Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ābhoga:m. [<ābhuñjati] 觀念,思惟,功用; 食物.
パーリ語辞典 水野弘元著
ābhoga:m. [<ābhuñjati] 観念,思惟,功用; 食物.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ābhoga,【陽】 構思能力,想法。(p54)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ābhoga,【陽】構思能力,想法。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ābhoga:ābhoga(pu)
အာေဘာဂ(ပု)
«ā+bhuja+ṇa»
[အာ+ဘုဇ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ābhoga:[m.] ideation; thought.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ābhoga,[fr. ābhuñjati,bhuj2 to enjoy etc. The translators of Kvu derive it from bhuj1 to bend etc. (Kvu trsl. 221 n. 4) which however is hardly correct,cp. the similar meaning of gocara “pasturing”,fig. perception etc.] ideation,idea,thought D.I,37 (= manasikāro samannāhāro DA.I,122; cp. semantically āhāra = ābhoga,food); Vbh.320; Miln.97; Vism.164,325,354; Dāvs 62; KhA 42 (°paccavekkhana),43 (id.) 68. (Page 103)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀBHOGA:[m] tư tưởng,quan niệm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ābhoga:sự tư niệm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ābhoga:အာေဘာဂ(ပု)
[အာ+ဘုဇ+ဏ]
(၁) (က) ဆင္ျခင္ျခင္း၊ ႏွလုံးသြင္းျခင္း။ (ခ) ဆင္ျခင္တတ္- ႏွလုံးသြင္းတတ္-ေသာ တရား၊ အာဝဇၨန္း။ (၂) ၫြတ္ျခင္း။ (၃) ျပည့္စုံျခင္း။ (တိ) (၄) ဆင္ျခင္-ႏွလုံးသြင္း-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ābhoga:အာ-ေဘာဂ(ပ) (အာ√ဘုဇ္+ဏ)
ႏွလံုးသြင္းျခင္း။ ႏွလံုးပိုက္ျခင္း။ ဆင္ျခင္ျခင္း။ ျပည့္စံုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,