Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ābhāti:[ā-bhā] 發光(發亮),放光,輝耀,閃耀. cf. ābheti.
パーリ語辞典 水野弘元著
ābhāti:[ā-bhā] 光る,輝やく. cf. ābheti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ābhāti,(ā + bhā + a),發亮,發光。 ābhāsi,【過】。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ābhāti,(ā+bhā+a),發亮,發光。ābhāsi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ābhāti:ābhāti(kri)
အာဘာတိ(ႀကိ)
«ā+bhā+a+ti»
[အာ+ဘာ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ābhāti:[ā + bhā + a] shines; radiates.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ābhāti,[ā + bhā] to shine,shine forth,radiate Dh.387 (= virocati DhA.IV,144); J.V,204. See also ābheti. (Page 103)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ābhāti:To shine
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀBHĀTI:(ā+bhā+ā) chiếu sáng,phóng quang [aor] --ābhāsi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ābhāti:အာဘာတိ(ႀကိ)
[အာ+ဘာ+အ+တိ]
ေတာက္ပ၏၊ ထြန္းပ၏၊ အေရာင္လင္း၏။ အာေဘတိ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ābhāti:အာ-ဘာတိ (အာ√ဘာ)
ေတာက္ပ၏။ ထြန္းလင္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,