Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ñāta:a.[Sk.jñāta.jānāti 的 pp.] 被知的,有名的,理解的.-pariññā 知遍知.-vibhūta 知無有.
パーリ語辞典 水野弘元著
ñāta:a.[Sk.jñāta.jānāti の pp.] 知られた,有名な,理解する -pariññā 知遍知.-vibhūta 知無有.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ñāta:a.[Sk.jñāta.jānāti の pp.] 知られた,有名な,理解する.-aṭṭhe ñāṇaṁ所知の义の智.-pariññā 知遍知.-vibhūta 知無有
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ñāta,(jānāti 的【過分】) 已被知道,已眾所周知,已認識到。(p139)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ñāta,(jānāti 的【過分】) 已被知道,已衆所周知,已認識到(known,well-known; experienced,brought to knowledge,realized)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ñāta: ñāta(ti)
ဉာတ(တိ)
[ñā+ta]
[ဉာ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ñāta,(pp.of jānāti),known; well-known; realised.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ñāta,[pp.of jānāti=Gr.gnwtόs,Lat.(g)notus; ajñāta (P.aññāta) = a)/gnwtos=ignotus] known,well-known; experienced,brought to knowledge,realized.In Nd2 s.v.constantly expl.by tulita tirita vibhūta vibhāvita which series is also used as expln.of diṭṭha & vidita A.V,195; J.I,266; Sn.343 (+yasassin); Miln.21 (id.).-- aññāta not known,unknown Vin.I,209; M.I,430; S.II,281; DhA.I,208.(Page 288)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ÑĀTA:(pp của jānāti) hiểu biết,biết rõ,đắc được --ka [m] thân quyến bà con,quyến thuộc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ñāta:trí hiểu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ñāta:ဉာတ(တိ)
[ဉာ+တ]
(၁) သိျခင္း။ (၂) သိတတ္ေသာ။ (၃) သိအပ္ေသာ။ (၄) ရအပ္ေသာ (၅) ထင္ရွား-ေက်ာ္ေစာ-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ñāta:ဉာတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ဉာ+တ)
သိအပ္သည္။ ထင္ရွားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,