Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

ākaḍḍhitaābhāvetiāyatagambhīraādahitvāālasiyabhikkhuārammaṇasañjānanaāgatāgamatakkaābhisamācārikavattaākāsa suttaāhaṭabhaṇḍaāropentaāyukālaāyametiākaḍḍhitabbasakaṭaārācanatthaālambanakaraṇanayaākaṅkhāpaṭibaddhavuttiākāravikatiāgantabbaṭṭhānaānāyanatthaāveṭhanaārammaṇābhisinehaānubhāvaāhuhāsiyaāsandīālambaājīvabhedabhayaārāmappavesanaārammaṇapariggahayuttaāgamadhammaādinnagaggahitaparāmaṭṭhaājīvikābhayaābandhanānuguṇaāpattippaṭiggahaṇaābharatiāyūhāājīvakasamayaāghātanapaccupaṭṭhitaāsevanadaḷhatāāyatavittatatoāṭhapitaālassāyitattaāpādiṁāhārappaṭisevaābādhiyamānaālapanasamudācāraāhuneyyoāsīvisabharitaākoṭitakālaāyusesaāmadāsīācaraṇakaānisadaṭṭhiācelaālopatiāpucchitabbaācikkhitaāmantaṇaṃākulayantaāvaṭṭanāāruhanaārammaṇakaraṇarasaāyuvidhānaāḷimpetiānayissāmiākulipupphaākilāyatiābhogapaccavekkhaṇasuññaānāpānakammaṭṭhānaākiñcaññāyatanadhātuākāsānañcāyatanasaññāsahagataāvuttaāpūraṇaāropitaādevitattaālambananaṅgalaākaroāgaminīākiñcaññāyatanasamāpattiārocanapaccayaākucchaāsaṅkitabbayuttakaāsanappamāṇaāveḷaārammaṇādhimuttivimokkhaāyusataāyattaālapanaāraddhavacanaāyūhanakiriyābhāvaārakkhoāmeḍitavacanaācāmadānaāvajjissatiāruhitabbaāṇattivacanaāvenikabhāvadassanaādikoṭṭhāsaāharīyatiādittasiraārammaṇaghaṭṭanaākaṅkhiāsavasaṃvarapariyāyaāṭhapitakhettaāvattidhammaāyatakaāvibhūtakālaāharatiāvaṭṭiāṇāpanaāyācakaāmodetiādittaāluḷitaāsavakkhayagāmipaṭipadāākoṭentaārādhanasamatthaāvaṭṭīyatiāgamādhigamābhāvaāruppakiriyāāveḷīāpokasiṇaābhādhātuānisadaṭṭhikaārāmacetyaālokakaraṇaājīvakabhāvūpagamanaānantariyakaālāraātapantaākāsānañcaāgamananivāraṇatthaāvarana suttaālikaādisevanāāsavakkhayavacanasāmaññaāgatānusāraāropitadosaācchindatiāyakusalaāliṅgyateāsaṅkatiādhināyakaāyatanakosallaākulacittaāvajjanamukhaāropiyamānaādittāgārasadisaāpaṃoāyācanasuttaāpattidesanāāsanapariyesanaāyācanatthaāvajjanaṭṭhaābharaṇālaṅkāraālavakaārogyaparamaāhanatiāgamanānurūpaādikappikaāyūhanatthaāvaṭṭaggāharakkhasaārānisaṃsasataākāsānañcāyatanakiriyaāmisakiñcikkhaāmayāvīācāraariyaāvusoāmisacakkhukaāhārataṇhāācayagāmiārakaāmisagaruāyuppamāṇaāruppabhāvanāāsannapaccatthikaānuñcatiāveṭhaāharaṇakavānaraāpajigucchakaāvāsikabhikkhuāraddhāāyuparicchedavacanaāgatakammavaggaāgametabbaālambanadaṇḍaāpāditaārakkhahetuāgantāāpāthakanisīdiāmalakapupphaādesakoāpuāravāḷaādhānaggāhīābhāsanaārammaṇaggahaṇaābhogārahaāvijjhituṃāyatanasoālassāyanāāpādikāābhujanasīlaālavālakaāmaṭṭhadvārabhūmiāyuvaḍḍhanaāsuṁādhipateyyaṃālavikoāmaāpana sutraāvāṭamaṇḍalaākirīyatiārāmapattaābhikkhaññaākhyātikaāmisavepullaāhārūpadhiāyusaṅkhārossajjanaāgacchantaāratiādhāraniddiṭṭhaāvaṭṭanaāgatavāraāsavapariyād ānaālokayamānaāyācanaāvaṭṭakaādhātabbaānāpānassatikathāākāravantuānandiārammaṇasamatikkamaākulanīyaāyusantānajanakapaccayasampattiāgacchanakaāsavapadaṭṭhānaārissaṃāsetiāloḷesiāsevitakammaṭṭhānaāmakaphalaādānapaṭipakkhaārammaṇappakāraggahaṇaācariyaparamparāgataāsannattaākāsagaṅgāābādhoāmisakiñcanaāsavavināsanaāvijjitvāāyuppamāṇagaṇanāāyubhāgapaṭilābhīārammaṇarasānubhavanaṭṭhānaājīvitapariyantaārāmarakkhakaārakkhasampadāādīnavapariyesanaṭṭhānaābhatakahāpaṇaāsāṭikāājīvakinīāsevitabba suttaābhicetasikaāḷāvakaāluḷiyatiārakkhamanussaānāyoārammaṇanānattatāācariyamaggaālavālabbhantaraārammaṇavisesaāyatanaṭṭhaāvajjanasamanantaravidhiācariyamahaāharimaārakkharahitacittaāmodesiāhanitvāārāmadvāraādittachārikāārodanāāyūhamānaājavanaṭṭhaāyuppaṭilābhīāpattiāpannaāsaṅganaṭṭhaāsaṅkanīyappadesaācamanaṃābhatadhanaānisaṃsappakāsanaārāmasīlaāgotrabhūāyukappavināsaāgāḷhaādhānagāhīāsavuppattiānāpānassatisamādhiāmoditapamoditaādikattaārammaṇamissaāsavakkhaya suttaādīnavamanasikāraāpattidiṭṭhiārammaṇaggahaṇasabhāvatāāsīvisopamasuttaāvisiānisadaāciṇṇavisayaāpāthamadhuratāātatāyīānesuṃāmisasaṃsaggasaṅkāāhārapaccayaārāmadandaājīvaṭṭhamakasīlaāpajjīyatiāposinehaāsāduṃāyamitabbaāpattādhikaranaādinnasadisaācāmakabhattaālaka-mandaākhyāpanaākaḍḍhamānākāraānayissatiāsanadvāraābhidhammikagaṇaājānīyagandhahatthīānantariyabalaāpāṭaliputtaāvasathāgāraārakkhasatīādariyaāgamanīyaṭṭhānaāneyyaṃāghātetiāneñjaāvukaāsītikapabbaākāsappadesaāyatapaṇhiāghātavatthusambhavaāhāroāneñjādhimuttaātaṅkoādhināthaādittakaācamanaāporasānugatabandhanaāmantāpetvāājīvupāyavipattiāsanappaṭikkhittaāphusatiāmalakarukkhaālokitabbaālambanabāhāāgamavisesanaātāpaāyūhanasaṅkhāraāpāyikasuttaābhidhammikoānicolakaācikkhanaāsavasamaññāāvamituṃākāsakasiṇasamāpattiāvāsajagganakaāraddhacittaālambanabāhaādinikāyaāvāsadānaāṇicoḷakaācaratiāvudhavassaāloḷetiāḷambaāṇāpavattanaāsanaṃādipaṭipadāāvesikaāvattitaābandhiyamānaārakāāghātasaddaāvaritacittaābhidhammikagodattattheraākiñcaññāyatanakālaācariyavattakathāādesantarānukaḍḍhanatthaāsiñcitabbaākāravantāvuṇiānisaṃsadassāvīāsaṅginākiñcaññāyatanabhāvanāācariyaparamparābhataāmisasaṃvibhāgaārocitavatthuāvattaggāhaārāmikapesakasammutiālokadassanakiccaāpattidesanāpaṭiggahaṇaārohaṇīyoāhārakkhayaāpābhinandīāḷāriyaāgatamaggābhimukhaāpūpikaādhipateyyaādīnavakāraṇaārammaṇakapālaārogyaāmakatakkaāyoājīvavuttiārambhavīriyaārakkhatiākulajātaāposabhāvaāgamanaāyudāyīāsivādoāpaṇasālāādiantavantuālepanaāsaviārohakoāvajjanasamphassaālokāpetuṃālambaṇadāyakaānayiṁsuārambhavhoāyatana suttaākāsukkhipiyaāmisagataāpannasattāāpattādhikaraṇasamathaājīvamānaāhārasappāyaādittavaggaāpāyikavaggaānaṇyaṃānāpānānussatiāraddhakathāālokentaāmasanākāraāmasitabbaāvāsādhimuttaāsaṁsaāgacchituṃāyuttaārādhitaāhārasambhūtaāraddhaāvikaraṇayuttaāvāhakaraṇaāṭānāṭiyasuttaārāmagopakaāvesakānubhāvaānāpānasaṃyuttaācarinīārakkhadukkhābhāvaābhujīāviddhoāsaṅkanīyapadesaāmalakavaṭṭamuttaratanaāpādiyamānaānupubbikathāārādhesiāsāḷhimāsapuṇṇamāādattaākārakaāhārahetuārāmābhiyuñjanaāsannalakkhaṇattaāvuneyyaāghātaādātāālayakaraṇaājīvabhedaākāsakasiṇasamāpajjanaāpaṇasamīpaānandamānavaārogyakāmaāhāranettippabhavaāsāḷhipuṇṇamāāsittakaārammaṇavāraāvaneyyaākāsasannissitaāditālaāgatappakāraāyūhanāvasānaāpānabhūmiāmaṭṭhakālaākāravacanaājīvikapakataāṇaṭṭhānaācayagāmīāpodhātuāmantanikaāliṅgiāvāritaālekhaāgantukapattaārammaṇapariggahaṭṭhānaādiccupatthāna jātakaācikkhanasabhāvaāciṇṇārammaṇaādimattakathanaākārabhāvaniddesaāpātharāmaṇiyaākiñcaññāyatanakusalaārakkhadevatāāpabbatoādātiākāsānañcāyatanaādāyakaāyatanalokaārammaṇasabhāgaādittalohaguḷasadisaāsiŋsanāācariyamahayugaānubhāvānukūlaāciyiāgamanatthaāropayitvāāmasanaṃābhidhammikattheraālaggesiāsiñcanavisaācārakulaputtaāraddhappakāradassanatthaāmisasukhaākārānuvidhānaṭṭhaālasiyaāvasanaārāmoāluvadāyaka theraāgacchāmaāsaṅkavirahitaāpatanaāmisānuppadānaāpattiropanaāgatasuddhasattaārammaṇaniyamadassanaādittapariyāyasuttaārammaṇasampaṭicchanaāgatapākaāmakapūtikaārohapariṇāhayogaākāsaṭṭhakathāānupubbi-kathāāviñjanakaārammaṇamūlakaāyatanakiccaāharāpitaāsannasannivesavavatthitaāyuttakavesaāyukoārakkha suttaādāsoāgamanaṃādiccapāricariyāāsaḷhinakkhattaātapatiāvesikoāgamaniyaāyasakyaālayābhinivesaābhayarabhūmiāvajjanavasīsiddhiārohaṇayoggaālimpantaāneñjasamāpattilābhīāmasīyatiā-ārambhaṇīyaākoṭayitvānaādittagehaācariyaguṇaānandajātaāmisaññataraākaṅkhamānaāḷavigotamaāropanaṃāṇimaṃsaāhārāpetiāsayaājānanakaindriyaārohantaābhīrīācariyaākāsānañcāyatanajjhānaāyantaāgantuka suttaānubhāvavantuāsanasamīpaālumpatiākhyātoāgatappaṭipāṭiākāsārammaṇaārammaṇacintanaādiyantaārammaṇapaṇītatāāsāārattaārambhapaṭipakkhabhūtapamādaāvibhūtarūpaādīnavānisaṃsapaccavekkhaṇaārammaṇaniddhāraṇaāropitavādaāpaṇābhimukhaāgantuṃārāmūpavanaāthapetuṃākiṇṇalomaāpattippaṭijānanaājīvapūraṇaādarajananatthaānugghāṭesiāluḷatiāraññikavattaābhānānattaāpāpetiātānaādhipateyyasaṃvattanikaāpāyikadukkhaātāpanaṭṭhaācariyapaveṇīāraññakasenāsanārāmaāmantanākāraāgamaniyakathāānāpānassatibhāvanānurūpaāyatanapabbaāmāsaālasyaṃādesanāādātabbaṭṭhaāvikaraṇatthaāvajjanābalaāliṅgetvāāsanābhihāraāpādhikaāpattisampattivādīāmisagahaṇaāmayoānukūlyaāsaḷhaāpādentaāṇattimūlikaārāmadāyakattheraāruhissāmaābandhanaṭṭhaādhāretiādīnavakathāākulaārañjaroāgamānusāraāgantuāmasitabbabhaṇḍattaādeyyavākyavacanaājānīyaṭṭhānaākāsatiārammaṇadassanaāyuvemattaāyasasyaāsīvisadaṭṭhaāsevanābhāvanāādhipateyyasampattiādesīābādhikinīāvajjanaṭṭhānaāviñchanachiddaāgataukkākarājavaṃsaāgantukaupakkilesaāvudhalakkhaṇaākoṭesiārammaṇavuṭṭhānaāyupaṭilābhaāgantukākāraākāsānañcāyatanasaññāāpadatthaāvesanatthavikāāhuneyyaggiābādhanaāmakamacchabhojanaāyusmantāyāsanaṭṭhaāsevīāgyāraāsīsanaṭṭhaāṭhapetiārohanayogyaāyatanasangahaāpattisāmantākathāārambhadaḷhatāāpattisamuṭṭhānaābādhappatiṭṭhānatāākiṇṇaṭṭhānaāyuvaddhana kumāraāvassakaāhanantaājānīyasaddaāveṇikapaññāāhaṭaupamāāsevatiākāsagatasakuṇaārāmadāyakaāneñjūpagaākāsānañcāyatanakhandhanissitaāraññikadhutaṅgaāṇākaraāmāyadāsīāhāre