Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādāna:n. [ā-dā-ana] 取,執取,取著.
パーリ語辞典 水野弘元著
ādāna:n. [ā-dā-ana] 取,執取,取著.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ādāna,【中】 拿起來,抓著。(p51)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ādāna:ādāna(na)
အာဒါန(န)
«ā+dā+yu»
[အာ+ဒါ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ādāna,(nt.),taking up; grasping.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ādāna,(nt.) [ād + āna,or directly from ā + ,base 1 of dadāti] taking up,getting,grasping,seizing; fig. appropriating,clinging to the world,seizing on (worldly objects). (1) (lit.) taking (food),pasturing M.III,133; J.V,371 (& °esana). -- (2) getting,acquiring,taking,seizing S.II,94; A.IV,400 (daṇḍ°); PvA.27 (phal°); esp. freq. in adinn° seizing what is not given,i. e. theft:see under adinna. -- (3) (fig.) attachment,clinging A.V,233,253 (°paṭinissagga); Dh.89 (id.; cp. DhA.II,163); Sn.1103 (°taṇhā),1104 (°satta); Nd1 98 (°gantha); Nd2 123,124. --an° free from attachment S.I,236 (sādānesu anādāno “not laying hold mong them that grip” trsl.); A.II,10; It.109; J.IV,354; Miln.342; DhA.IV,70 (= khandhādisu niggahaṇo). Cp. upa°,pari°. (Page 98)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀDĀNA:lấy lên,bám níu lấy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ādāna:အာဒါန(န)
[အာ+ဒါ+ယု]
(၁) ယူျခင္း။ (က) ပဋိသေႏၶ အားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္း။ (ခ) နိစၥစသည္တို႔၏ အစြမ္းျဖင့္ ယူျခင္း။ (ဂ) ပဋိသေႏၶယူျခင္း။ (ဃ) ခႏၶာဝန္ကို အစစြာယူျခင္း၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း။ (င) ျဖစ္ေပၚျခင္းကို အစြမ္းျဖင့္ ကိေလသာတို႔ကို ယူျခင္း၊ ကိေလသာ ျဖစ္ေပၚျခင္း။ (၂) (အစာကို) ယူရာအရပ္၊ က်က္စားရာ အရပ္။ (တိ) အဒန-ၾကည့္။ (၃) ယူတတ္-ျမဲစြာယူတတ္-စြဲလမ္းတတ္-ေသာ။ (၃) အာဒါနဂႏၴ,အာဒါနတဏွာ-တို႔ၾကည့္။ အာဒါနသတၱ-လည္းၾကည့္။ (၄) ယူအပ္-ျမဲစြာယူအပ္- စြဲလမ္းအပ္-ေသာ။ (တိ)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ādāna:အာ-ဒါန(န) (အာ√ဒါ+ယု)
ယူျခင္း။ စြဲကိုင္ျခင္း။ စြဲလမ္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,