Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ābādhika:a. [ābādha-ika],f. ābādhikinī 生病的,患病憂慮苦惱的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ābādhika:a. [ābādha-ika] ,f. ābādhikinī 病気の,病める.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ābādhika,【形】 病人,染病。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ābādhika,【形】病人,染病。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ābādhika:ābādhika(ti)
အာဗာဓိက(တိ)
«ābādha+ṇika. thī-nitea ābādhikinī»
[အာဗာဓ+ဏိက။ ထီ-၌ အာဗာဓိကိနီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ābādhika:[adj.] sick; affected with illness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ābādhika,(adj.-n.) [fr. ābādha] affected with illness,a sick person A.III,189,238; Nd1 160; Miln.302; DA. 212; DhA.I,31; PvA.271. -- f. ābādhikinī a sick woman A.II,144. (Page 103)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀBĀDCIKA:[a] đau khổ vì bịnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ābādhika:အာဗာဓိက(တိ)
[အာဗာဓ+ဏိက။ ထီ-၌ အာဗာဓိကိနီ]
အနာေရာဂါ- ရွိ-စြဲကပ္ေန-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ābādhika:အာဗာဓိက(တိ)
က်င္နာျခင္း ရွိသည္။ အနာျဖင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,