Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
āḷārika:āḷāriya m. [Sk. ārālika] 料理人,厨人.
パーリ語辞典 水野弘元著
āḷārika:āḷāriya m. [Sk. ārālika] 料理人,厨人.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
āḷārika,āḷāriya m. [Sk. ārālika] 料理人,厨人
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
āḷārika:āḷārika(ti)
အာဠာရိက(တိ)
«(1) āḷāra+ṇika. dī,ṭī,1.219. sī,ṭī,,2.33. (2) aḷāra+ṇika.,ṭī.464. (ārālika-saṃ)»
[(၁) အာဠာရ+ဏိက။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၂၁၉။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၃၃။ (၂) အဠာရ+ဏိက။ဓာန္၊ဋီ။၄၆၄။ (အာရာလိက-သံ)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Āḷārika,& °iya (adj.-n.) [Sk. ārālika,of uncertain etym.] a cook D.I,51 (= bhattakāraka DA.I,157); J.V,296 (= bhattakāraka C.); 307; VI,276 (°iya,C. °ika = sūpika); Miln.331. (Page 110)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
āḷārika:အာဠာရိက(တိ)
[(၁) အာဠာရ+ဏိက။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၂၁၉။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၃၃။ (၂) အဠာရ+ဏိက။ဓာန္၊ဋီ။၄၆၄။ (အာရာလိက-သံ)]
စဖိုအိမ္၌ ယွဉ္ေသာ၊ သူ။ (က) စဖိုသည္၊ စားေတာ္ကဲ၊ ထမင္းခ်က္သမား။ (ခ) အေၾကာ္သည္၊ မုန္႔သည္၊ မုန္႔ေရာင္း၍ အသက္ေမြးသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
āḷārika:အာဠာရိက(ပ)
စဖိုသည္။ စားေတာ္ခ်က္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,