Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ābādha:m. [〃<ā-bādh] 病,生病,疾.
パーリ語辞典 水野弘元著
ābādha:m. [〃<ā-bādh] 病,病気,疾.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ābādha,【陽】 疾病,痛苦。(p53)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ābādha,(ā向 + bādh壓迫 to oppress,Vedic ābādha oppression),【陽】【形】折磨(affliction),疾病(illness,disease)。【反】anābādha,無疾。A.10.60./V,110.︰ayaṁ kāyo bahu-ādīnavo? Iti imasmiṁ kāye vividhā ābādhā uppajjanti,seyyathidaṁ--cakkhurogo sotarogo ghānarogo jivhārogo kāyarogo sīsarogo kaṇṇarogo mukharogo dantarogo oṭṭharogo kāso sāso pināso ḍāho jaro kucchirogo mucchā pakkhandikā sūlā visūcikā kuṭṭhaṁ gaṇḍo kilāso soso apamāro daddu kaṇḍu kacchu nakhasā vitacchikā lohitaṁ pittaṁ madhumeho aṁsā piḷakā bhagandalā pittasamuṭṭhānā ābādhā semhasamuṭṭhānā ābādhā vātasamuṭṭhānā ābādhā sannipātikā ābādhā utupariṇāmajā ābādhā visamaparihārajā ābādhā opakkamikā ābādhā kammavipākajā ābādhā sītaṁ uṇhaṁ jighacchā pipāsā uccāro passāvo’ti.(此身生種種之疾病,謂眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、頭病、耳朵病、口病、齒病、咳嗽、喘氣、感冒、煩熱、瘧、腹病、惛絕、下痢、疼痛、霍亂、癩病、癰病、白癩、乾痟、癩狂、癌、癢、怖、爬傷((rakhasa)巴利聖典無此語,註:有以瓜爬之病病但處)、疥瘡(vitacchikā由疥蟲引起的,癥狀為皮膚發疹及劇癢)、血膽病、糖尿病、麻痹(amsa此語不明)、瘡、痔、廔、膽等起之諸病、痰等起之諸病、風等起之諸病、[三]和合生之諸病、季節變易所生之諸病、不平等姿勢所生之諸病、侵害所生之諸病、業異熟所生之諸病、寒、熱、饑、渴、大便、小便。)。thullakacchābādho (thulla+kacchu+ābādho)﹐嚴重的皮膚病。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ābādha:ābādha(pu)
အာဗာဓ(ပု)
«ā+bādha+a. ābādhati cittaṃ viloḷetīti ābādho. nīti,dhā.1va8»
[အာ+ဗာဓ+အ။ အာဗာဓတိ စိတၱံ ဝိေလာေဠတီတိ အာဗာေဓာ။ နီတိ၊ ဓာ။၁ဝ၈]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ābādha,(m.) disease; affliction.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ābādha,[ā + bādh to oppress,Vedic ābādha oppression] affliction,illness,disease Vin.IV,261; D.I,72; II,13; A.I,121; III,94,143; IV,333,415 sq.,440; Dh.138; Pug.28; Vism.41 (udara-vāta°) 95; VvA.351 (an° safe & sound); SnA 476; Sdhp.85. -- A list of ābādhas or illnesses,as classified on grounds of aetiology,runs as follows:pittasamuṭṭhānā,semha°,vāta°,sannipātikā,utu-pariṇāmajā,visama-parihārajā,opakkamikā,kammavipākajā (after Nd2 304I.C.,recurring with slight variations at S.IV,230; A.II,87; III,131; V,110; Nd1 17,47; Miln.112,cp. 135). ‹-› Another list of illnesses mentioned in tha Vinaya is given in Index to Vin.II,,p. 351. -- Five ābādhas at Vin.I,71,viz. kuṭṭhaṁ gaṇḍo kilāso soso apamāro said to be raging in Magadha cp. p. 93. -- Three ābādhas at D.III,75,viz. icchā anasanaṁ jarā,cp. Sn.311. -- See also cpd. appābādha (health) under appa. (Page 103)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀBĀDCA:[m] bịnh tật,sự đau đớn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ābādha:bệnh trạng,chứng bệnh,bệnh,căn bệnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ābādha:အာဗာဓ(ပု)
[အာ+ဗာဓ+အ။ အာဗာဓတိ စိတၱံ ဝိေလာေဠတီတိ အာဗာေဓာ။ နီတိ၊ ဓာ။၁ဝ၈]
(က) အနာေရာဂါ။ (ခ) ညႇဉ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း။ (ဂ) ဆင္းရဲဒုကၡ။ အာဗာဓန-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ābādha:အာဗာဓ(ပ) (အာ√ဗာဓ္+အ)
ႏွိပ္စက္ျခင္း။ အနာေရာဂါ။ က်င္နာျခင္း။ အာဗာဓေတာ၊ က်င္နာေသာအားျဖင့္။
အာဗာဓေတၳန၊ ႏွိပ္စက္ေသာ အနက္ေၾကာင့္။ အာဗာဓပၸစၥယာ၊ အနာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,