Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ācāra:m. [<ā-car] 行,正行,淨行. -kusala 淨行善巧熟練的. -gocara 正行跟行處.
パーリ語辞典 水野弘元著
ācāra:m. [<ā-car] 行,正行,浄行. -kusala 浄行に巧みな. -gocara 正行と行処.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ācāra,【陽】 行為,練習。 ~kusala,【形】 精通於禮貌的。(p50)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ācāra,【陽】(良好)行為,練習。ācārakusala,【形】精通於禮貌的。DA.8./II,363.(同SA.6.3.):Kulaputtāti ācārakulaputtā.(良家子弟:良好行為的種族之子。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ācāra:ācāra(pu)
အာစာရ(ပု)
«ā+cara+ṇa»
[အာ+စရ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ācāra:[m.] conduct; behaviour; practice.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ācāra,[ā + car] way of behaving,conduct,practice,esp. right conduct,good manners; adj. (-°) practising,indulging in,or of such & such a conduct. -- Sn.280 (pāpa°); J.I,106 (vipassana°); II,280 (°ariya); VI,52 (ariya°); SnA 157; PvA.12 (sīla°),36,67,252; Sdhp.441. --an° bad behaviour Vin.II,118 (°ṁ ācarati indulge in bad habits); DhA.II,201 (°kiriyā). Cp. sam°.

--kusala versed in good manners Dh.376 (cp. DhA.IV,111). --gocara pasturing in good conduct; i. e. practice of right behaviour D.I,63 = It.118; M.I,33; S.V,187; A.I,63 sq.; II,14,39; III,113,155,262; IV,140,172,352; V,71 sq.,89,133,198; Vbh.244,246 (cp. Miln.368,370,quot. Vin.III,185); Vism.I,8. --vipatti failure of morality,a slip in good conduct Vin.I,171. (Page 96)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ācāra:phẩm hạnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ācāra:အာစာရ(ပု)
[အာ+စရ+ဏ]
အက်င့္၊ က်င့္ျခင္း၊ အာစာရ၊ (က) အက်င့္၊ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ (ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ မလြန္က်ဴးျခင္း,ႏႈတ္၌ျဖစ္ေသာ မလြန္က်ဴးျခင္း,၎ ၂-ပါးစုံ၌ ျဖစ္ေသာ မလြန္က်ဴးျခင္း,အလုံးစုံေသာ သီလကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း,ျမတ္စြာဘုရား စက္ဆုပ္ေသာ မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးမႈျဖင့္ အသက္ မေမြးျခင္းတို႔ကို အာစာရဟု ဆိုသည္၊ အနာစာရ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္တည္း)။ (ခ) အမ်ိဳး,အရပ္ေဒသ,ပါသ႑ အယူဝါဒအလိုက္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားေသာ အေလ့အက်င့္။ (ဂ) ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္။ အာစာရကုသလ-ၾကည့္။ (ဃ) သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏အက်င့္။ အာစာရသီလမတၱက-ၾကည့္။ (င) ေခြးတို႔၏ အေလ့အက်င့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ācāra:အာ-စာရ(န) (အာ√စရ္+ဏ)
အက်င့္။ ျပဳက်င့္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,