Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādara:m. [〃] 考慮,尊敬.
パーリ語辞典 水野弘元著
ādara:m. [〃] 考慮,尊敬.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādara,【陽】 尊敬,關心,感情。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādara,【陽】尊敬,關心,感情。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādara:ādara(pu)
အာဒရ(ပု)
«ā+dara+a,ādaraṇaṃ ādaro. rū.nhā-352.»
[အာ+ဒရ+အ၊ အာဒရဏံ အာဒေရာ။ ႐ူ။ႏွာ-၃၅၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādara:[m.] esteem; regard; affection.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādara,[Sk. ādara,prob. ā + dara,cp. semantically Ger. ehrfurcht awe] consideration of,esteem,regard,respect,reverence,honour J.V,493; SnA 290; DA.I,30; DhsA.61; VvA.36,61,101,321; PvA.121,123,135,278; Sdhp.2,21,207,560. --anādara lack of reverence,disregard,disrespect; (adj.) disrespectful S.I,96; Vin.IV,218; Sn.247 (= ādara-virahita SnA 290; DA.I,284; VvA.219; PvA.3,5,54,67,257. (Page 98)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDARA:[m] tình thương,sự mến thích,sự lưu tâm đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādara:အာဒရ(ပု)
[အာ+ဒရ+အ၊ အာဒရဏံ အာဒေရာ။ ႐ူ။ႏွာ-၃၅၂။]
႐ိုေသ-ေလးစား-ျမတ္ႏိုး-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādara:အာ-ဒရ(ပ) (အာ√ဒရ္+အ)
႐ိုေသျခင္း။ ေလးျမတ္ျခင္း။ အ႐ိုအေသ။
အာဒရံ၊ ႐ိုေသစြာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,