Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ācāravipatti:ācāravipatti(thī)
အာစာရဝိပတၱိ(ထီ)
«ācāra+vipatti»
[အာစာရ+ဝိပတၱိ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ācāravipatti:tên gọi chung các thứ tội nhỏ,chỉ vừa đủ làm hỏng tế hạnh của người xuất gia,bao gồm từ trọng tội xuống đến ác khẩu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ācāravipatti:အာစာရဝိပတၱိ(ထီ)
[အာစာရ+ဝိပတၱိ]
အက်င့္၏ ပ်က္စီးျခင္း၊ (ထုလႅစဉ္း ပါစိတ္ပါဠိေဒသနီ ဒုကၠဋ္ ဒုဗ႓ာသီ ဟု ဆိုအပ္ေသာ လဟုက အာပတ္ငါးမ်ိဳး)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ācāravipatti:အာစာရ-ဝိပတၱိ(ဣ)
အက်င့္ပ်က္စီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,