paṭikkūla-saññāāvaṭṭantaādipaṭisandhānabhāvaācāmanaāsavadukaāmisakiñcikkhanimittaājānanatthaāgāmīkālaārambhavacanaāvajjanakiriyābyākataānayitvāāyattavuttittaājīvasīlācārasampattiābādhapadaṭṭhānatāāvaraṇatāābādhasahassaānupubbiyaābhisamācārikadhammapūraṇaānāpānasatiānemiāsāraālapanaṃānandaseṭṭhikālaākāralopaādīnaāvattetiātapatāādakaāyusahagataātoḷetiāpannoārālikaāvajjanārammaṇaātisayikaāpānabhūmiramaṇīyaāyāgaānantariyasabhāvacetanādhammaābhañjatiāsandiānessāmaānītakiccaāhārāpitaārohanavātaānantariyasabhāvaākoṭakaāmalakapaṭaāvarituṃārammaṇābhimukhaāsā-vaggaāvaṭṭamānaāgamavisuddhiāgamanavādapathaāhituṇḍikaāsīsakaānantariyakopaghātakaābādhikaāpattipariyantaāyatiṃāyūhanarasaāgametiāpattivuṭṭhānatāādikoṭirahitaāsaṃsamānaāliṅganaādirahitaābhimukhyaāyūhitaāsiṃsiāhāratthaṁādaroāsaḷhipuṇṇamāārocanaāposaṃvaṭṭakālaāsiṁsanakaāsayagataāvaṭṭanī-māyāāpodhātuvajjaāgamasuttaāsannaṭṭhaāliṅgiyaārakkhanirodhaācariyaparamparāāhārajaānubhāvapariyāyaāmukkamaṇikuṇḍalaāyasampadāāvajjatiāvudhakiccakaraāhaññantuāvajjanasamatthatāāpattisahassaādadhātiādiyanapaccayaākaḍḍhantaāgatarathaākhyāyikāāsīditvāāvaṭaāḷāhanakiccaāyativaṭṭahetukaārammaṇasamatikkamanaāmisānuggahaāpokasiṇakammaṭṭhānaālopasaṅkhepaādesanakoṭṭhāsaāhatāhataṭṭhānaāgatanayaākappasampannaārammaṇūpaladdhiāgammaāvunātiāmisadāyādapaṭipadāādīnavadassīāvāṭapaṭikkhepaārogyaṭṭhaārammaṇavaḍḍhanaānandakaāpaṇaārāmakaraāvāṭamukhavaṭṭiāvāsānisaṃsakathāāviñchanarajjuāsiŋāyapāpuṇanaābajjhatiājaññayuttarathaāsevanamūlakaāvattinādigamanaāmuttamaṇikuṇḍalaābandhanadhātuāloḷitaācariyakaāmaṭṭhakālabhedaāsavadhammaāsayasampannaākoṭanamantaājīvaka-sāvakaāgatasaṅkhāraāvelāābha vaggaākāsakaraṇaājīvakaālānaāyusaṃāvikārāpetiācariyācariyaālupaāsitaāsīsamānarūpaāvasathānumodanakathāārammaṇikacittuppādaāvahanaāsañjanaṭṭhaārāvaārammaṇāpāthagamanajanitaānayiādipāpanaāsiṃsāāyupaññāsamāhitaāpāṇakoṭikaāpattibhayasuttaāliṅgoālayasamugghātupāyaādīnavānupassanāālimpentaānayīāmakamattaāsanagharaārocāpetvāālasiyajātikaāpucchatiālokaāvaṭṭanimāyāācariyavattaābhassarasaṃvaṭṭanikaātumanārocitanayaāsabhaṭṭhānaādheyyamukhaāvajjanadvayaārocāpanaāḷiṅgaāmalakabodhiārādhetvāārabhitukāmaāgatadhammaāḷāhanāādhāvatiālayanirataāsutaānisaṃsamūlakaārambhalakkhaṇaārammaṇapaccayalābhaākoṭṭetiākucanaākāsasuttaādīnavakoṭṭhāsaānītoāviñchitvāāsiñcituṃāsantaāḷakāārakkhikaāsevāāgucārīāmajjanāāvudhajātaāgamanavidhānaākiñcaññāyatanasaññāākaṅkhapaṭibaddhavuttiājchāharoāsannagāmaālambiyatiāharaṇatthaādikaāṇaṇyakāraṇaāvajjitaādesanaāvahatiākaṅkhitaānantariyabhāvasamatthanaānisaṃsakittanaāsanaphalakaārammaṇasabhāvacchādanaāruppakathāārohanīyaādisaddatthaākiritattaāsuŋālavaka-gajjitaārogyasampattiāgāriyaārammaṇapariggahūpāyaāṇābāhullaāṇāpetuṃāmalakīphalasamānakaāyācanasādhuāvudhasattiāmajātaāviggaābādhadosaāpattādhikaraṇaāveṭhiyaāruppakusalaācārapaṇṇattivinayaādiyanaāruppapādakaāveṇikanidānaāgamanupacchedaādānasaṅgahetuāsiñciāvunituṃānahavattiākāsagaālīyanaāyuvāājīvahetukaābhidosinaāvattakaāgatamaggaārogyasampadāhetuāneñjasamādhiyogaādīnavacchādanaālocanasabhāvatāāvaṭañāṇagatikaāmakamacchabhojīāluḷetiāḷārikakammaāḷindakaāgāraālokamaṇḍalasadisaābādhaāghātananissitaāciniādarakiriyāāṇāsamūhaānayissāmaāvattanalakkhaṇaāpapadīnaāpattipucchāājīvavipattipaccayaārācārīāsandikāāmisaratanaāsavasittaānantariyavatthuāmisantaraāpāduṃāṇārahaādhūmitaāpayāāraddhaviriyaācariyamuṭṭhiādidukkhaāpattisambhavaāsattabāhuyugaḷaānetiāthabbaṇavedavedīālavālasampādanaābhisamācārikakammantogadhaāyusarikkhatāākoṭāpetiācāmetiājīvavisuddhiādimajjhaādiyituṃāpajjantaāvikarontaārammaṇapaṭivedhaāvantikaāviñchetvāācāmabhakkhaāgataphalaāgamanapādaāvibhāvaāmisātitheyyaāpattidesanākiccaārammaṇapaṭipādakaānītacīvaraāpattippasaṅgaākāsagaṅgāgatisobhāāsaṅkuppattiāpāthagatavaṇṇaākhandanaāsāḷhajuṇhapakkhaādarakaraṇaādittoāpajjitabbāpattiākulakajātaāsayavipattiārambhakālaāgantukamalaāvasathānisaṃsaācariyuggahaāhantuāsavakhīṇaādiccūpamāājānitukāmaāgantukavattaāgantukabhikkhāāsīsitaṭṭhānaāyusaākulīpupphaātojjaṃāpāthagatamadhuratāāvikatvāāpannaāpattiāvajjanakaraṇaāropetukāmaālayesinīākāravissajjanaāpakāāvāraāsannakaātumattheraākoṭentiādinnadaṇḍaākiñcaārammaṇapariggahitasatiārohaniyahatthīākāsanimmānaāsappiāsavasahagataāditoāropitabhāraācariyattheravādaārammaṇādhipatiārañjaragiriādīnavānisaṃsadassanaārammaṇūpanijjhānaggahaṇaātappasaddaādātabboāpajjitabbaāvuṇātiājjavaṃāhiṇdatiāṭānāṭāāvikattuāgāmikaārāmarāmaṇeyyakaāpucchanakiccaāraāyatagīvaādimantuākulabyākulaāvaraṇīyaārakatāāsanantarikāāsīsitaāvāhamaṅgalaāsiṃsatiāveṇikagharāvāsaāmaddanaāṇāpiyaāropitaukkhaliāyācitaāviñjatiārambhatthaāvaraṇaṃāvajjanaāpannajīvakaārādhikāāveḷāveḷāāṇātikkamanaāḷavakasuttaādiccupaṭṭhānāākāsajjhāsayaādhipaccaṭṭhayogaāturībhūtakālaājīvinīāsavaṭṭhānīyaābandhattalakkhaṇaākiriyatiāmisabharitaāthabbaṇiddhiāsevanamandatāābhidosikaāsavakkhayoābhuggaāposaññīāramitabbaṭṭhaājīvakaseyyāāpādetiāveṭhesiācikkhakaāloketabbaāsiliṭṭhaāyatanabhāvaāyāmavāārambhānurūpavacanaāruheyyaārāmasahassaāveṭhitaārabhitabbaābharaṇajātaācarināpaṇikoādhārapuggalaāpucchanaāruḷhamaggaāvudhaparicchedaāpathakaāpātharamaṇīyaādiggahaṇaāṇākhettapariyāpannaārabbhateāvajjanavasībhāvaāvattanaāmisacakkhuāharāpentaāhaṭabhikkhāākāsānañcāyatanasamatikkamaālokappavattiākārapaññattiādātuāpannabhāvaāmakamaṃsaādesaācāraṭṭhaāpannasekhiyaārambhanaāmisabaddhaāyaāgadaāṇigaṇṭhikāhataāsittaādaratthaādibhūtaviññāṇaāvunotiārammaṇasabhāgatāārabhanakālaākiṇṇayakkhaākiñcaññāyatanasahagataālīyateācārapaññattisikkhāpadaāmodatiārammaṇakathāāsaṅgavacanaāyamitvāāneñjasaṃyojanaādāsakaābhogasabhāvaāharitukāmaāpāthagamanayogyaāsacchedaāyūhanānurūpatāāmoditoāpattibhāvaāmantetiāyuvantāvāsadāyakaābhaṃkaraāsimsa vaggaārajjaāhananapariyāhananarasaāliṅgatiāyatijarāmaraṇaārajayārajayāāyācatiādisabbhāvakathanaāmantanīyaāmasiārammaṇattikaāhatamanaāpapasaṃsakaāmantitākāraādhunātiānāpāna kathāāyāvaābhāvantatāsāmaññaākāravikāraādhāradāyakaāyatanamacchariyaārammaṇakaraṇābhāvaādisaājīvakāraṇaārādhāpekkhaākāraṭṭhaāsayoāyāpanaāhārappaccayaādīnavapaṭicchādikattaāloketuāpattigarukalahukabhāvaāmasadisaāsabhivācābhāsanaānītavibhavaātāpoādiāgamaviruddhaāmisakathāāsittakupadhānaādimaggakkhaṇaāgamanavipassanāviññāṇaānandaacchariyasuttaāyupariyantaāṇāpavattidesaāhaṭaopammaābhogābhāvaāruppavipākaācayalakkhaṇaādhāratthasambhavaāvajjamānaāvaraārammaṇappaṭilābhaādittasīsūpamasuttaālambanappabhedaāsayasaññitaākāsacetiyaṅgaṇaārañjaraāruḷhadhammaālavīānayanakāraṇaāgatakkhaṇaāgamaliṅgaāmisacittābhāvaākāsasamamānasaāraññaāharīyamānaāyūhatiāvudhabhaṇḍaākāsaṭṭhakaātāpetvāāruppapaṭisandhiāgamanavipattiāpānamaṇḍalaāyāgaseṭṭhaāveṇikatthaāhuneyyaāhutīnaṃpaṭiggahaālasiyabyasanaābādhavirahitaāpattikaraāhuādīpetiāsiṃsatthaārammaṇappaṭipādanalakkhaṇaāhārasamuṭṭhānaānandatiābādhikoārāmapokkharaṇippaṭimaṇḍitaālagetiācārasīlaāsanapadesaārammaṇābhimukhanamanaādikoṭiāsevitabbaājāneyyayugaāsanapūjāāpattikkhaṇaāvajjanānantaraābaddhavaṅkasākhaāvijjhanakaāsittavisaābhisekiyaāṇāyattaācārapaṇṇattisikkhāpanaāpodhātuppakopaāyudhāraṇaādimoānantariyakammasadisaāyuantaraāyāsanaāsattaāmisabhogaākoṭāpeyyaāvibhāvatthaārocitakkhaṇaāhatapaccāhatamanaālambiāvudhabalavantuārammaṇarahitattaābhisamācārikavattapaṭivattaādāyīānandāāgatamanussaārammaṇārammaṇaāyusaṃvattanikaāpādetarāsanappaññattiādhārakaālolitapānīyaābhidosika-kummāsaāṇaṇyaparibhogaāsabhīāvaṭṭahārasampātaārohaṇanisseṇīājīvakabhaṇḍakaāpāthakaājāniyajjhāyitaājānantaādīnavadassakaālambanaphalakaādeyyavacanaāraññakadhutaṅgaāpannattaākāsanabhagataādesakaājānīyoālapitukāmaārogyasampadāārammaṇalubbhanaādilopaāpattidesitaārammaṇapaccayaādhutaārakkhaṭṭhānaāmakamaṃsapatiggahanaābhatābhatamaṃsaāyataggaāvaṭṭagaṅgāāsevanāāpatiāvibhavatiāghātapaṭivinayaāsiñcitaāyatacaturassapāsādaājāneyyoāyatanasantānaālāhanaparivenaārohaṇaorohaṇamaggaādesavidhānaāluādāsamukhakumāraādānaganthaādittachārikanirayaākarīyatiānanditaānimandavyaārāmadūsaka jātakaākiñcaññāyatanupapattiāttanivattanatthaādittapaṇṇakuṭiāpattivisodhanāākhyāāyatanadhīraāsīvisapūritavammikaāmisapūjāārammaṇapaṭipādakattaāpannavuṭṭhānaācāraguṇasampannaārammaṇamālīātatavitataāsāditadivasaālimpāpetiārakkhaṇatthāyaāyāsitattaāyatanacchakkaānisaṃsasaññitaātappaṃālocanaāṇidvāraākāraakovidaāmuttamaṇikuṇḍalābharaṇaāhārapaṭibaddhavuttikaāvaḷiādhārākāraāpajjiyamānaānanyaāsajjanaṭṭhaādivisodhanāāmisagatikasallakkhaṇaāvajjanavasaājīvanaāmisadāyādapaṭikkhepanāāyatibhavaāsiṃsanaākāsānañcāyatanakammaṭṭhānaāsannataraṭṭhānaācamanavatthuāmantentaāsanappaññāpanaāvāsikakālaārammaṇaggahaṇalakkhaṇaāpapathavādhikaārogyanidānaādimūlabhāvaālasiyavimocanatthaārocayituākāroādibhāvaāvilakkhaāhatvāārakkhaggahaṇaāmisānukampāādivaggaāloketvāāḍhakīāsāḷhīmāsaāpatitvānaākāsaāvajjanacittasampayuttaātānātāāyakosallapakkhikaāvilattaāgantukasuttaādiantavipallāsaākoṭehiāmagandhasuttaāgacchāmiākiñcāyatanūpagā-devāāvudhavijjāārāvacinaraṭṭhaāraddhavaṇṇaāvitoādittabhavanasadisaāsevanalābhaāsavakkhayāvahaārammaṇolambanaācamanakumbhīāmasantaākoṭetabbaāmalakakakkaāvuttiāyatanasaddaāposamaānayanapaccupaṭṭhānaārammaṇapaṭisaṅkhāārammaṇānubhavanaānāpānassatikammaṭṭhānaārogyakaraṇakammaālokabahulaāthabbaṇiddhikaātitheyyaālokībhūtaāḷāhanaṃāveṇiāsayituṃāgacchissāmaāvajjanupekkhāācaritaāvaritaāyusampadāāpattisaṅgahaāvattagaṅgāāpattinirodhagāmīānejjaāyuparicchedaāmisasanthāraāpattibhayaṭṭhānadassanaābhatabhaṇḍaārohābhāvaācariyalesaāsiñcamānakhīradhāraākaḍḍhanaṃārohaṇaṃāsavacatukkaājīvasamuṭṭhāpakavīriyaārammaṇapaccayadhammaāvāhakaāviñchatiārohapariṇāhavantuākāsagangāāvaṭṭinālīāgamananirapekkhaādīnavadassanaāvaṭadvāraākiṇṇoādhipaccakiccatāāveṇikalakkhaṇaārammaṇaṭṭhaārammaṇanānattaānaṃāruppajjhānaārāmacetiyaāṇākhettakittanaāpattigamanīyatāāpattisamuṭṭhāpakacittaākiñcaññāyatanasaṃyojanaāgacchiāsevitaāyatapaggahaāvajjantaāvuyhamānaārammaṇapaṭipadāmissakaāsīdatiāṭaviyaānuttariyaākāravatīāḷavinagaraārabhitvāāsavakkhayañāṇānubhāvaāyatanabhedaābhujiāṇattiāmisakiñjakkhakāmaābhisekaāloḷīākaṅkhitabbaāṇattacetanāālava