Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādāti:ādadāti [= ādiyati<ā-dā] (拿,執)取. grd. ādātabba,ādeyya; inif. ādātuṃ; ger. ādā,ādāya; caus. ādapeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
ādāti:ādadāti [=ādiyati<ā-dā] 取る. grd. ādātabba,ādeyya; inif. ādātuṃ; ger. ādā,ādāya; caus. ādapeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādāti,(ā + dā + a),拿,抓住。 ādiyi,【過】。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādāti,(ādadāti)(ā + dadāti of dadāti base 1 dā),拿起,接受,(to take up,accept,appropriate,grasp,seize; grd. ādātabba; inf. ādātuṁ. ger. ādā & ādāya; grd. ādeyya,caus. ādapeti. -- See also ādiyati & ādeti.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ādāti,(=ādadāti) (ā+dā+a),拿起(to take up),抓住(grasp,seize)。ādiyi,【過】。ādāna,【中】拿起來,抓著。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādāti,(ā + dā + a),takes; grasps.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādāti,(Ādadāti) [ā + dadāti of dadāti base 1 dā] to take up,accept,appropriate,grasp,seize; grd. ādātabba Vin.I,50; inf. ādātuṁ D.III,133 (adinnaṁ theyyasaṅkhātaṁ ā.). ‹-› ger. ādā & ādāya (see sep.); grd. ādeyya,Caus. ādapeti (q. v.). -- See also ādiyati & ādeti. (Page 98)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ādāti:To take,to receive,to seize,to take away
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDĀTI:(ā+dā+ā) lấy,mang đi,níu bám [aor] --ādiyi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādāti:အာ-ဒါတိ (အာ√ဒါ)
ယူ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,