257. -- 2. “holding up”,i. e. support,basis,prop. esp. a (round) stool or stand for the alms-bowl (patta) Vin.II,113 (an° patto); M.III,95; S.V,21; J.V,202. -- fig. S.V,20 (an° without a support,cittaṁ); Vism.8,444. -- 3. (tt. g.) name for the Loc. case (“resting on”) Sn.211. (Page 100)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDHĀRA:[m] vật đựng,đồ chứa,căn cứ,cây chống --ka [nt] ghế đẩu,bệ,đài
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādhāra:အာဓာရ(ပု)
[အာ+ဓရ+ဏ]
(၁) (က) တည္ရာ၊ မွီရာ။ (ခ) ကရြတ္ေခြ၊ သပိတ္ေျခ။ (၂) (ကတၱား-ကံႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ) ႀကိယာကို-ေဆာင္တတ္-ေဆာင္ရာျဖစ္-ေသာ ကာရက၊ ဩကာသကာရက။ (၃) သစ္ပင္ရင္း၌ တူးအပ္ေသာက်င္း၊ သစ္ပင္ရင္းက်င္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādhāra:အာ-ဓာရ(ပ) (အာ√ဓရ္+ဏ)
တည္ရာ။ ကတၱား ကံ ႀကိယာတို႔၏ တည္ရာ။ ကရြတ္ခံ။ ကရြတ္ေခြ။ သပိတ္ေျခ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,