Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āṇāpeti:[ā-ñāpeti,ājānāti 的 caus.] (發出)命令. grd. āṇāpiya; pp. āṇatta.
パーリ語辞典 水野弘元著
āṇāpeti:[ā-ñāpeti,ājānāti の caus.] 命令する. grd. āṇāpiya; pp. āṇatta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Āṇāpeti,(a + ñā + āpe),指揮。 āṇāpesi,【過】。 āṇatta,【過分】。 ānāpiya,【獨】。(p51)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
āṇāpeti,(a+ñā+āpe),指揮,指使。āṇāpesi,【過】。āṇatta,【過分】。ānāpiya,【獨】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āṇāpeti:āṇāpeti(kā,kri)
အာဏာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
«āṇa+ṇāpe+ti»
[အာဏ+ဏာေပ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āṇāpeti:[ā + ñā + āpe] commands.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āṇāpeti,[ā + ñāpeti,Caus. of ā + jānāti fr. jñā,cp. Sk. ājñāpayati] to give an order,to enjoin,command (with Acc. of person) J.III,351; Miln.147; DhA.II,82; VvA.68 (dāsiyo),69; PvA.4,39,81. (Page 97)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
āṇāpeti:To order,to command
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ĀṆĀPETI:(ā+nā+āpe) ra lệnh [aor] --esi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āṇāpeti:အာဏာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[အာဏ+ဏာေပ+တိ]
ေစခိုင္း-ျပဳလုပ္ေစ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āṇāpeti:အာဏာေပတိ (ကာ) (အာ√ဉာ+ဏာေပ)
ေစ၏။ ေစခိုင္း၏။ အမိန္႔ေပး၏။ တိုက္တြန္း၏။
အာဏာေပတြာ၊ ေစခိုင္း၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,