suttaākoṭṭanaphalakaājīvavisodhanatthaāgatapphalaājīvakavacanaābādhaṭṭhaālokapajjotakaraābādhatiāpattikhettaāyusaṅkhyāāmisagatikaāgatabalaāgamādhigamasampadāāsavavippayuttaālokadassanaāgamanakusalaāvattīāputtaputtaādarābhāvaāpodhātudvayaājīvanaṃārādhanavidhiāpucchiyatiārammaṇarasānubhavanakālaāsavaṭṭhānīyadhammaārohapariṇāhaācariyakammaāsannabhedaāgamanavelāākoṭanaācariyupāsanaāruhuṃānesiānaṇyasuttaādātuṃālopaṭṭhitikāāpāthagatavisayapadaṭṭhānaāhitaākāsadevatāāpatatiākāsaṅgaṇābhimukhaākulaṇṇaggijālaāyatanapāḷiādiantavipariyāyaāgamesiāgatasuttaāveṇikoāvaṭṭitaāyukappaāvuṇitamacchaāvasathoādāsapañhaāhaccapādaācikkhiāpattaññabhāgiyaāguāsāvatīāviñchanaṭṭhānaāyusaṅkhāraparikkhayaāpāditarukkhaāṇāpesiāruḷhaassaāpiyatiāpajjamānaāsaṅkināyatanapaññāpanāābhijātiānāpānanimittārammaṇaādiccapathoācārasamācārasikkhāpanakaāgilāyiāgārakaārammaṇasantabhāvaāpajjanalesaāramitabbaārogyamadaāgāminīārāmaramaṇīyakaālikhituṃājīvikasamuṭṭhāpakavīriyaāropitaniyāmenaāyatanuppādaāmalakatumbaāraddhavīriyasuttaāmavaṇṇīākaḍḍhiyamānaākāravisesavācakaānubhāvadharaācārasampadāāvibhūtaāmalakapattākāraārabbhadhātuārohanaāghātavatthusuttaājīvakabhāvaājāniya suttaādibrahmacariyakadhammapāripūrīāyurapaṇḍitaājaññajātakaāmaṭṭhabhaṇḍakaācikkhituābhadhammikaāviñjanakanaṭṭhānaāsāphalavatīāraddhayaññaālindaārammaṇakaraṇasampattiāsavakkhayapattaākāsaṭṭhakaratanaāsannarūpāvacarajjhānapaccatthikaāruḷhābhilāpaārāmagataābhujanaāsavakkhayakathāārammaṇābhibhavanaānanda suttaāyataṃsaāsīnaānīyaāmakadhaññaāsītikavalliākulākulaākassatiārammaṇagahaṇaārakattaāneñjābhisaṅkhāraādāsamukhaāgamanābhāvaāsīsantaārādhayantaāsīsanīyaālayavissajjanaākaḍḍhatiākoṭitasaddaātāpitaābandhiāponāmaāṇisuttaāsāḷhīpuṇṇamadivasaālambanatthambhaāyassaādīnavasaññāābhidhammikabhikkhuārammaṇasaṅkantiārādhanāāsattidosarahitaāvajjanaviññāṇaādiyāpetiāropesiānetāāpucchanākāraābandhamānaāsavavimuttisīsaāyācitvāānandajananaālambitabbaāsavasadisatāākāsakathāāmattikaāvudhadaṇḍaābhākaraāpādanaālokadaāmāvasesakaārādhayatiāmisesanāāvāṭakaṃāvāṭakacchapaādimaggaākkhepaākāsacārikaādivuttaākāraādhārabhāvapaccupaṭṭhānaāturaāsaṅkāpariharaṇatthaāḷāraādhāvantaāgantukagharaādissamānaāsiāsavanaṭṭhaāloketarāgamanasiddhaārabhiyamānaācaritabbaāsumbhatiāvajjanajānanacittaādīnavānupassanā-ñāṇaāsāṭikaharaṇaābādhapaṭipakkhabhūtaāsīvisapotakaārohitukāmaāgamādhigamasampannaārakkhadukkhaāsavakkhayañāṇādhigamaāyutoāyācikāānupubbikathānubhāvaārammaṇavacanaāsabhaāyūhanakālaādarajātaāloka-sandhiādhipaccaāyūhitabbaāyukkhayappattaāyuparimāṇaāsevanappaccayaāsavagandhaākhukaṇṇīāyuttavesaāmeṇḍitaṃāṇiājīvakasāvakaājāni suttaāhāretiādānappakāravacanaābādhabhūtaānandapītisañjananaāsīvisappaṭibhāgaāharaṇakaānubhāvadassanaṭṭhaāhāravasaāviñcheyyuṃādhipaccasaṃvattanikaākāsadhātuniddesaāgatapadānurūpaāvajjaāsaṃsāāhārasamudayaābādhetiāgantaāvadatiālokitaṃāvikarotiāgatavinicchayaāvudhasampahāraārañjitaṭṭhānaāharamānaāṇaṇyanidānaāyatanadvāraāḍiāgacchantuādararahitaācariyaguttilaāttharatiāvāsamaccharīāsanārahaāyukāraṇaārammaṇabhāvānativattanaādīnavapappaṭicchādanaānantariyakaraṇaācariyabhāgaāropanakālaānāpānassatisuttaāsaṃāsevanālābhaāyataphaṇhītāātakaākuṭṭhaāgantukadānaāpīḷaānayanatthaāvāsavaḍḍhanatthaāraddhabhāvanāāḍhakaāyuvaḍḍhanakāraṇaālasyaāgatabhattabhojanaāsanapariyantaācariyavacanaāsevanavīriyaāpucchakaālambatiāruppasaññāādibhūtāruṇaāsacchedanakammaāṇāṭhapanaādisatiākaṅkhasuttaālokasandhikaṇṇabhāgaābhujjaāvasiāgāḷhapaṭipadāāvegīāhaccapādoānukulyaṃāgāriyasīlaāsevayitvāāsavahetuāveṭhetiāṇāṭhānaābhujanaṃāsaṅkanīyaāporasasinehaāneñjavohāraācamayitvānaāropetuṃārammaṇūpanijjhānalakkhaṇaādarajananaāsīsikaāsādetvāādibrahmacariyakaāyaṭṭhaāvijjhantaāmāsayaājavaābhidhammikadhammakathikaāvattantaākāsatalaāturatiāpattibhīrukaācamāpetiāṇāpetvāāsanakusalaārādhaāvaṭṭanīāvunantiārocitadivasaākotitaārāmasāmikaārogyaṃāsevantaāgatāgatapadaāpokoṭṭhāsaānandabherīāvajjanamanasikāraāhaccapādakaāvajjanasāmaññaāgamanākāraāmalakamuttāācariyapūjakaāsajjatiādesāpekkhaāvattahāraāyatanakusalatāābhataupakaraṇabhaṇḍaāgāmināropitapaṃsuādittapariyāyaājīvapārisuddhisādhanaānandavaggaāyataphaṇhīāyatanaṃāmisacāgaāṇāpakaādiyitvāāhāragedhīāmuttahatthābharaṇaānāājānīyaāsaḷhimāsaānisadattacaācarantaārammaṇarasaāsevituṃākāsasamacittaāhāragedhaāṇākhettaākaṅkhāāsaṅgapubbakaāsanka jātakaānisadamaṃsaārammaṇūpanijjhāyanaāmaṭṭhadvāratikaālokitaākārāraāgatadisābhimukhaādevaānāmetiāsavapidhānaādittacelaālapeyyaārohaṇasajjaāloḷayamānaānisamsa vaggaācariyānusiṭṭhiākārasaṇṭhānaāyupālittherīātāpayikaāsurīāmisapaṭisanthāraāliṅgetiākhātaāsīvisālayasamaālocitabbaāgantukakilamathaāpaṇasuttaāturatāāpannapācittiyāpattiāruḷhakālaāsavakkhayañāṇabalaāgataṭṭhānaārakkhasārathiābhatasantānaāsīvisa suttaāgamanaiddhipādaārambhanaṃāḷambaroāpattigaṇanāākaruppannaāmaṇḍaāḷakamandaāmagandhīāmeḍitatthaāgacchasiānayanākārapavattaātāpināsannanagaraānisaṃsakathanaādimalayaāraññaka mahāabhayaādissaāvaraṇavirahitaābhisamācārikapūraṇaāpattivuṭṭhānaāvikammaājaññayānaāvapanaāyupālayantaāneñjapaṭisaṃyuttaāmalakavaṭṭakapīṭhaāgamānugataāhatasamabbhāhataānisaṃsaparicchedaārabhituṃānuyantaādāsatalaābhoggavaṅkaāmantanakaārammaṇalakkhitaārāmikadārakaārādhetabbaāni suttaādhipaccatthaālambanarajjuāṇirakkhaākāsacaraārocetuāviñchanarasaāmānusoārammaṇarasānubhavanaālambanaṭṭhaāmeṇditaāpaṇikaāmatāādyatthaāgacchatiāyataāghātabandhanaāneñjābhisaṅkhārāāḷāhanaāpucchāpetiāsaratiānāpānapabbaārocetukāmaāsittūdakaābaddhaāgamanīyanānattaāgamanakiriyāparāmasanaāyūhāvetiāhatakiccaāsīsaṭṭhaāsacchinnaānandacetiyaāceraputtaākarapārisuddhimūlakaāgāmirattiājīvakabhayaādīnavānisaṃsavibhāvanaāsāḷhijuṇhapañcamīārammaṇūpanijjhānaṭṭhaāṇāvidhānaāpokasiṇārammaṇaātapaṭṭhapanaābhujitaāyusaṅkhārossajjanasuttaāvajjentaācāmaāḷarakkhiāmantetvāāmisadānaāragganitudanamattaāsavagocchakaācariyalīḷāāvibhāvanaāraññakamagaārammaṇapariggaharahitaāvaraṇasuttaāmantaṇīyaāṇāsikkhāpadaānāhaānayaāgatasuññatasabhāvaāyāmavitthāraārakkhasampannaāḷhakathālikāācikkhitakammaṭṭhānaākiñcaññāyatanamayaākaḍḍhitasarīraābādhānurūpasappāyāpekkhāādirājaāyatanaāranālaāpāṇaārammaṇappaṇītatāārammaṇarasānubhavanaṭṭhaāvaṭṭākāraāghātanavatthuāṇattiatthaādīnavādassanaājaññavaḷavāāsandikaāloketiāharitabbaāvedhiyaācamesiāpattisabhāgaārāmikasamaṇuddesaāveṭhetvāārohanasajjaāneñjakaraṇaācāriyaādinaāghātukoāthabbaṇamantaāditta-sīsaākhyātikapadaāsīsanaāgamādhigamasampattiārādhitacittaāpokasiṇajjhānaāgatavisaājaññaālayaāṇisadaāthabbaṇavedavihitaāghātabaddhabhāvaāharitvāādinnasaññīānisaṃsamūlacīvaraānandabheriāsāḷhoāṇittikkhaṇaādhāravisesaārambhānurūpathomanāārohapariṇāhasampattiāyūhanakammaāveṇikabuddhadhammaāghātavatthusannissitaācārakosallaāpattikhettadassanaāghātavinayapaccupaṭṭhānaāsāchedakammaāpaṇaphalakaādīnavapaṭicchādakaāpaṇadvāraālaggitaādaraṇaānisadapadesaācāravinayaāvāhavivāhasambandhaākaṅkhuppādanaāmalakaphalamayaāvatetiāsītikāāpajjitvāārammaṇābhiniropanasabhāvaābhāājīvavipatticodanāāvāsapariggahaāpattisammutiācinnakappaādānādhippāyaāvāsacchedikāāgatiāṇāpanapayogaāyatanatthaāpāthagamanaāsādiyaādīnavapariyesanaāropitanayaākiñcaññāyatanakiriyaājiraāsannapaccakkhavācīāpāthakanisādīāsannoāmisasikkhāpadaādetiādāsamaṇḍalūpamāādisoāsīvisopama suttaāruppaāsisitattaāvaliāḷaviraṭṭhaāvāsitaābhassarasaṃvattanikaāvajjayantaāpucchaṃāthabbaṇavedaārammaṇikaābhindatiājīvikāāgantarāvijjhanaāmodayantaāvikattāāvajjanavasitāāluḷanaākāravisesavācīāligāmaāpodhātusambandhīādīpanaāgacchissantiāgatāgataāluḷetvāārodanavatthuādiṇṇataāsuṇāntiāṭaājīvavuttisataāsanapaññāpakaādīnavadassanādimukhaākaṅkhappaṭibaddhavuttiāvuṇanaāsajjanaākaṅkhavaggaāgamanasaddhāānetukāmaāhariyatiākāsānañcāyatanaṃākārābhihitaālokasandhibhāgaāvudhajīvikāādipāda-punnāga-khandaāivisūpamaāghātaṭṭhapanāākiñcañña