Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ābhā:f. [〃<ābhāti] 光,光明.
パーリ語辞典 水野弘元著
ābhā:f. [〃<ābhāti] 光,光明.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ābhā,【陰】ābhāsa,【陽】 光,光彩,光輝。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ābhā,【陰】ābhāsa,【陽】光,光彩,光輝。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ābhā:ābhā(thī)
အာဘာ(ထီ)
«ā+bhā+kvi. ābhuso bhātīti ābhā. dhāna,ṭī.64»
[အာ+ဘာ+ကြိ။ အာဘုေသာ ဘာတီတိ အာဘာ။ ဓာန၊ ဋီ။၆၄]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ābhā:[f.] light; lustre; radiance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ābhā,(f.) [Sk. ābhā,fr. ā + bhā,see ābhāti] shine,splendour,lustre,light D.II,12; M.III,147 (adj. --°); S.II,150 (°dhātu); A.II,130,139; III,34; Mhvs XI.11; VvA.234 (of a Vimāna,v. l. pabhā); DhA.IV,191; Sdhp.286. (Page 103)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ābhā:Splendour,radiance,light
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀBHĀ:[f] ābhāsa [m] ánh sáng,rực rỡ,chói lọi,láng bóng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ābhā:အာဘာ(ထီ)
[အာ+ဘာ+ကြိ။ အာဘုေသာ ဘာတီတိ အာဘာ။ ဓာန၊ ဋီ။၆၄]
(၁) အေရာင္၊ အေရာင္အလင္း။ (တိ) (၂) အေရာင္အလင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ၊ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ။ (၃) အေရာင္အလင္းႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ 'အာဘ' အမည္ရွိေသာ၊ ပရိတၱာဘ,အပၸမာဏာဘ,အာဘႆရအမည္ရွိေသာ။ ျဗဟၼာ (ဒုတိယစ်ာန္ဘုံသားျဗဟၼာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ābhā:အာ-ဘာ(ဣ) (အာ√ဘာ)
အေရာင္ေတာက္ပျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,