Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ābādhita,(ābādheti 的【過分】),已痛苦,已壓迫。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ābādhita,(ābādheti 的【過分】),已病,已痛苦,已壓迫。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ābādhita:ābādhita(ti)
အာဗာဓိတ(တိ)
«ābādha+ita»
[အာဗာဓ+ဣတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ābādhita:[pp. of ābādheti] afflicted; oppressed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ābādhita,[pp. of ābādheti,Caus. of ā + bādh] afflicted,oppressed,molested Th.1,185. (Page 103)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀBĀDCITA:(pp của ābādheṭi) đau khổ,bị bịnh hoạn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ābādhita:အာဗာဓိတ(တိ)
[အာဗာဓ+ဣတ]
ျဖစ္ေသာ အနာေရာဂါရွိေသာ၊ အနာေရာဂါ စြဲကပ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ābādhita:အာဗာဓိတ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√ဗာဓ္+ကၱ)
ႏွိပ္စက္အပ္သည္။ အနာကပ္ၿငိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,