Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ācaya:m. [ā-caya<ci] 積集,增益,增殖(流轉). -gāmin 積集行,流轉 [(譯者補充請自行判斷) 流轉法(ācaya-gāmino dhammā),還滅法(apacaya-gamino dhamma)].
パーリ語辞典 水野弘元著
ācaya:m. [ā-caya<ci] 積集,増殖(流転). -gāmin 積集行,流転.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ācaya,【陽】 積聚。(p50)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ācaya,【陽】積,集,積聚,增益,盈滿。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ācaya:ācaya(pu)
အာစယ(ပု)
«ā+ci+a»
[အာ+စိ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ācaya:[m.] accumulation.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ācaya,(m.),accumulation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ācaya,[ā + caya] heaping up,accumulation,collection,mass (opp. apacaya). See on term Dhs.trsl. 195 & Cpd. 251,252. -- S.II,94 (kāyassa ācayo pi apacayo pi); A.IV,280 = Vin.II,259 (opp. apacaya); Dhs.642,685; Vbh.319,326,330; Vism.449; DhA.II,25.

--gāmin making for piling up (of rebirth) A.V,243,276; Dhs.584,1013,1397; Kvu 357. (Page 96)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀCAYA:[m] sự chất chứa,tích trữ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ācaya:sự tích tập,sự chứa để
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ācaya:အာစယ(ပု)
[အာ+စိ+အ]
(၁) (က) တိုးပြါးျခင္း၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ တိုးပြါးျခင္း။ (ခ) ဝဋ္ဆင္းရဲ၌ စုတိပဋိသေႏၶကို- စီထားျခင္း- ျဖစ္ေစျခင္း။ (၂) ျဖစ္ျခင္း၊ (က) အစဦးစြာ ျဖစ္ျခင္း။ (ခ) စဉ္းငယ္ျဖစ္ျခင္း။ (ဂ) အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ထိုထိုအရပ္မွ လာ၍ ျဖစ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ျခင္း။ အာစယလကၡဏ-ၾကည့္။ (၃) စီထားျခင္း၊ စုေဆာင္း-စုေပါင္း-ျခင္း။ (၄) ကံကိေလသာတို႔သည္-စီထားအပ္-ပြါးေစအပ္-ျဖစ္ေစအပ္- ေသာတရား၊ ပဋိသႏၶိ,စုတိ,ဂတိဟု ဆိုအပ္ေသာ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္တတ္ေသာ ဝဋ္တရား။ အာစယဂါမီ-ၾကည့္။ (၅) ပဋိသႏၶိ,စုတိ,ဂတိဟူေသာဝဋ္တရားကို-စီတတ္- ပြါးေစတတ္-ျဖစ္ေစတတ္-ေသာတရား၊ ေလာကီကုသိုလ္,အကုသိုလ္တရား။ အာစယဂါမီ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ācaya:အာ-စယ(ပ) (အာ√စိ+အ)
ဆည္းပူးျခင္း။ ေပါင္းစုျခင္း။ စုတိပဋိသေႏၶကို ဆည္းပူးျခင္း။ ဝဋ္တရားကို စုပံုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,