Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āciṇṇa:a. [ācarati 的 pp.] 已實行的,已作的,已宿習(慣習)的. -kappa 常法淨,慣習認容(容認,容許).
パーリ語辞典 水野弘元著
āciṇṇa:a. [ācarati の pp.] 実行せる,已作の,宿習せる. -kappa 常法浄,慣習認容.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āciṇṇa,(ācināti 的【過分】),已練習。 ~kappa,【陽】 習慣的練習。(p50)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āciṇṇa,(‹ā+ciṇṇa﹐ācināti知道的【過分】),已練習(practiced,performed)。āciṇṇakappa,【陽】習慣的練習。āciṇṇasamāciṇṇa,徹底地充滿(thoroughly fulfilled)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āciṇṇa:āciṇṇa(ti)
အာစိဏၰ(တိ)
«na+ciṇṇa»
[န+စိဏၰ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āciṇṇa:āciṇṇa(ti)
အာစိဏၰ(တိ)
«ā+cara+ta»
[အာ+စရ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āciṇṇa:[pp. of ācināti] practised.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āciṇṇa,[ā + ciṇṇa,pp. of ācarati] practiced,performed,(habitually) indulged in M.I,372 (kamma,cp. Miln.226 and the expln. of āciṇṇaka kamma as “chronic karma” at Cpd. 144); S.IV,419; A.V,74 sq.; J.I,81; DA.I,91 (for aviciṇṇa at D.I,8),275; Vism.269; DhA.I,37 (°samāciṇṇa thoroughly fulfilled); VvA.108; PvA.54; Sdhp.90.

--kappa ordinance or rule of right conduct or customary practice (?) Vin.I,79; II,301; Dpvs.IV,47; cp. V.18. (Page 96)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀCIṆṆA:(pp của acināṭi) thực hành -kappa [m] thực hành theo thói quen
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āciṇṇa:အာစိဏၰ(တိ)
[အာ+စရ+တ]
ေလ့က်က္-ေလ့လာ-ဆည္းပူး-အပ္ေသာ။ (က) အေလ့အက်က္၊ အေလ့အက်င့္၊ ျပဳျမဲက်င့္ဝတ္၊ ေလာကုတၱရာတရားသို႔ အစဉ္လိုက္ေသာ သေဘာ၊ အစဉ္အလာ၊ ထုံးစံဓမၼတာ၊ (ခ) အာစိဏၰမည္ေသာ ကံ၊ အာစိဏၰကံ။ (ေန႔ရက္ ရွည္လ်ားစြာ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံကိုလည္းေကာင္း,သို႔မဟုတ္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ထပ္တလဲလဲ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ေစႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္ကံ,ထပ္တလဲလဲ ေနာင္တရေစ ပူပန္ေစႏိုင္ေသာ အကုသိုလ္ကံ ကိုလည္းေကာင္း အာစိဏၰကံဟု ေခၚသည္။ ယဗၺဟုလကံ-ဟုလည္း ေခၚေသး၏)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āciṇṇa:အာစိဏၰ(တိ)
[န+စိဏၰ]
မ်ားေသာအားျဖင့္ မျဖစ္ေသာ၊ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဉ္မဟုတ္ေသာ၊ မျဖစ္ဘူးျမဲျဖစ္ေသာ၊ အံ့ဩဖြယ္ ေကာင္းေသာ။ အာစိဏၰမႏုႆ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āciṇṇa:အာ-စိဏၰ(န)
အေလ့အက်က္။ အက်င့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āciṇṇa:အာ-စိဏၰ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√စရ္+န)
ေလ့က်က္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,