Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādāya:① [ādāti 的 ger.] (有所)執取. ② n. 所執取之解說(信念,意見,主張).
パーリ語辞典 水野弘元著
ādāya:① [ādāti の ger.] 取って. ② n. 所取の説.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādāya:ādāya(pu)
အာဒါယ(ပု)
«ā+dā+ṇa»
[အာ+ဒါ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādāya:ādāya(kri,vi)
အာဒါယ(ႀကိ၊ဝိ)
«ā+dā+tvā»
[အာ+ဒါ+တြာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādāya:[abs. of ādāti] having taken.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādāya,[ger. of ādāti,either from base 1 of dadāti (dā) or base 2 (dāy). See also ādiya] having received or taken,taking up,seizing on,receiving; freq. used in the sense of a prep. “with” (c. Acc.) Sn.120,247,452; J.V,13; Vbh.245; DhA.II,74; SnA 139; PvA.10,13,38,61 etc. -- At Vin.I,70 the form ādāya is used as a noun f. ādāyā in meaning of “a casually taken up belief” (tassa ādāyassa vaṇṇe bhaṇati). Cp. upa°,pari°. (Page 98)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ādāya:lập trường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādāya:အာဒါယ(ႀကိ၊ဝိ)
[အာ+ဒါ+တြာ]
ယူ၍၊ ေဆာင္ယူ၍။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādāya:အာဒါယ(ပု)
[အာ+ဒါ+ဏ]
အယူဝါဒ။ (က) ဆရာ၏အယူဝါဒ၊ အာစရိယဝါဒ။ (ခ) ျမတ္စြာဘုရား၏ အယူဝါဒျဖစ္ေသာ သာသနာ၊ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādāya:အာ-ဒါယ (အ-ကိတ္)
ယူ၍။ ေဆာင္ယူ၍။ ေခၚ၍။ စြဲ၍။
ပတၱစီဝရမာဒါယ၊ သပိတ္သကၤန္းကို ယူ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,