suttaārāmikagāmakaāpucchāpetuṃāghātavinayasuttaārammaṇābhiruhanaāpadabujjhanaāhatagattaālokasaññāppaṭivedhaāraggakoṭinitudanamattaāsayajānanaālokanimittaāmisaalābhaāsavuppattihetuāgataparisāācamayitvāāgatavattaāsittakūpadhānaāpattisabbhāvaāvaṭṭetuṃāsīsatiānentaāropetiāvopupphiya theraālāpoāraddhattaāpānīyakaṁsaāyatananānattaāvahitaāloletiādīnavavicayaāyusaṅkhāraāgamanaṭṭhāniyaānubhāvadīpakaākhyāyatiājīvaṭṭhamaāligaggaraālulatiākāsagottaārammaṇantarasaṅkamanaāgatadvāsaṭṭhidiṭṭhiāturībhūtaādiatthaāvāhanaṃākāsalaggaviññāṇaākaḍḍhitvāālasiyamahagghasaāḷhiyaāharahatthaāyasampannaājañña jātakaāgamayamānaānisaṁsaāharitarāgatavacanaāmasanadukkaṭaārohapariṇāhasampannaānandanaṃārabbhamānaāvilasaṅkappappahānaānantarika-kammaāpannadassanaākāsadhātunissitaātaṅkaāyatapamhaālambanaṃādahānaāhitaggiāsannaparinibbānaāsavacāraārammaṇapaccayapariyosānaāpattikkhandhoādittena suttaāmakamāgadhalasuṇaāvāṭamatthakaāvasinaāharayamānaākiṇṇavihāraānisaṃsavādīāpaṇamukhaāneñjanāmakaārammaṇābhisamayaākāsānañcāyatanabrahmalokaāyūhanalakkhaṇaāpucchanaṃābhuggakaraṇaāyudānaāposaṅgahitaāvikaraṇaākaṅkhatiārevataāpattilesaāyudhaākiritvāāgama-piṭakaānāpāna suttaālasiyapuggalaāhārepaṭikūlasaññīāpodhātuniddesaāpannaarahattabhāvadīpanaācāraguṇasodhanaāhāranirodhaācariyamatiāsittakasadisaāsiṃsakaārohituṃāhañchatiāvattanināhanasīlaāsittaudakaālokasaññāgarukaāyapotthakaāyasmantaāyatanasaṅgahaācchādayatiāyuttakabrāhmaṇaārambhahetuādānakālaārammaṇokkantikaācārakiriyāārohaṇīyaādinnasipāṭikaārāmavaggaālokoādesanāpāṭihāriyānusāsanīāvisāpetvāāsīvisaāsaṅkitaparisaṅkitaākiñcaññāyatanūpagaādiakkharaāvāsikoābhatakaāvasathagehaāvuṇantaārammaṇapaṭipādakatāārohitabbarathaānayissasiācamantaāhaccavacanaāmisagarukaāraddhabhikkhuāṇaāḷibandhanaāmantanākāradassanaārammaṇānusayanaāloḷetuṃāyatanavibhaṅgaābharaṇavassaāyukappasaññitaāgamasaddhāāsattiārodanaṭṭhānaāvāālokayantaāṇāvītikkamantarāyikaālaggetiāgāmitāārammaṇarajjanaālimpituṃājānātiākāsa-kasiṇaāsīnoāsayasāmantāāṭhapanāāpajjitāāraddhavipassakaāveḷināpānīyakaṃsaālopikaādikammikakulaputtaārocanavidhānaāsavavippayuttacittasamaṅgīāvaraṇābhāvaādhātabbamukhaācārapaṇṇattiākaṅkheyyasuttaāruṇṇaruṇṇakāruññaravaānāpānassatisamādhibhāvanāāsevanalābhīājīvakasuttaābhāsuttaātuākhyaābandhantaāyācanavaggaāpāditacittaājaññarathavaragataārogyakaraāruppānantaraācariyānuggahaāloḷāpetiātāpavīriyavantuānandaseṭṭhivatthuāyattavuttiālikhatiācitaākaṅkhāyattavuttikaāpannakālaāyātiādittapariyāyāvasānaāmisaparibhogaāsiñciyamānaājānīyayuttaācārātikkamaārāmikagāmaāsabhinā°ātāpiyaāmisakiñjakkhasampadānaāviñchanaalātaggisikhāāmisappaṭisanthāraāyatanabhāvadīpanaāghātuppattiāpattivisesaāghātanaṃāḷindakavāsīākiṇṇavaralakkhaṇaāgārikavibhūsāārohanakiccaāsanūpagataārammaṇassādanaāyāsitabhāvaāmakamaṃsalohitaāmayaāṇāvītikkamaāyattamanaālimpetiāvāpakaālasyāyitattaāpattiadassanaādipadalopaāvāṭoāsandikuṭikāābandhakaārāmaropanaāvajjitattaāciṇṇavasitāānāpānaārocāpetabbaāluvakandaāsayitabbaāḷādvārakaāsāḷhāādivisodhanaṭṭhaādīpitaāgatadūtaāyācitabhatta jātakaāsugatiānisaṃsaphalaāsannasapattaāvajjanapamāṇaārakkhappaccuppaṭṭhānaādhāraṇaāvuttiñāyaārohāpayatiānītakappiyabhaṇḍasadisaāsittasattaārammaṇadukaādisaddalopaādigāthāāyātaābharaṇabhaṇḍaādinnattaārādhetuṃādheyyaāvajjanakiriyāmanoviññāṇadhātuādiccakulaketukaāmuttamuttāhāraāvaṭṭamānasaāghāta-paṭivinayaābhisamācārikasīlaāvikubbaāyuppabandhaārammaṇapaṭivijānanaārādhitasāsanaāyupālīāvantikāāgataāraddhalayānurūpaāramanaādahatiārāmadūsakajātakaārakkhaṇaāraddhoārocetabbaācariyasantikaārataārūgyaāgatarūpaācariyuggahaṇaānañjasappāya suttaārammaṇakaraṇakiccaālambitabbadhammaāguācārasodhanaāgamādhigamasamannāgataādesasabbhāvaārammaṇapariyesanaāruppacutiānubhāvavāāpattikusalatāāsīāvāsapaligedhīāyatanadesanāāpūriāyūhiādāsadaṇḍasaṇṭhānaādānaṭṭhaāsanikaāpajjanahetuākāravisesavacanaāsiñcitvāārocitabhikkhāāvāsikavattakathāākāsāyatanaāvasathaāmasanaārāmaropaāyuttakoānandaāruheāgamanīyapaṭipadāādhāraṇarasaāluḷāpetvāāsannavuttitāāyatanaghaṭṭanaādapetiārammaṇatthaārocesiāgamanamaggathakanaāpattisamudayaākiṇṇavihārīāsanapaññāpanāṇattiāloketāācinatiārahaāhaṭanāātappa suttaāṇattiniyāmakaāhārabhedaānandināditta suttaāvāsoākiṇṇaāmisapaṭiggahaābhujentaādāsadaṇḍakasaṇṭhānaākāsānañcāyatanasaññīādhipaccakaraṇaādinnaāviñchanacchiddaāsanantarikaākaṇkhāālambanaārāmikoārammaṇādhipatipaccayaāgamanakāraṇaāsiñcamānaāṇattisamuṭṭhitaāsītiyaāvajjanamattādhīnaākirantaāṇidinnaāveṇikahetuāpokasiṇasamāpattiākatiākhyātiādeyyarūpaākappaācāravattaāsamuddaṃālavandapperumālaāropanasajjaāropituṃādarakāritāāviñchanakaādāyinākiñcaññābhinivesaākāsacārīācariyakevaṭṭaāneñjūpagataāvaṭṭitvāāsavanirodhagāminīāneyyāmaāyanakaārakkhaṇatthaālakāāsaṃsuānāpānasannissayaāḷārikaāḷārikoākiñcaññāyatanalābhīātumābhimukhaānāpetiārakkhanatthaāropanaākiñcaññāyatanabhavaāpattidosaāgamanadiṭṭhiāmakadhaññapatiggahanaāmisakiñjakkhahetuārammaṇakiriyaāhatacittaāruḷhanayaāpucchituṃāmisagedhaāvajjanakālaāmalakapattaālapanatthaāmisaggahaṇaṭṭhānaāvajjanakkhaṇaātāpanaṃāmisakiñjakkhasambharaṇaāsevanābalappattaālambakaāgatanīhāraāyukoṭṭhāsaābhatabhājanaāvārayatiāgāiīājānanaṭṭhaāropitadhanuādittasusirarukkhaāhananaāgamissāmaārodanavegatunnaādiyatiāsappanaāsiŋsakaāgatavelāālapitattheraāsavasahitaānantarikasamādhiāvajjanapubbakaākulībhūtaābādhitaāyuhānaāmisahetuādittapūtialātaābhassara devaāsiṃsanīyaāvudhapāṇīāpannalakkhaṇattayaārammaṇavaḍḍhanakkamaāsannaviññāṇañcāyatanapaccatthikaālāra kālāmaādhāraṇatāāsannacutikaāsatthaparisamattiyāādāsasāmikaādisuttaāhāvaāsevamānaācāragocarakusalatāāmakasākaālasiyavimocanaādidassanatthaānīyatiāpattidesanāvidhānamukhaāsannānantaraāghaṭṭitaārambhasaddaāṭoārakkhlkaāyācanabalikammaāyūhitakammaāyuparikkhayaājīvamukhaārakkhadukkhamūlaādiccakulaākāsūpamaākaṇṭhappamāṇaādipadatthaniddesaāgamissatiārociyamānaādiṭṭhañāṇaāsanasālāāvārentaāpamukhaāvijjhatiāvahanaṃānāpānārammaṇaāsīsanāādiniggahaāsannapaccakkhaākāravisesaābhogakaraṇaāvibhāva-pāṭihāriyaāsāḷhamāsaākiñcaññāyatanaparamaāhatacatupañcagaṇṭhikaāsīvisūpamaālambitvāāvaṭṭanamantaāhuṇaāmalacetiyaādhāvantiāsevanapaccayalābhaāvattatiāyatanapariyantaāvudhaphalakaāpattidassanaālekhoāpattikaāvaṭṭanināsabhoāvasitabbaāvisantaādaraṇīyaākiṇṇavālikāāvāsamaccharinīāliṅgiyamānaāmisahetukaādiyāmaādivāraāyatacaturassaādisanaāsīsamānaāgamaṭṭhakatāāsannavināsaāghātanabhaṇḍikāāvedhaākāraggāhikaāhantvāālavakāāvāsika vaggaāsaākāradassanaāyatanattaācikkhanaṃārakūṭoāvaranatā suttaāharaāsanupaṭṭhāhakaāviñchanaāruhitvāātattaāmeḍitalopaākirāpetvāāvedhanaājaññayuttaādānavattiādānataṇhāārammaṇanavakaāyācanavacanaādiṇṇatāālimpetvāānehiākāsacetiyaākoṭetvāāgamavaraādīnavānupassanāñāṇaādiccoāmisalobhaāpattiṭṭhāniyaāraññakaṅgaākāsānañcāyatanakusalacittaābādhābhāvaārakkhitthiāghātakāraṇaāgamanākappaādānaāpajjanadosaājīvissatiājīvapārisuddhisaṃvaraābharaṇavikatiāviddhapamukhaāpomaṇḍalaānāyanaābhogapaṭibaddhaārāmadaṇḍabrāhmaṇaārabbhavatthu suttaābhīraārocentaājaññahayaādātabbaāvāhavivāhavinibaddhaāhuneyya suttaāyudubbalaālocetiājīvakapaṭipattiāgamanahetuāharāpetvāārohakaāyapathaāgametabbakiccaākārapucchāārogyahetukaāsavakkhayañāṇaārambhakattuāttaākāsaṭṭhoāsaṃsatiājīvīārammana suttaāharitabbavatthupadaṭṭhānaāmakadhañña-peyyalaācāravipatthicodanāāsanaāpattaññabhāgiyacodanāāvudhabhedaākaḍḍhentaārammaṇaghanatāāhaccāpetiārammaṇapaccayamūlakaāvibhāvapāṭihāriyaārambhapucchāāruhantaāyācitabrahmaāmisapuggalanissayanaāpattibhedaārakkhakāraṇaāyogaābhataganthaāgukiriyāāpattisāmantaāviddhaācerakaāluḷesiādhikyavuttiālokarūpaādiyiākāravigamanadassanaāpattiupatthambhakaraāsanapaññāpanaābādhanaṭṭhaāmisalolaānisaŋsaārammaṇavibhattiāraddhakammaṭṭhānaāpādetabbaāpattiārajjhatiākoṭeyyaāsāḷhiāsisanaābhāsiādaratāāhundarikaācāravipattipaṭibāhakaāgamanakālaāmattikāārammaṇapaccayasattisahitaārammaṇavidhuratāājānanakaākaḍḍhitaṭṭhānaāgaccheyyaātapattaṃācikkhitabbaānamanāāmisapariyesanāāmakapakkaānisaṃsaāghātetvāāliyaātāpentaāyūhanapaccayaāsavasaññitaāsāḷhīpuṇṇamāsīāḷārapamhaāvajjiājīvakapabbajjāāyagaseṭṭhaārāmagonisādikāāpaākaraālimpīyatiāgamanīyavīriyaākankheyya suttaāyāgadāyakattheraākārasaṇṭhānagahaṇaāciṇṇavasibhāvaāmisapariccāgaāsīvisasuttaācamanaudakāvasesaāvāṭadhātukaātapaārammaṇabhāvānupagamanaālokasannissitaābhassarabrahmalokaāvalīāpogataākiñcaññāyatanapaṭisaṃyuttaārakkhasuttaāgamhāācikkhitasaññāācārasampannaāraddhadivasaāvutthaāpājīvaka-bhayaākoṭāpetvāākāsānantaānītapañhaāpattisandassanaācarāāgamanasuddhidassanaāyuraābhaārañjanaṭṭhānaācariyasamaādahanaārāmacārikaāyamukhapacchindanaāghātābhāvaāpāthakajjhāyīāsavavippayuttadhammaāvajjanāvasānaādīnavasadisatāāyupariyosānaārāmakoṭṭhakaāpattippahonakaāsāḷhaāṇañjaādhipaccasaṃvattaniyaārohanayoggaānayissaṃāviṭṭhapuggalaāpatantaādhipaccākāraāharimajaṭādharaāyatanapāripūrikālaākiṇṇakacavarattaārūḷhaātāpābhāvaālayabhūtaādhānaāgatappasādaāpādesiāvapatiārogyāvahaāghāṭetvāāvijjituṃārogyavināsakaācaraṇaāsappatiāhañchaṃāyatapāṇīādīnavavuttiāsīyatiāhatvaācariyāmahayugaāpussadattaācikkhitāāhāraṭṭhikaārammaṇaajjhupekkhanāāvāsikavattaārāmatāāsavasaṃvaraāpattivuṭṭhānapadaārakkhādhikaraṇaṃānāpānanimittaādittapariyāyanayaādimajjhapariyosānakalyāṇaātapasukkhaākulasamākulaākiñcaññāyatanādhimuttaābhisamācārikaṃārabbhaārohanakaācariyanayaāsavapariyādānaālāpasallāpaācariyavacaādavaāḷimpāpetiākaḍḍhitvānaābhujiparivāritaāḷavīārāmakinīāgatakahāpaṇaāgantukakathāārammaṇavimuttaāsandippamāṇaājānāpetvāāvudhavisesaārammaṇasāraggāhaācikkhitarāmisadhammālābhaārambhasuddhiāsuvāhaārammaṇacatukkaānāpānassatisamādhijjhānaālayanaāpattivītikkamavācāāhariāveṇikalakkhaṇattaārammaṇaviyogaāsādananimittaāvaranīyaāhikaāmisasaṅgahaāpasadisaāhaniāgamentaākāsābhimukhaāṇi-colakaāhārūpahāraāyāpanaṭṭhaāhutipiṇḍaārāmaārambhasodhanaāturattābhāvaāyupālaādiyasuttaādesanavidhāāḷāvikaāvenika