Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ācikkhati:[akkhāti 的 intens.] 告知,通知,敘述說明,勸說,解說,說服,宣說. imper. ācikkha,ācikkhāhi; opt. ācikkheyya; aor. ācikkhi; pp. ācikkhita; caus. ācikkhāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
ācikkhati:[akkhāti の intens.] 告げる,のベる,説く,宣説す. imper. ācikkha,ācikkhāhi; opt. ācikkheyya; aor. ācikkhi; pp. ācikkhita; caus. ācikkhāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ācikkhati,(ā + cikkh + a),告知,陳述,通知。 ācikkhi,【過】。 ācikkhita,【過分】。(p50)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ācikkhati,(ā+cikkh+a),告知,陳述,通知。ācikkhi,【過】。ācikkhita,【過分】。ācikkhitvā,【獨】。ācikkhanā﹐開示。另有:desanā﹐宣說。paññāpanā﹐施設。paṭṭhapanā﹐建立。vivaraṇā﹐開顯。vibhajanā﹐分別。uttanīkamma﹐顯發。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ācikkhati:ācikkhati(kri)
အာစိကၡတိ(ႀကိ)
«ā+cikkha+a+ti»
[အာ+စိကၡ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ācikkhati:[ā + cikkh + a] tells; relates; informs.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ācikkhati,[Freq. of ā + khyā,i. e. akkhāti] to tell,relate,show,describe,explain D.I,110; A II 189 (atthaṁ ā to interpret); Pug.59; DhA.I,14; SnA 155; PvA.121,164 (describe). -- imper. pres. ācikkha Sn.1097 (= brūhi Nd2 119 & 455); Pv.I,109; II,81; and ācikkhāhi DhA.II,27. ‹-› aor. ācikkhi PvA.6,58,61,83. -- ācikkhati often occurs in stock phrase ācikkhati deseti paññāpeti paṭṭhapeti vivarati etc.,e. g. Nd1 271; Nd2 465; Vism.163. -- attānaṁ ā. to disclose one’s identity PvA.89,100. -- pp. ācikkhita (q. v.). -- Caus. II. ācikkhāpeti to cause some body to tell DhA.II,27. (Page 96)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ācikkhati:To tell,to announce; to point out,to show
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀCIKKHATI:(ā+cikkh+a) nói ra,thuật lại,báo tin [aor] --khi [pp] --khiṭa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ācikkhati:အာစိကၡတိ(ႀကိ)
[အာ+စိကၡ+အ+တိ]
ေျပာၾကား၏။ ထင္စြာ ေဟာေျပာ၏၊ သိေစ၏၊ ျဖစ္ေစ၏၊ ဖြင့္ျပ၏၊ ေဝဖန္၏၊ ေပၚလြင္ေအာင္ျပဳ၏၊ ေျပာဆိုဆုံးမ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ācikkhati:အာ-စိကၡတိ (အာ√စိကၡ္)
ၾကား၏။ ေျပာၾကား၏။ ေျပာၾကား၏။ ေဟာၾကား၏။ ဖြင့္ဆို၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,