Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ācamanapādukā:ācamanapādukā(thī)
အာစမနပါဒုကာ(ထီ)
«ācamana+pādukā»
[အာစမန+ပါဒုကာ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ācamanapādukā:ghế gỗ trong nhà xí dùng để tiện việc rửa ráy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ācamanapādukā:အာစမနပါဒုကာ(ထီ)
[အာစမန+ပါဒုကာ]
သန္႔သက္ေရေဆးရန္ ခင္းထားအပ္ေသာ ေျခနင္းခုံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ācamanapādukā:အာစမန-ပါဒုကာ(ဣ)
သန္႔သက္ေရကို သံုးသပ္ရာ၌ စီးနင္းေသာ ေျခနင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,