suttaāvasituṃāharakaāmakamaṃsapaṭiggahaṇapaccayaāṇakaāviṭṭhaārabhatiāpatitvāācāravitthigāmaāvajjanamattapaṭibaddhaācariyavaṃsaāsitthaāvijjhitvāāsīsavādaārammaṇānusayaāturassaraāvuyhatiācārasikkhāpanakaāṭavikaāgamaññūājīvanupāyaāṭalīācariyakiccaādibrahmacariyaka-sīlaāraññikaṅganipphādakaākāsānañcāyatanaviññāṇaāyanaārohitabbaāvaraṇaālikyaāmasitaābhātiātapaggahaṇaāgantvāākiñcaññāyatanasaññāsahagataāveṇikasamohatādassanaākulīāyūhanacetanāāmakadhaññapaṭiggahaṇaāvajjanasamudayaāpattivuṭṭhānakusalatāāsavanaāvibhāvakaraṇaādittasuttaācārasaṇṭhitiāvajjitukāmatāāgatapadaāsāvighātaābhuñjanaāpucchitakālaācāmoālopaārammaṇaparikappanākāraāraññikattaākhyātantaāpattaākiñcaññaāgamadharaāgacchiṃādesanābhāgaālindoāgantukavisayaābhogoākoṭṭanakkhamaālokasaññesanāākāsagāmīāpattivatthukaāsādanāāvajjanapaṭibaddhavuttiācikkhanatthaācamanapādukāāvudhabādhakaāgodhaāsuṇamānaālokalenaādipāṭihāriyaādikaraāmisanissitaāgamiābandhanalakkhaṇaāyasmantuāthabbaṇikaācariyakhaṇḍahālaāsāḷhīmāsapuṇṇamāākiñcaññāyatanasaṃvattanikaārūḷhaupacikamattikāālokapharaṇabrahmaāvajjiṃārācāraāsaṅkitabbasamācāraādisambandhanaāḷīāsiṁsaniyaāsabhaṇṭhānaāhañhiāyatikaārammaṇaphusanaāṇattikathāāporasaānāpānakathāākāsakaāḷhikaāṇāābhidhammikaārakkheyyoāharaṇaālokasaññāāṇāṭhapanasamatthatāālīyatiāsīvisadaṭṭhūpamāādiaṅgaāpannakaāṇāpetabbaākāsānañcāyatanasahagataāgamaveyyattiyaāramitabbaṭṭhānaāgamanavāraādiyamānaāvesanaṃāsivisaāsāsamānaāgamavohāraāgantukārammaṇaādhipateyyaṭṭhaādiyaārocetiādippatiāyodhanaārabbhapaññattiārāmarāmaṇīyakaāsāḷhīākoṭitakaṃsatālaāvusovādaācariyaparamparaāvajjanavasīājaññoāpattisamuṭṭhāpakattaāraññikaṅgasamādānaāgatanavanītaācayagāmisuttaāgamanamaggaābharaṇaṃābhujīparivāritaāvilacittaāgamanakammaāniyaābhākaraṇaāvaraṇasabhāvaāciṇṇavasīāpattisabhāgatāāṇāpentaāsavuppattikāraṇaāyūhanasabhāvaārogaākāsagamananinnacittaāgamanapaccayasamavāyaājīvakāānisaṃsapariyāyaādiṭhapanāāyogapaṭṭaāvutoālambaraābhāsanasīlaādīnavadassanañāṇaāmisayāgaāvedhitaāṇirakkhakaārakkhāāyatanamukhaābādhayatiājānīyayuttarathaāgamasaṃvaṇṇanāāvajjanapaṭibaddhaāṇattihetuārocanāācāmadāyikāvimānavatthuācayagāmicittaānessatiāruppavimokkhaārammaṇātikkamabhāvanāāgantukamātugāmaārakkheyyaākoṭitapaccākoṭitaājīvahetuādhāradāyaka theraāsanadānaābhassarūpagaāsevanapaccayakathāāciṇṇasamāciṇṇaāḷāhanaṭṭhānaācāravatīālokasaññāpariyogāhaṇaāpāṇakoṭiyaābādhanadukkhaāyukāmaāhāvoāmoāpattivaḍḍhanakaāropitadīpaābharaṇavisesaāduāmāyaāvaṭṭa-bhayaācārappakāsakaganthaādibhāvanāārammaṇasampaṭicchanasamatthaāsevanadassanaākāsaṭṭhasākhāāharaṇakathāākāsadhātuāvisituṃāyūhanānupaṭṭhānakusalaākiñcañña-ceto-vimuttiākāsapatanabhayaādīnavapaccavekkhaṇaānisaṃsavaggaāyūhanaṭṭhaālimpitabbaāmalakaāyūhanapakkhiyaākāsapabbhāraādiccavaṃsaāvasatiābharaṇapariyāyaāgatasenāsanakathāāmandaphaladāyaka theraābhāvaggaāveṇikanayaānemaānayāpetvāānantariyopaghātakaāvajjitabbaānantariyakammaāsannakālaābhāsampannaālocitaāruḷhaāsaṅkāāṇatyatthaādhāyaāgatattaātāpanaggahaṇaāyuvedaāyogavattaādhuniānāpānassatiālippatiārādhetukāmaārocetvāācikkhanāārāmappavesanāpucchanaāvijjhiāraññikaṅgaālepanarūhanaāpattiāpajjanākāraārādhentaāyuvemajjhaāghātanaghaṭikāāraññakaṅganipphādakaāṇattikaājīvasaṃvaraārabhantaānantariyacetanāsampayuttaāsevanābahulaādīnavānisaṃsadīpakaāgamasammataādevaneyyaātattarūpaāsahassaāsajjoāvāsaāracayaācārasaṇṭhānaāgantukakāyālasiyaākaḍḍhanaārammaṇamariyādāāsādayitvāāpajjituṃāvaraṇaṭṭhaāpannapuggalaādahanaṭṭhānaāveṇikakammaāvutaārocanakaādikalyānaāgamanupāyaāsannakāraṇatthaāpucchitasaññaārādhakaāliṅgamānaārambhavantuāpayatiākāsasannissayaākāsanissitaādhārapuggalanidassanaāpāyika suttaānupadikoānubhāvadīpanaākāsantaākiñcaññāyatanakammaṭṭhānaākiritabbaāhavanīyaālulīyatiābhassaravāraāmisabhāgaāneñjatāārocanakālaāvaṭṭanasīlaākiñcaññāyatanasaññīāsaṅkantaāghātavinayarasaāsannataraābhisamācārikaākampatiāmisajātikaābhā-dhātuāsavakkhayakathanaānubhāvajutiābhimukhyaṃāsīsanatthaāneñjavihārapaṭilābhaāyussaāṇattikārakaāvaṭṭanakālaāsiñcanaādyavatthānaāpattivicchedanīācikkhitaasubhakammaṭṭhānaāropayitvānaāmodanākāraādhipaccayogaādhipaccabhāvaāsādituṃāyuāpāāgamissaṃāpātadasaārogyasālāārammaṇātikkamaānetabbaārādhayamānaākaṅkhantaāvunantaāsannavihāraāvaṭṭatiānantariyakammasamaṅgīāvajjanappamāṇaārammaṇāropanaṭṭhaākaṅkhapaṭibaddhaākuratiārammaṇabhāvaādānaṃāṭakaānandasabhāvaāṇāpetiākasaṃārabbhaggahaṇaājānaādittagharaādhārarūpaārāmadaṇḍaākuñcitoāghāta vaggaācārinākoṭanakkhamaāpucchiyaādinakhattiyakulaāsiṭṭhoānāpānassatisamādhibahulīkāraātapoāhārasamuṭṭhāpakaālokappajjotakaraāvunitvāānubhāvānurūpaāsevanamahantatāābhatasuttaāgamanaṭṭhānaākaḍḍhanaṭṭhaānataālopauddharaṇaāyatanapariggāhakaādiccupaṭṭhānaāsābhibhūtaājīvasīlācāravipannaāropamānakaābaddhappaṭibaddhasahāyakaāyudhabhaṇḍaāpetiārabhitavipassanaātappatiāyūhanīājīvavipannaāvaraṇabandhanakālaārakkhakamanussaākoṭāpentaārohakambuāṇikoṭiāraññakaṅganipphādanaāpattipaññāpanaārohaniyaāyamukhaārāmagamanasīlaāḷindakamiḍḍhikāāsittakādhāraārammaṇavavatthānaālayāhataākoṭayantaāsavakkhayapariyosānaāpānīyaāmantanaācayasabhāvaādisaddatthajotakaāgamanataṇhāāghātavinayaāceyyatiākaḍḍhiyamānapaṭisandhikaābhogaārāmaṭṭhāniyattaāyukkhayamaraṇaāgālhaālokanissayabhūtaājīvapārisuddhiādentaāharāpanaākaḍḍhamānaārammaṇaanvayaākappoālopakaraṇaāyuttakapurisaāharantaājīvinājānitabbaāmasitvāāvīkataāsiṁsanāālasyāyanāākāsānañcāyatanacittuppādaāghātavatthubhedavisayaāvikiriyāālambāyanaādibrahmacariyaāraññakasīmāāruppasamāpattilābhīānisaṃsasuttaāciṇṇaka-kammaārambhapaccayaāvutthoāmisakkhāraābhisekikaādibhūtaādarakārīāmisadāyaādikalyāṇaārammaṇabhāvūpanayanaāturattaākaṅkhāppaṭibaddhavuttiālopoāpādetuṃārambhaānandayācanakathāālokanaādīnavatāāsiṁsuārabhitvānaālambaṇadāyakavaggaāpattiaṅgaāvajjetabbaāvajjituṃāgamanikaāsavaāruppabhavaādipariyosānavavatthitaāvajjanapariyāyaāturacittaādikālatthaāpucchiyamānaāpādetuākāsānañcāyatanasamāpattiādīnavānisaṃsāvabodhayogaāvahanakaāvajjitānantaraāpāyikaāpatitaāpayamānaākaramuttaāpodhātukkhobhaāmaṭṭhoāhutigandhaādiccagottaāsuālasiyadīnatābhāvaāvajjitvāāyatanarūpaāluḷaācāravirahitaārammaṇabhedavisiṭṭhaāsittatelaāvasitapadesaānupubbaārādhetiāviñchantiādinnavattaādiccabandhuārammanaālapatiālayoādimariyādaārammaṇābhiniropanaṭṭhaānakaācikkhaṇaānandabherikālaāpoāraddhavipākaāhutaāsāphalaābujatiāgamanapaṭipadāṭṭhānaārādhanīyaāgatasaddhāāmakagandhaāloletvāābhujantaāvāhetvāāturannaāghātentaādiyanatāāraññakasīsaādhāradvayaārambhanakaāyametvāāmisasaṃsaṭṭhaārogyavināsanaādittagehanibbāpanaābhassarakāyaāyatilakkhaṇaārakaṇṭakaādinnapubbaliṅgaākāsānañcāyatanakhandhaākāsaṅgaṇavantuāliṅganaṃāgamanavisuddhiāgatakāraṇaāvattitvāācariyavevacanaāyatanapaṇṇattiācariyāsabhaāḷahanaāsevanakālaādhāroārāmadāyaka theraānubhāvasampadāālokanimmānaārāmikinīārammaṇapaccayasattiāpatti āvikaranaābuārañjaragirinaākāsaṭṭhadevatāāhāravelāāsattanīluppalavaṇṇamattikāpattaādānaparidīpanaābhataniyāmaāyantuāveḷāāsannatarapaṭipattiālimpanaānesiṃākuccaājīvasīsaāpucchaāruḷhanāvāābhassaraāthabbaṇapayogaārambhavatthuāneñjakāritaālokasaññāpariggahaāpapāyīāviñchanarajjukaālokanaṭṭhaāyūhananimittaākhyātakappaāmisālābhaāmilākaālopuddharaṇaākantanaārācārinādāsasandhānaādāsamukharājaājīvapārisuddhisīlaāyūraāmisagandhaāgamanasīsaātataāsittapaṇḍakaāganturaādīnavañāṇaniddesaāneñjasamāpattiāgatahīnadukaāruppasamāpattiāvāhavivāhakaānisaṃsapaccavekkhaṇāāsāḷhipuṇṇamīākhyātaāpādetabbaārammaṇantaraāpattināmaggahaṇaāyādesaādhūtoādevanāārambhatiāsanakaāyuheālassaākiṇṇadosaāracayāracayāāsevanaākāsānañcāyatanūpagādeviādisaddapariyāyaākāraparivitakkaāpattiṭṭhānaāmisaānāpiyaāhaṭapubbattaālayaṭṭhaārakkhakiccaāpāthagatavisayaninnaābhassaraṭṭhānaāharāpetiādisaddasaṅgahitaāmantayitvāākāraālikhitaārammaṇavibhāvanaṭṭhānaābharaṇavuṭṭhiākasmikaāṇattavadhaādīnavappattiādaravirahitaāvāsikanimittaācamitabbaādinnaratanaāyasaānantarikoādikoājīvikabhayaāḷhaāsanaṭṭhānaāmattaāpattikkhandhaāsannaguṇattaādeyyaāmuttayaññasuttaārāmarukkhaācariyadakkhiṇāārammaṇapakatiānisadaṭṭhānaāpattipatikammaārakkhanimittaāvatthikaāhariyamānaātapiājīvasodhanatthaāsevanantaāsevanādhānaākāsānañcāyatanupekkhāārāvoāṇimaṇḍabyaācariyappamāṇaārāmassaāṇāpanavācāālāpaāsādetabbaājaññapurisaāmalakapalibodhaādānappaṭinissaggaāviñjetvāāsādetiāgārikaādiccaraṃsāvaraṇaāriyacakkavattiāpadappattaānaṇyaāvāsaṭṭhānaādīnavadassanapubbaṅgamaāpādāājānīyabhojanaāgāmīācamanodakaāḷānaāvasathapaṭisaṃyuttaāsaṅgitaārambhānurūpaāsāḷhipavāraṇanakkhattaāvaṭṭetiāāṇisaṅghāṭaāvāsajagganaāsāvacchedikaācārahīnaākaḍḍhituṃānandoāmantanāārammaṇaggahaṇahetuārohoākāsanimittaāraññakaālapanavacanaāturoākoṭetuṃāvasathacīvaraādibhikkhāālasiyavirahitaāsanamatthakaāyūhāpetiākiṇṇataṇḍulaākampitaāvajjanāānandakumāraāyatapaṇhikaākāsanimittagocaraārakkhikoācārinīābhisamācārikadhammakittanaānubhāvasampattiācārasīlasampannaāpattinānattatāāsevanaṭṭhaāmisāpekkhatāākhyātāākāsakasiṇaācāraguṇavavatthānaārammaṇupaṭṭhāpakaāveṇikaārāmikakulaārāma