Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādeyya:a. ādāti 的 grd. 可拿取的,可歡迎(可同意接受)的. -vacana 可歡迎(可同意接受)的言語(說法,措詞).
パーリ語辞典 水野弘元著
ādeyya:a. ādāti の grd. 取らるべき,歓迎すべき. -vacana 歓迎すべき言葉.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādeyya,【形】 可拿起來的,可接受的。(p52)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādeyya,【形】可拿起來的,可接受的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādeyya:ādeyya(ti)
အာေဒယ်(တိ)
«ā+dā+ṇya.»
[အာ+ဒါ+ဏ်။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādeyya:[adj.] to be taken up; acceptable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādeyya,(adj.) [grd. of ādāti (q. v.)] to be taken up,acceptable,pleasant,welcome,only in phrase °vacana welcome or acceptable speech,glad words Vin.II,158; J.VI,243; Miln.110; ThA.42. (Page 100)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDEYYA:[a] được lấy đi,có thể nhận được,chấp thuận được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādeyya:အာေဒယ်(တိ)
[အာ+ဒါ+ဏ်။]
(၁) ခံယူ-အပ္-ထိုက္-ေသာ။ (၂) ယူတတ္ေသာ၊ နာယူလြယ္ေသာ။ အာေဒယ်မုခ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādeyya:အာ-ေဒယ်(တိ) (အာ√ဒါ+ဏ်)
ခံယူရာေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,