Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādhāna:n. [ā-dhāna] 布置,容器,牆,籬笆(柵欄,圍牆).
パーリ語辞典 水野弘元著
ādhāna:n. [ā-dhāna] 布置,容器,牆,かきね.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādhāna,【中】 1. 放置。 2. 容器。 3. 用樹籬圍。 ~gāhī,【陽】 倔強的人。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādhāna,【中】1.放置。2.容器。3.用樹籬圍。ādhānagāhī,【陽】倔強的人,固執己見者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādhāna:ādhāna(na)
အာဓာန(န)
«ā+dhā+yu»
[အာ+ဓာ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādhāna,(nt.),1. laying; 2. receptacle; 3. a hedge.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādhāna,(nt.) [ā + dhāna] -- 1. putting up,putting down,placing,laying A.IV,41 (aggissa ādhānaṁ,v. l. of 6 MSS ādānaṁ). -- 2. receptacle M.I,414 (udak°),cp. ādheyya. ‹-› 3. enclosure,hedge Miln.220 (kaṇṭak° thorny brake,see under kaṇṭaka).

--gāhin holding one’s own place,i. e. obstinate (?),reading uncertain & interchanging with ādāna,only in one ster. phrase,viz. sandiṭṭhi-parāmāsin ādhāna-gāhin duppaṭinissaggin Vin.II,89; M.I,43,96; A.III,335 (v. l. ādāna°,C. expls by daḷhagāhin); D.III,247 (adhāna°). (Page 100)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDHĀNA:[nt] đồ dựng,sự đặt (để) hàng rào --gāhī [3] người cứng đầu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādhāna:အာဓာန(န)
[အာ+ဓာ+ယု]
(၁) ထားျခင္း။ (တိ) (၂) ျမဲျမံေသာ။ (၃) ျမဲျမံစြာ ထားရွိအပ္ေသာ (အယူဝါဒ)။ အာဓာနဂၢါဟီ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādhāna:အာ-ဓာန(န) (အာ√ဓာ+ယု)
ထားျခင္း။ ခ်ထားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,