suttaārogyapadaāraññakoāsāḷhījuṇhapañcamīādhāravacanaādīnavadasssāviānisaṃsakathāāluvaādharatiāgatānukkamaāgatabhāraāyūhanacetanākammasamaṅgitāālampāyanaākārasallakkhaṇakusalaāvamatiāvaṭṭahāravibhaṅgaāyāciyamānaāsāphalavāāvajjitāvajjitaṭṭhānaāsevanabalavatāāhārakiccaāharaṇaṃāgatapaṭipāṭiānandasuttaācikkhitamaggaāvudhavuṭṭhiāmakamaṃsapaṭiggahaṇaācikkhituṃānayitvānaāciṇṇakappaākāsānañcāyatanupagaānisaṃsadassāvīkathāāvaṭṭabhayaāyūhantaādāsūpamāākiraṇabhāvaādhipaccasabhāvaākāsagataākiñcaññāyatanacittaāvaṭṭetvāāyācantaāraddhasunakhaārisyaāsayānurūpaāpassenaācariyasuddhiāyūhanasamaṅgitāāvikātabbaāgantukabhikkhuārammaṇagahaṇakkhamaārodanasaddaālamboādisiāvaraṇiyaālumpakāraāmisapaṇṇākāraāvuṇitvāācayagāminī paññaāvaraṇīyadhammavikkhambhakaālapantaāsannajavanabhāvaāgamanīyasaddhāārāmikakiccaānandabhaddekarattasuttaājīvabhaṇḍakaāpānaṃāmalakapupphappamāṇaāgāālokasaññāsayaākāsaṭṭhavinicchayaāgantukarājaālisāraāditta jātakaāsavappahānaāsāḷhīpuṇṇamāāvahiādāsasandhānasambandhaātāpanaparitāpanānuyogaādīnavadassanamukhaālayatiājānīyalakkhaṇūpetaānanaṃāgantukālasiyaāsaṅkiādīnavapaṭicchādanaāvajjanaṭṭhāniyaākoṭitakhāṇukaāsāḷhīpuṇṇamīādibhāvabhūtaāvegaārāmadūsakakumāraāmalakavanaābhujitvānaālambaṇaāpīḷentaāsiṁāramaṇaāyūhanaṭṭhitiāgantukāgāraānisaṃsagaṇanāāhavanīyoāsannagharaārammaṇābhighātaādiccapākaāsattakuṇapaānadatiārammaṇaāsannaāmisakāraṇaāsavakkhayaāraññikavattakathāāhattuṃāyūhanakkhaṇaāturitakālaāvajatiāvudhaāsayānugataāturīyatiāgamasandhiāsaṅkāvahatthaāsiṃsanakaākiṇṇaluddaāsanalūkhaāyogapallatthikāāṇattikaraāsīvisajātiādiccaraṃsiāmisasannissitaānantariyābhāvaāgamanapaccayaāmantāāsavakkhayābhiññāvantuātapasantāpābhāvaāmalakamattaārakattaṃācāramariyādāsaṅkaraālambīyatiādadātiāhārūpabhogakālaālambarameghaārammaṇavidhānaāgamanavisiṭṭhaāgamanarattiāgatigatiākāragahaṇaālindakavāsīāpāṇakoṭikatāāghātavatthuvisayaārāgayaāsannavācāāsavasamudayamayaācariyabhariyāādānaggāhīāvatthantaraāhāriyatiājānitavantuācāragocarasampannaāṇāpavattiṭṭhānaādittasarīraāsaṃsukaārammaṇapurejātaāneñjasamādhiāvapasikaāvudhabalaāmukkaādhipateyyalakkhaṇaāsiñcantaāpāthamattaāharahatthakaāvajjesiāvaṭṭanabhāvaāvāhayuttaāpopaggharaṇaālayesīādicca-kula-ketuādaruppattiākāsapadesaāpattivatthuākassiābhāsanakusalatāāgantukapaṭṭaāmantanākāraparidīpanaāpattiāpannatāārakkhadāyakaārakkhitakāyavacīsamācāraābandhatiāvelitaārogyakālaākaḍḍhiyamānalocanaāsīvādanaānantariyupaghātakaājānanaṃābhogapubbakaāhiṇḍantaāvajjanasahitaābhaṭaāyatanapaññattiālānaṃādiccavaṇṇaādaradīpanaāgamabalaāyatacakkhunettaāvāsamacchariyaācariyānīāyācanaṃāvahamānaāvutamuttāāgaccheyyaṃālambitaādyavayavatthaāsaṅkitaādāāvāsikākāraācariyakathāācārakusalaāyukkhayaāraññakaṅgasamannāgataābhassaralokaālokasaññādhimuttaāsavakkhayapariyāyaāsanakiriyāpubbakattaāvāsasappāyaācariyakulaāsaṁsāācārapaññattiārohatiāhāragiddhaāvāsikaāpannavinibbhuttabhāvaārammaṇapathavīāyuhetukattaāṇādesanāādipādakajambuāsattacittaāsanapaṭikkhittaācamatiāsanapaññattiāpattibahulaāsannakataārocetuṃājīvikaāvaṭṭaādānavaṭṭiādimanasikāraānandattheraādāsaārambhosānakappaārammaṇasīsaāsiṃsitaāsanatthavika theraākoṭesuṃākkhātaāhāraṭṭhitikaāvibhavanaācikkhatiārammaṇasaṅketaāviñchamānaāpādetvāāgacchantiāyasmāākhyāpyateāmagandhiāpātaāpannaārāpathaārohitvāācariyaparamparagataāmukkamālābharaṇaārakkhādhikaraṇaākiritaārāmasampannaākiñcaññāsambhavaāpattimattakaraālibaddhaāmuttoāraddhataruṇavipassanaājīvasampadāāyāgadāyaka theraālumpitvāāsaṁsatiākulabhāvavirahitaāposannissitarasārammaṇaāghātavirahitaāpucchāpetvāāsādukkhajananaāmisasaṅgaṇhanaāpattimokkhaāceraāvikātuṃānāpānakammaṭṭhānāvadhiāvāhavivāhakaraṇaāmisajātaāmantakaāvajjanasīsaārāmikapesakaāpānakaārakkhaādittapariyāya suttaāruhatiānañjaānubhāvamahattaāvāhakiriyāānubhāvappakāsanaāmaṇḍalikaālokapharaṇaākappakaraṇaāsuṃācariyāmahaāvaraṇakaraācariyāyattavuttiāyatanavinimuttaāsañciccaākārattayaāyatipaṭisandhiviññāṇaāghātavatthuārammaṇānumajjanalakkhaṇaārammaṇūpasevanaāmalakīvanaādāyīnāsayatiāgatatantiācariyasamayaāyāgattheraānāpānasuttaāmisasannicayaāpucchitvāālayasamugghātaājīvakavādaāsāphalanipphādanaāsaṅkajātakaāgamanasuddhiāṇāpatiṭṭhāpanaāviāsayasadditaāruhaājīvapakataādaraṇīyoājīvaka suttaāruppakathanaākāsānañcāyatanakusalaāsāḷhīpavāraṇanakkhattaāvaṭṭadaḷhappahārīāgamīādoānubhāvoācārīāpattigāmīāmisavuddhiāsevitvāāsaṅkitabbaāluppanaāharāpetuṃādittajātakaāgahitoājīvūpaddavaārammaṇappaccayaākārasamūhaāgantukaliṅgaāmuttaārohaṇakiccaāpaṇayuttaāmagandhatāpasaābādhapaccayaāruyhatiāsīsavācāāyuttakaādhiyatiānandachaṇaāruhimhaāgaccheyyāthaānaṇyasukhaāyatikoācariyapaṭiññātabhāvaādīnavadassāvīāsannaghaṭitatāātapaṭṭhānaālokavaḍḍhanaāpattibhedadassanaāhaccaādhāvanaādittapaṇṇasālāāsajjaāsiṭṭhaānañcaṃāmantanakiriyāāsikkhitaāṇattimūlakaātapasannivāraṇatthaāyatiātapattaānītakaāsāṭikaāmisakhādanaāsattamānasaāṇibandhaāpānakamanussaāgadanaākiriārānālakaādikattuākotakaālasiyānuyogaāyabayaāvudhantaraāmisopabhogaāsāditaāsatiākhyātapayogaārammaṇavanaācayagāminayaāṭiāvarana-nīvarana suttaārammaṇābhiniropanalakkhaṇaāṇāsampannaāpattādhikaraṇamāsavasaṅgahaāvattiālokasaññādhiṭṭhānaāṇācakkavaraādinnagahitaparāmaṭṭhaāvudhaṃāpāthagataāpannapubbaākiñcaññāyatananissitaācāraānāpāna-satiāvāretabbaālokanissitaātāpaggahaṇaārāmanisādīādhānappattaāyavaālokasandhiātāpanalakkhaṇaāsayaparisuddhaāhārasambhavaājānīyasuttaāpattivaḍḍhanakanayaāḷambaraāpūratiāsāḷhipuṇṇamadivasaāgatavāṇijaāpattiāvikaraṇaāgatanimittaāhavoāsāsatiāruhaṇatthaābhujanābhāvaāturamānaānītaovādaājīvatthaāsanodakaālambaṇadāyakattheraāliārammaṇasatipaṭṭhānaāyāsaṭṭhaākiriyamānaāsumbhitvāāvajjanaajjhupekkhanaāsiŋsatiāghātitaāruḷhasabbapadaāpattinidānaārakūṭaāsālokapharaṇatāābandhasiroveṭhanaālasāyitattaācamayamānaāyatanantaraāveniārohanivāraṇaācinotiāhunaācārānusandhiāmayantaraāhatakaāgamanabhāvaāṇāpanaṃādyupaladdhiāgatupaṭṭhākaākaḍḍhanayantaādāyaāsādanāpekkhaāgamatthaāṇāpavattanaṭṭhānaārambhappaccayaāsanapīṭhikāāsattoālokadhātuābharaṇabhaṇḍakaādesattaāruhaṇaāmisapiṇḍaāyakammikaāmanāyaākaḍḍhayamānaāmisapatitaāpannāpattiāyāciāyūhitabhāvaāgāmikoāvāsamaccheraharaāmeḍitapayogaārāmamajjhaāvattaānupadikaāsasānaābandhanākāraārammaṇadaṇḍakaāraṇamatthakaākāsasamaārakūṭamayaākhyāpakaāviñcheyyāsiāraddhabalavīriyaāturarūpaānantarikakammaāhananarasaāsāḷhimāsaācariyāyuggāhaākāratthaāciṇaāsāroāhaccoāvattamānaāvaṭanaārodanākāraāranāḷaāhārācāraākoṭāpesiāṇyaṃānisaṃsoāpattimatiārammaṇavijānanalakkhaṇaābandhanavallīāghātappaṭivinayaādicandodayaāvariābhā suttaākulākāraāvudhapāṇiāmakoādīnavānupassīāsandikasaṇṭhānaācāravantuāvajjanānantaraṃāsavārigaṇakkhayaānantarikakammasamaṅgīāgatadisābhāgaācariyamataāmisakiñcikkhahetuāsaṅkīārādhikaāvāṭaāvāhanaārammaṇādhimattatāāgatasāsanaāmoditaāpattidassanussāhaāgataovādaānetvāātojjaādānābhiniviṭṭhaārammaṇakaraṇatthaākārakovidaāyatanachakkaāloḷentaāṇyaājānīyacyāyitaānisaṃsadassanaāruppasamāpannaāgahatiāpodhātuvisesattaāvajjanarasaālayarataāyujjhatiāpajjaāyanāāyūhitvāādiyitabbaāyatoāravālaāvaṭṭitattaāḷibandhaānañcaārammaṇavisabhāgatāānandapītiāmodaphalaāhāramayaāṇāpātimokkhaāḷhakoācārasampattiānisaṃsacīvaraāyācanahetuādiccavaṇṇasaṅkāsaānupuṭṭhaāsallitaādhārabhāvāpādanaānāpānaṃācametiātāpanaāgahītaāpucchitukāmaāhañhatiālokasaññādhipatattaārāmasataāruhituṃāraññakasenāsanaāmisakiñcikkhasampadānaāpattiparicchedaāveṇitabbaāloḷaālokasandhiparikammaāṇattiniyāmaāveḷmāḷakaānisaṃsadassanasīlaādheyyāpekkhattaāhūyaāyuvemattatāāyatanamāraājīvikāpakataādikālaālayapaṭipakkhaākāraparivitakkanamukhaārammaṇasamodhānaārāmavanūpacāraāyatiappaṭisandhikaāsavasamudayaādiuppādaāpo-dhātuāvajjanakiriyamanodhātuāsannakāraṇaākhyānaāpattidīpanaākiratiāropetvāāsaṃsaāvāhavivāhaārāmikaāyattatāālulentaāvajjanacittaāharaṇakālaāhiṇḍitvāāpajjanaṃāpādaājīvaṭṭhamakaādissamānakaṭṭhaālapanādhivacanaāyatanasallakkhaṇaārādhanaāyatanagataāraññaka suttaākaḍḍhitabbaādīnavadesanāādiccavaṇṇasannibhaābhidhammikanayaāsabhacammaāhāresiāyācetvāādiantaāsābhaṅgaāmasūlāānantariyakaphalaābādhavūpasamaāghātanimittabyāpādapaṭisaṃyuttaāvisanaāharaṇavidhiālasāyanāādarayatiācinātaāṭhapetuṃāpattisīsaānisamsa