Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ñāpeti:[jānāti 的 caus.] 使知道,表白,告知.cf.jānāpeti,ñatti.
パーリ語辞典 水野弘元著
ñāpeti:[jānāti の caus.] 知らしむ,表白す,告知す.cf.jānāpeti,ñatti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ñāpeti,(ñā + āpe),令知,通告。【 過】 ñāpesi。【 過分】 ñāpita,【 現分】 ñāpenta,【獨】 ñāpetvā。(p139)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
ñāpeti,(ñā知道+āpe),令知,通告(to make known,to explain,to announce)。【過】āpesi。【過分】āpita。【現分】ñāpenta。【獨】ñāpetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ñāpeti: ñāpeti(kā,kri)
ဉာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ñā+ṇāpe+ti]
[ဉာ+ဏာေပ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ñāpeti:[ñā + āpe] makes known; announces.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ñāpeti,[Caus.of jānāti,cp.also ñatti] to make known,to explain,to announce J.II,133.Cp.jānāpeti & āṇāpeti.(Page 288)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ñāpeti:To make known,to declare,to tell,to inform,to teach,to show,to proclaim
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ÑĀPETI:(ñ ā+āpe) làm cho hiểu biết,tuyên bố ra [aor] ñāpesi [pp] ñāpita [prp] ñāpenta [abs] ñāpetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ñāpeti:ဉာေပတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဉာ+ဏာေပ+တိ]
(၁) သိေစ၏။ (၂) ႏွစ္သက္ေစ၏။ (၃) ေရာက္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ñāpeti:ဉာေပတိ (√ဉာ+ဏာေပ)
သိေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,