suttaāhaṭakālaāvaraṇasetuārammaṇasabhāvaāgantukabhattaāveyyaākiñcaññāyatanajanakaāḷimpessāmaāṇācakkaārāmābhimukhaārakkhasaṃvidhānaākārantaārabhanaābhataphalāphalaārammaṇūpaṭṭhānakusalaādicca suttaāviloāmisūpagataārohamadaāvajjanuppattiārambhajaādicayaāhārayatiāvattiyaāmisasambhogaārakkhayaṭṭhiādīnavajātaālayarāmaāḷikaālambanīyaārūhaāpattimukhaāgacchaāvilakaraāgatanandanaāpattivītikkamavacanaāhaṭaāramatiāgamādhigamaādhipaccaṃārammaṇakaraṇicchālakkhaṇaābaddhapaṭibaddhasahāyakaāsavapadaālokapariggahaāyutaādipucchāāvajjayamānaājānīyatāādikammikaāsaṅkaṭṭhānaāvāpaādīnavapaṭisaṅkhāākāsaṭṭhakavimānaāhiṇḍiādāsarūpaāṇattavacanaānayanaṃāsādukkhaābhaṭṭhaārogyasaṃvidhānaājīvika-bhayaānāpānavaggaācariyāālambanarukkhaāmodoāgamanadiṭṭhikaābhatoālopabhattaṭṭhitikāāsavacittasamaṅgīāghātukaānandabodhiālokaṭṭhānaālayappamuditaāposaṃyuttaārocāpentaāvāṭakaācārasikkhāpanaālapitvāācariyamukhaādicittaāyukkhayahetuāvajjayatiāneñjakāraṇaāseva suttaālambanadāyaka theraāsannapītipaccatthikaābhuñjatiāposaññāāsappanāādīptaāvuḷhaārocayatiākankha vaggaāpokasiṇasamāpajjanaāgātagāthāāmāyadāsaāyapariccāgaāhataāpattippasaṅganivāraṇaādittakumbhakārapākaāmalakapaṭṭaāvibhāvitaāpattipabhavaāsandipañcamaātappakaraṇīyasuttaākāsānañcāyatananissitaāyasādhakaākiñcaññāyatanaāpajjāpetiārāmaṭṭhānaālasyāyitaāsavavepullaāyanamacchaādisaddaālaggabhāvaāraggaṃānisaṃsaṭṭhaābaddhoāyatanaggahaṇaāmaṇḍoāpattijanakaādiyanamukhaāpattisaṅkamanaāyojetiāṇāpātimokkhuddesaāyatanakathāāyatikāānandaseṭṭhiāṇāpāṇaāsiṃsuāgatāgamaāvahoāyukantaṃārāāranālaṃāvajjanasamayaāsāḷhinakkhattaārādūtaācamitvāāvuttinayadassanaākiñcaññāytanaṃāhatatilakaāsaṅkituṃākāsagamanaāyukinādhikkaārammaṇakaṭāhaāmisavibhattidassanaālasyāyanākāraāviñchantaārammaṇasantatāābhisallekhikaāvunathaāmodiānandiyaāsiñcatiākāsānañcāyatanabhavaggaparicchinnaāgamananandanaābyasanaāhārupacchedaājīvasaddasannidhānaāyasakyaṃārakūṭalohaāsavakkhayakaraālambagāmaājīvasuddhiāmalakīāsannatarupanissayaāsannacāritāācāravipattiāsayabhedaālasyānuyogaānetuṃāvudhādāyīāvajjanakiriyāsamuṭṭhitattaādittapariyāyadesanāāsaṅkitvāādhikārikoāriyaādeyyamukhaālokesiāṭalaāmuñciārammaṇānvayaānisaṃsatthaālakaāsabbaādinnappahāravaṇaāharitaālokakiccaāpattivītikkamaādānasattaāyusahassaānubhāvasampannaāhāraparibhogaājānanākāraācārasamācārasikkhāpakaāvāsamaccheraāropetabbaādīnavapariyesanāāveṇikadukkhasuttaāvisatiāṇābhedaāvāsagataāyuñjanaāvasathapiṇḍaāsavakkhayañāṇūpanissayaāṇākaraṇaāsannapakkhaāmalakarasaāmuñcatiābandhanakiccakaraāvāṭamaṇḍūkaāpodhātunissayaādiccābhimukhāvaṭṭhānaāgamanapathaāmodamānaācariyattheraāsavakkhayañāṇapadaṭṭhānaārammaṇūpanijjhānaāpattinikāyaāpucchantaārammaṇābhimukhībhāvaākāsaṭṭhaāvāhavivāhayogyatāāghātapaṭivinayasuttaāvaṭṭaggāhaāyusaṅkhayaāciṇṇaānubhāvahetuāvaṭṭetabbaāḷavakakumāraāyāmasampannaābādhasamaṅgīālokakasiṇaāvasathaparaṃparaāvuṭaāsanupatthāyaka theraāhāra suttaādimajjhantasobhaṇaāyusantānajanakaāgamanadhammaājānituṃāṇābalavirahitaāropayitabbaādīnavadassanahetuāhatāāvaṭṭavegaātāpetiāhariyaānaāsevanapaccayaāhārepaṭikkūlasaññāādapayatiāpāyika vaggaāsaṅkamānaābhūñjatiāgāra suttaādikoṭiabhāvaāsaṅgaābhetiāgilāyatiārammaṇadubbalatāāsaṅkitasamācāraāgamanapaṭipadāānayantiārakakilesaāyatanapadesaābhujatiāpattikāraṇattaāvattanīāyūhakaātappaālampaānisaṃsamahantatāātataṃāpattinavakaāṇākkhettaārakūtamākoṭanakīḷāāropitavacanānurūpaāvāsikaliṅgaāsannakatakammaānandattherasuttaālepitaācikkhāpitaānisaṃsavantuāmalakavaṭṭikapīṭhaāyuparipākakālaāsumhatiāyatanadukaāhavanaāghātavatthubhedādivisayaāsiṁsakaāyantiārammaṇapariyesanarasaāpodhātuvajjitaālakamandāārakkhakapurisaāraddhavīriyaārakkhapaññattiānanaāhiṇḍamānaārāmūpacāraāruppabhūmiāṭānāṭanagaraālolitaāmalakākāraālopapiṇḍaākāsuggamanaāyāmoādānaggāhitāāpātaparipātaārammaṇadāyakaāvāhavivāhakaraṇatthaādāsabhittiāpattibhayaārammanūpanissayaātāpīgahaṇaātaṅkīājānīyalaṇḍaāpokāyaāgatapubbaāgantukadevaputtaāgacchuṃārammaṇābhiniropanaādimattaāhaāmisagiddhaāmāāpaṇabahulatāādarākaraṇaādīnavañāṇaārāmaṭṭhaāsacchedakakammaāmalakaghaṭaākāsaṭṭhakadevatāāvaṭṭatoākaḍḍhiyamānahadayaāciṇṇapariciṇṇaākalanaādāna-nikkhepa-rūpaāvahāpetiāgatanāmaāmisapariyeṭṭhiāyudaāmakalohitaāpāthaṭṭhānaāsavasampayuttadhammaākaṅkhāpaṭibaddhaārammaṇakaraṇaāvesakaāyānaāyu suttaāvāsikasuttaāmantayaādīnavadassanapubbakanekkhammapaṭipattiāvasitaālapitaākaḍḍhīyamānaādahantaāropitacammaāpucchiārammaṇavavatthāpanaālapanatāālokānuggahitaālumpakāraṃāsavasampayuttakaāyacikāārodanaṃāvahitabbaālulitaālokakaraāyupacchedanaācinātiārammaṇacittaābhatapubbaācārasandhāraṇaārakkhanaāgantukarajaāḷibaddhaādīnavadassanapubbakaaniccādimanasikāraāsavanirodhaānuṭṭhubhaāvajjanakiriyasabbhāvaāmantitaārāmadūsakaāgametuṃābhassarabhavanaāvāhavivāhamaṅgalaāgantukapurisaānīyataṃāhāraājīvavisuddhipariyosānaājīvavipattisammataāgāmikālaāvaṭṭahāraāmalakaphāṇitaāvaraṇarahitaācitoāyuppattiṭṭhānaāsavavantuāsumbhitvānaāṇattamanussaāḷakamandāāriyakkhattayodhāābaddhapupphavaṭaṃsakaārāmavanamālīāloka-saññāāḷhakamānāpānassatibhāvanānuyogaāsanakkhaṇaāpattivuttiācaritvāānāpānassatibhāvanāāsiṃsamānaārādhanaṃānupubbatāādīyatiārādhituāneyyāsiāsannanīvaraṇappaccatthikaārammaṇavijānanaāvutapaṇḍusuttaāsītikapiṭṭhipabbaātāpanaparitāpanānuyogamanuyuttaārammaṇapaccayagatikaākaḍḍhāpetvāāmagandhaālindakaādipadaāsāphalalābhaāvāretiāgatakiccaānantariyaāturakāyaāpagākūlaānandamayaāsayaposanaātuma theraācaritukāmaāpaṇugghāṭanaācikkhitukāmaāyatanacariyāāmuttamuttājālagavacchitaānisaṃsavisesaākāsānañcāyatanasuttaāluḷīyatiāropāpetiāvikārāpetvāāraññikaāyakosallaāyatanagatatāāḷavaāvaṭṭīāṇattadivasaādesoādibrahmacariyaṃārohanīyarathaādīnavadassitāāhaṭanāpaññattiādīnavaggahaṇaākāsānañcāyatanūpagaācayagāmittikaābhatanāvāādhārabhūtaāruppasamādhiātāpanabhāvaāsavakkhayapaññāārammaṇaggahaṇasamatthaāyācanāāsannataruppādaādhāravisayaābharaṇaākhubhujaāseviyamānaāyācīyatiādīnavaākoṭiyamānaāmantayitvānaāvenibhāvaākāsātikkamaāvaraṇarahitadassanasīlaāpattippaṭiggāhakaācariyabrāhmaṇaāmalakavaṭṭikaāgatakālaārāmavanamālinīānisaṃsavibhāvanaādisitvāāpāthajjhāyīāsīsāpetiādīnavānisaṃsaparidīpakaāmantāpetiājiāgamanasīlaākoṭayatiārakkharahitaāgamasamaññāāvaṭṭasadisaābhogapaccavekkhaṇarahitaācariyagharaākāsānañcāyatanadhātuālasiyaṃāghātavinaya suttaāgāmiaruṇaānayatiāvajjanappavattiāmakaāghātavatthupadaṭṭhānaācamāāmaṇḍasārakaāvaṭṭasīsaāvasathadvāraādhipateyyaṭṭhaniddesaāsannacārīāgantukabhavaṅgaārūḷhakahatthiāvilaācārapaṭipattiākaḍḍhanakaāmakasusānaājaññarathaāneñjappattaāyadvāraāsittodakaānisaṃsappaṭisaṃyuttaāsavānam-khaya suttaābhassarabrahmalokūpagaānāpānacatutthajjhānaāghātavaggaānayituṃāguvirahitaāpānamaṇḍapaālikhiāsanagataādhāraārabbhavatthuāsaṅkabhāvaāpucchitaākappasobhāāyajitabbaāḷindaācikkhitvāābharaṇatthikaānessāmiāmantaākaraṭṭhaānantariyadīpanaādīnavadassanatthaāmantanākāradīpanaārabhiādevitaālokasaññīāvilakkhiāmisapekkhīācariyamatikaādisamannāhāraānāpānasamādhiāvāṭatīraādinnapubbaāpakaraṇīyaāvāhaārissaāvellitasiṅgikaālapituṃārakkhadāyaka theraāvaṭṭanalakkhaṇaāsakaāpattisambhāraāsanapiṭṭhiāgilāyanaāsavatiāpattisāmantāājīvaāvilakaraṇaāvaṭṭamukhaāmalakaphalaāraddhabbaāliṅgitaārammaṇasaṅkantikaābhāsūraāsavakkhayajānanaācīyatiāpattikattaādittasīsaārabhanakaāluppakārakaṃākiñcaññaṃāyuttoāḷippabhedaārocayamānaākoṭanalakkhaṇaāvaritvāālasiyakilāsuāloḷetvāāvajjanaṃāvajjanappaṭibaddhaāraññakattaāharaṇūpāyaānītasuttaāyodhanaṃādīnavappahānaātumāākāsaṭṭhavimānaāvibhavanākāraānītaphalaāvaraṇasabhāvattaāhaccapadaādesanāpāṭihāriyaāhārapariyeṭṭhimūlakaānantariyaphalaādāsasaṇṭhānaāraddhavīriyatāārañjitaāṇīāpādakaālambadaṇḍaāmisappaṭiggahaṇaālokappavattisamānakālaāhavaāmaṭṭhaākaḍḍhāpetiāpādiāmisāpekkhāāyasmantāsavavirahitaāvasathānumodanaāraggaāmantesiābādhakattaālayasabbhāvaālabhateākiṇṇajanaākaṅkhiyaādeyyavācaāhattuālokasaññāmanasikāraāgamabyattiāsaṅkuppādanaāgatadesanāāhuneyyakaārambhadhātuārakkhagocaraāropitaupavādaāsavasamucchedaākaḍḍhanayoggaāṇattikapayogasādhikaārogatāāmāvasesaāṭhapetvāānāpānassatisahagataālambānaārādhanasukhatāācariyadhammapālattheraācariyamattaārambhaṭṭhaācārasikkhāpakaācarīāvāsapalibodhaādhipaccasukhaāsayavisuddhiārambhoāpucchitunaālambiyamānaāviñcheyyaārakkhasuññaāṭānāṭiyaābhatanānāgandhodakaādīnavānupassanatthaābaddhānulittaāsavakkhayañāṇaniddesaāyuppamāṇavemajjhaāsaṅgīāmukkamuttāhāraāsevana-paccayaākāsabhāvanāājānīyaparimajjanaābhogasaññitaādhāritaākuṇḍaāpucchāāciṇṇamanussaāpāyikoāyamatiāgañchiāpāthaāṇattikappayogaāmisasannidhiāraddhapariyosānaārodanākārappattaāpodhātuggahaṇaācārarahitasabhāvaānañcāyatana suttaādhiāgamanadvārapidahanatthaāropayatiāyussa suttaāvibhāvakathāāhutiārabhāpetiāpagāālambana-bāhaārohaākāsaṅgaṇaākiṇṇamanussaṭṭhānaākaḍḍhanayuttaāsāḷhipuṇṇamāsīārammaṇakusalaājīva-pārisuddhi-sīlaārāmapariyāpannaāneñjasappāyaāmisakoṭṭhāsaākiritukāmaāvajjoāsavasampayuttaāruhiādiccapathaākāranirodhaācikkhantaācāroāmaṭṭhabhaṇḍaāgantukāmaācariyavādaākaḍḍhiyamānasaāsāvacchedakaādhipaccaṭṭhānaāvaṭṭoābhavaggaārocanatthaāvasamānaābiḷāāpucchanavidhiāvāhetiājīvakakālaāsannapaccakkhakaraṇatthaāyasampattiātaṅkinājīvaparisuddhaātapasaññitaāpādīyatiāttadiṭṭhiājīvatiānantariyadhammaādiya suttaāṇaṇyaākoṭitaālavālakaṃāgantabbaānāpāna vaggaāyugatiāyuvantuāgantukopakkilesavodānaārammaṇādhiggahituppannaākiṇṇamanussaārammaṇavibhāgaāsanapariyantikaānāpāna samyuttaāvudhasatthaāsannupakkilesaārūhatiānupubbīāvijjhiyamānaāruyhaākiñcaññasambhavaādityaāḷavakaāgamādhigamabyattiāvajjanaggahaṇaāsavoāsavakkhayādhigamaācinantaāvariyaājīvikinīāgamanīyaāsavanirodhagāmīābharaṇabhaṇḍikāāsevitavasīākaḍḍhitahadayaāgamanabhayaālaviāgantukadaṇḍakaāmaḷakavattikāpāthaārammaṇasabhāvūpaladdhiāraddhavīriyapuggalasevanāāgatapaṭipattiāṇibaddhaākāsānañcāyatanacittaārakkhamūlakaāpajjituārammaṇaṭṭhitiāviñcheyyāmaājāniyaārogyasāsanaānantarikaāropitadaṇḍaāvajjanakiccaāpattiggahaṇaātapatāpanaārakkhābhāvaāvaraṇaguttiāharimavāḷaāgantvānaārocanakiccaāyatanamacchaāvaṭṭentaālokiyaṭṭhaāsiṃsanāāliṅgaādibrahmacariyikaāharituṃāyudadantaāneñjavihārasamāpattidhammaparibhogaārūḷhoāyatanasabbaāgataniyāmaājīvakopaādiṇṇaārammaṇapaccayaṭṭhaāyāgavatthuāvajjetvāāvaṭṭitabhāvaāsayasampattiāyuvaḍḍhanakumāraārammaṇakaraṇasampattipaccupaṭṭhānaāpattinirodhaācametabbaārogyatthaārammaṇapaṭibaddhauppattidassanaāsannaṭṭhānaāḷimpetuṃāvāṭaṭṭhānaānisadadesaādiccavāraārohāājīvakoānubhāvamahantatāāvisitvāāyācanasaddaāsādanaādāyāālābuācariyadhanuāyatabhamuālavikā suttaāpanaādāsamaṇḍalaācametuṃāropitabhaṇḍaāseviāvutarajjuātāpappaṭipakkhaāmukkamaṇikuṇḍalābharaṇaārohasampattiāneñjasamāpattipaṭisaṃyuttaādhipaccaṭṭhaābhajatiādicca damilādhikāriāyatatiākhyātapadaājānanaāpattisandassanāāvāsasāmikaāsādayiṃāgamanānukkamaābhatapiṇḍapātaādīnavānisaṃsadassanavidhiāgatabhikkhuāpatīākaṅkhīādhipaccayuttattaālumpamānaārocāpetiāyudhaṃāsava suttaājānīyavaḷavāātāpesiārabhīyateāsañjanaāliṅgantaākiṇṇakammantaārogyappattaābhogānurūpaāvaraṇasākhāāyūhanavelāābandhaāṇāpavattiācayaāmakacchinnaādīnavavibhāvanaākāsānañcāyatanaparamaāsattibahulaānisaṃsadassāvitāāsamānaāliṅgitvāāloketvānaābandhanaārakkhakaākuloābilaācāmavaṇṇaāgantukuddesaāmasatiāturitaāmalakamattīārammaṇapariggāhayuttaāsīsāāvāsikuddesaālapanāāpattivinicchayaārammaṇadhammaāvaṭṭapariyosānaārāmakiṇīākaḍḍhīyatiānandayakkhaālimpatiākiṇṇasarīraācāmakuṇḍakaācāraupacāraññūācaraṇakakilesavirahitaārammaṇupanissayaānayeārambhakiriyāvācakaāloka suttaānayiṃsuādimajjhagatavaṇṇaāgatoāgacchatuāsevanaguṇaākappasampattiāvijjatiāvaṭṭitapariyosānaāvaāliṅgituṃāciṇṇacaṅkamanaāpajjatiāruhanadivasaādhūtaāṇāpitaāvellitaācariyagaruttaāgatāgatavelāādhāriyatiāneñjasamāpattisaṃyojanaāvajjitahadayaāyuparittatāānandena suttaāsannabhāvaāropayamānaāvajjanatapparaārammaṇabhedaāmisadāyādaākāravāālepaāṇārahādhīnaālopauddhāraṇaāgacchamānaāmagiddhaābhatapaṇṇākāraāyattajīvikattaāhāratthaālolentaāgamanapubbabhāgaāgacchavisaābaddhaparikaraṇaāhārattaādānapaṭinissaggaāmisasaṅkhepagataāgamasuttantānurūpaārāgaṇaākāsānañcāyatanakiriyacittaārohasampannaārodanappattaāvajjissāmiāsannataruppattiāmalakoāviddhapakkhapāsakaālokaviddhaṃsanaāmisavirahitaāvāsaapalibodhaānāpānajjhānaāhārarasataṇhāāvāsāpetiāveṇikadhammaāvāhasakkāraāgāraṃālasiyābhibhūtaāvuṇitaāciṇṇoāsanasanthavikaālagetvānaāpattiāpajjanakaāgamoāgamaāvaraṇappadesaārocitaāpattivuṭṭhāpanatāālapitabbaāḍhyoāyusaṅkhārapariyosānaāpattisaññīācariyoāyasoāsītikaāṇāvītikkamapaṭighacittaātumaārammaṇabhāvattaāsayānusayañāṇaājīvavipattiāmeṇḍitaāsanapādaāsuṇātiākāsaphuṭaāpadāārakkhapaccupaṭṭhānaāgaccheyyāmaādiṭṭhaānejjaṃācāravipannaākuñcitaāpattivuṭṭhānakāraṇakusalaāsaṅgoābhatavaṇṇaāgatanidānaāpīyatiādittasīsūpamaāsaṅkanīyasamācāraārammaṇamukhaākaḍḍhiyatiāthapetvāādisuddhidassanaparaāgamanadivasaānandaseṭṭhisamāgamaākāsaṅgamaālimpitaānāpānasati suttaākkhyātaāyatanalakkhaṇaāmisakiñjakkhaāyogoāharaṇaṭṭhānaākokeraāvahaākatigaṇaāsevanābhāvaāyartiṃāsavaṭṭhāniyaānandamacchaāṭānāṭiyaparittaāpagarahakaādipurisaādhārakasaṅkhepagamanaāsaṅgakaraṇaāyāmaāsannapaccakkhavacanaākāranānattaākāsavāsīāvāsakappaābandhitvāārāmaṭṭhakavinicchayaātaṅkaphassaāvutthapubbaājānitvāāyūhanaādātabbabhaṇḍaāmuttamālābharaṇaākoṭetiāpattisamūhaāvilatiājaññasaṃyuttaājāneyyaāhārāsāāyatananiddesaācariyadhammapālaāpatacchikaārakkhatthaāsaṅgabahulaānīyamānaājañña suttaāvajjanamanosamphassaāvaṭoāyūhanasampayuttacetanāālābūāhuṇeyyaāruhyaārakkhakajeṭṭhakaārocitakālaātumanagaraādikammaācamanasarāvakaābhujitvāāgamaniyapubbabhāgapaṭipadāākārasadisīādiccaāghātitamanaāsiñcamānavilīnasuvaṇṇaāyūhitabbakammaāgatasappiāhārepaṭikūlasaññāālayasammuditaādiccupaṭṭhānajātakaābhāpharaṇaāvibhāvoāyukappanaātāpīārabhatāāropāpetvāārakkhavipattiāloka-kasiṇaākāsanaārāmatthaātānātiya suttaāghātavinayanaānītaānāpānapabbadesanāāpathaāvāhoāsakattaādhipateyya suttaāmeḍitaātippaābhāsatiāvasantaādhikārikaāraddhakālaājānīyasindhavaādhāvitvāāgamissāmiānubhāvarahitaārapathaāvasitvāāsoāsaṅkiyaāgamuṃānulomikoādhāraṇaṭṭhaārāmapālaāsaṅkānivattanatthaāraññakasikkhāpadaānāpānamūlakaāsivādaādāsānandapaālokasaññāpaṭilābhaālambanīānayiṃāsevanapaccayabhāvīāyāmatoātappavevacanaāsannamaraṇaāvattagangāāneñjavihāraālokanaṃākāsānañcāyatanabhavaāmasituṃāpīnaāposaṃvaṭṭaāvesanavitthakaāṇattoādātukāmaākaḍḍhiyantaākārabhedaārabhitaāharitvānaāgantukārammaṇamissakaāmisagatabaḷisaāvesanaādimaārāmadevatāāmantananiddesaāraddhavipassanāāviñjiātapāvaṭṭhānaādittadesanāāvutasuttaākāraniddesaāharāpetabbaāvāsaparamparāācariyadhanaākaṅkhanaādibrahmacariyakadhammassavanaāhiṇḍatiālulaāmaṇḍaliyaāpattippaṭiggahaādīnavapakkhikaābhatābhataāgamabyattisiddhiālapiādaraāpattijātikaāviñchiānandaggahaṇaāpattidivasānurūpaāruppamānasaāvajjanavedanāāsankāāsāṭakaharaṇaālokasaññekattaāpattiāropanārahaārohanahatthīāluḷentaāpattibhayavaggaānubhāvadassanānusāraāvīāsanamajjhaānayanaāvudhasippaānandīādīnavoāsaṅkābhāvaāmisamakkhitaāgamanappavattiāthabbaṇaāsittasuvaṇṇapaṭimāāyatanikaārambhapaññattiāvudhasaṅkhepaāsīvisoāsādesiālokasaññākhantiāramā vaggaālokakasiṇārammaṇaāṇārahabhāvadīpanaānandanaāvaratiārakkhādhikāraātumāvatthuāsabhaṭṭhānaṭṭhāyīādhipateyyapaccayatāāgacchissatiāsiṃsavādaārammaṇaphassaāṇattaākāsacchadanaāyūhinīāmisappaṭivibhattaājīvakaladdhiāvenikaāgantukaācārasīlamattakaāpokasiṇasamāpattiparamaārammaṇasabhāvacchādanarasaāgatadivasaārāmaropakaārabhati suttaākāsānañcāyatanasampayuttaādīpanīyaādisitabbaāvahantaālokajātaāvudhahatthaāpānaāpattinirodhagāminipaṭipadāāmantayatiārammaṇākāraākārāgamaāgatāgataṭṭhānaāgamanapatthanāādhāranissayaākilāyantaāphūkaājāniāluppaārāmanissayīālokapuñjasadisaākappasampadāāyāpāyaāḷhakaāyattoācārapaññattisikkhāpadapaññāpanaāveṇiyaājānanaindriyaākulakaāṇapanaāghātanaācariyapācariyaāgaāyācitabhikkhāālasiyajātaānethaāraddhuppādabhāvaālokasandhikaraṇaāneñjasappāyasuttaāvuṇāpetiāsittapādadhovanaāvantikoākāsa dhātuānandācariyaāpuṇātiālukaāṇattakālaāmisiddhiācāmadāyikāālaggetvāākāsapadumaārammaṇūpanijjhānasabhāvaārammaṇābhimukhaniropanaṭṭhaāvedhikaāsavakkhayavijjāāgantukanimittaātaparūpasampannaālambituṃāsajjiāḷavikaādisanāālopapiṇḍadātuārāmikavevacanaāghātakaraṇarasaājīvavāraārogoāyācana suttaānantariyasadisaāmisasambhinnaādīpayatiānupubbī-kathāākaṅkhitanipphattiāghātoāsavakkhayatthaāgatamāṇavaāruḷhaṭṭhānaāsittakālaāsanupaṭṭhāhakattheraārohaṇaāpattādhikaraṇapaccayaāgatadassanaāmisakhāraāgacchāhiāvatthāānāyaāsītikavassaārāmapariyantaārammaṇaṃākāsasañcalanaābhogasaññāācariyaṭṭhānaājīvoāmisapaṭisanthārakaābhāsaāmandagāmanī abhayaāsaṅkāvahantaādhārappattaāsiṁsatiāpānīyakaŋsaāsāvatiāmisatthaācārapaññattisikkhāpanaāpajjanaāyāsaārammaṇapaṭibaddhaārodanaāsiṃsitattaāsabbhaālambamānaāsiṃānandarūpaāpucchitabbayuttakaābhassaroāsisitaādhārakaṃādhāraṭṭhapanokāsaāsannapadesaāgamanasabhāvaādipaṇidhānaādipurisasamudāgataāsayānusayānulomaāyatanānattaāgamanīyoāsayānulomaāḷiāmattikāpaṇaāvikataāsādetuṃāsācchedaāmisalābhaākoṭayamānaāvajjetiānāpānapariggāhakaāsavakkhayagāmīādhāyitvāāsanapatikkhittaābhataārāmavatthuārammaṇābhimukhabhāvapaccupaṭṭhānaāmantanavacanaāyukaālayārāmaālavālaāmataālambananidassanaāvattanakaākhuāsāḷhīnakkhattaāyatanayamakaāpattidesanakālaārāmadānaāsaṅkābahulaācariyūpaddavaāhatoāmodanāādinnasatthaādhāratthaārabhaāsattakhaggaāgamasampadāābhākaroārammaṇūpanissayaāsavanirodhagāminīpaṭipadāākāranidassanaānukampakoāgatigatiṭṭhānaādisantaāgamanamaggapidahanaṭṭhaāruṇṇaāvāsikavaggaāpopharaṇaāpādiṃāsadaāmodaāyāpetiāyatanakusalaāgametvāālittaāveṇikavisayaādīnavasahassaāpāthagatarūpaākāraṇaāvattetvāāviñjanakarajjuādipariyosānadassanaāmisapaṭivibhattaāsittoāvāsāpetvāākāsasadisaāviñjitvāāhāradassāvīāruppamaggasamaṅgīāpadiāyācamānaāghātaggahaṇaāgamanavīthiācikkhantiāpattivītikkamabahula

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,